//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2008

ENERGIA

Marzec 31st, 2008 Brak komentarzy

Wyszukanie najprostszego sposobu zna­czy w tym kontekście wyszukanie najogólniej stosowalnych praw nimi rządzących, zawiera­jących jak najmniejszą liczbę pojęć. Dwoma i ważnymi pojęciami są tu energia i pęd. Wiel­kości owe, wywodzące Się z naszych intuicji dotyczących pracy i siły, zatrzymywania ciał wprawiania ich w ruch itd., znalazły zastoso­wanie przy opisie wszystkich oddziaływań, bez względu na ich pochodzenie, do tego stopnia, że można w pełni uznać fizykę oddziaływań za studia nad zamianą energii i pędu. Lecz u pod­staw pojęcia pędu oraz idei energii ruchu (energii kinetycznej) leży inne pojęcie — masy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ZNACZENIE MASY

Marzec 25th, 2008 Brak komentarzy

Aby wyjaśnić znaczenie masy, zawierające j więcej treści niż podręcznikowe metafizyczne j określenie „ilość materii”, udajmy się do ist­niejącego w naszej wyobraźni laboratorium przeprowadźmy kilka eksperymentów nad oddziaływaniami. Tym razem będą to oddzia­ływania między obiektami makroskopowymi, których badania w całości stanowią domenę fizyki klasycznej, tzn. niekwantowej. Z dwóch ; typów oddziaływania znanych tej fizyce — gra­witacji i oddziaływania elektromagnetycznego — wybierzmy na początek słabsze, tzn. grawi­tację* Naturalnie mamy do dyspozycji najlep­szy przyrząd do mierzenia ruchu w sposób już wcześniej opisany. Mamy także możliwość do­kładnego policzenia atomów w dowolnym obiekcie. I, na koniec, jesteśmy wyposażeni w magiczne ekrany, które mogą służyć do osło­ny obiektów, z którymi będziemy przeprowa­dzali eksperymenty, przed wszelkimi innymi oddziaływaniami.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

DUŻA KULA

Marzec 20th, 2008 Brak komentarzy

Bierzemy dużą kulę odlaną z platyny, liczy­my, z ilu składa się atomów, i zanurzamy ją w przestrzeni. Wprowadzamy do przestrzeni w pewnej odległości od kuli pojedynczy atom platyny i zauważamy, że atom z przyspiesze­niem zmierza ku kuli, a kula, również z przy­spieszeniem — ku atomowi. Występuje oddzia­ływanie w postaci wzajemnego przyciągania. Ilościowo rzecz biorąc stosunek przyspieszeń obu poruszających się obiektów jest odwrotnie proporcjonalny do stosunku liczby ich atomów atom zmierza ku kuli z dużo większym przyspieszeniem niż kula ku niemu. Przepro­wadziwszy pewne proste eksperymenty, może­my stwierdzić, że wielkość przyspieszeń zależy od położenia. Odkrywamy, że oddziaływanie ma kulistą symetrię przestrzenną i że jego siła maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości . Nie wykazuje ono zależ­ności od czasu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: