//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2007

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA

Grudzień 20th, 2007 Brak komentarzy

Przy analizowaniu oddziaływania grawitacyj­nego mogliśmy się obejść bez pojęcia bezwład­ności. Przy analizowaniu oddziaływania elek­trycznego jesteśmy zmuszeni je wprowadzić.Będziemy posługiwali się indywidualnymi elektronami i protonami. Umieśćmy na naszej platynowo-irydowej kuli przeliczalną liczbę elektronów i obserwujmy ruch pojedynczego ! doświadczalnego elektronu umieszczonego nie­zależnie w pewnej odległości od niej. Odkry­wamy, że z przyspieszeniem ucieka od kuli | i zauważamy, że — w porównaniu do poprzed­nich przyspieszeń związanych z grawitacją — to przyspieszenie jest ogromne. Stwierdzamy j jednakże symetrię pola i obowiązywanie prawa odwrotnej proporcjonalności przyspieszenia do kwadratu odległości, podobne jak w przypad­ku grawitacji.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

OTACZAJĄCE POLE

Grudzień 16th, 2007 Brak komentarzy

Czy pole otaczające naładowaną kulę jest po­lem przyspieszenia niezależnym od obiektu, którego ruchowi nadaje przyspieszenie, jak to było w przypadku grawitacji? Aby to spraw­dzić, chcielibyśmy powtórzyć eksperyment tym razem z dwoma połączonymi ze sobą elektro­nami, lecz nie możemy go przeprowadzić, gdyż elektrony uciekają od siebie. Odstępujemy na chwilę od tego eksperymentu i zamiast tego pytamy, czy w przypadku protonów wystąpią takie same efekty, jak w przypadku elektro­nów. Zamiast elektronów umieszczamy na kuli taką samą liczbę protonów. W ruchu doświad­czalnego elektronu pojawia się przyspieszenie tej samej wielkości, lecz tym razem skierowane ku kuli. Jeśli podwoimy liczbę protonów na kuli, przyspieszenie to również zwiększy się dwukrotnie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WYNIKI EKSPERYMENTÓW

Grudzień 5th, 2007 Brak komentarzy

Biorąc pod uwagę wyniki tych eksperymentów, wpadamy na pomysł, że każ­dy proton ma pewną ilość czegoś, co powoduje przyspieszenie obiektów naładowanych — na­zywamy to ładunkiem elektrycznym — i że każdy elektron ma równą ilość czegoś powodu­jącego przyspieszenie w kierunku przeciwnym. Na mocy konwencji mówimy,. że proton ma ładunek dodatni, a elektron — ładunek ujem­ny. Dokładne pomiary wskazują, że ładunki te są równe co do wielkości z dokładnością 1 : 1020!Naszym oczom przedstawia się nowe zja­wisko, gdy doświadczalny elektron zastąpimy protonem. Wszystkie przyspieszenia zostaną zmniejszone prawie dwa tysiące razy (1836 ra­zy). Pole przyspieszenia otaczające kulę nie jest niezależne od obiektu, którego ruchowi nadaje przyspieszenie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POŁĄCZENIE ELEKTRONÓW

Grudzień 1st, 2007 Brak komentarzy

Nie potrzebujemy więc w ogóle myśleć nad tym, jak połączyć dwa elektrony. Naładowana kula wytwarza całkowicie odmien­ne pola przyspieszenia dla elektronów i proto­nów niezależnie od efektów związanych ze zna­kami ładunków. Protony „spostrzegają” słabsze pole przyspieszenia niż elektrony. Jest więc coś innego oprócz znaku ładunku, co powoduje, że proton różni się od elektronu. To coś nazywa­my masą bezwładną. Jest to wielkość odwrotnie proporcjonalna do obserwowanego przyspieszenia obiektu, któremu ją przypisuje­my. Protony mają masę bezwładną 1836 razy większą od masy bezwładnej elektronów.Pole elektryczne nie jest, jak to było w przy­padku grawitacji, polem przyspieszenia, ponie­waż wielkość wywołanego przyspieszenia zale­ży od właściwości obiektu, który zostaje przy­spieszony.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: