//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2008

WIELKOŚĆ PRZYSPIESZENIA

Maj 29th, 2008 Brak komentarzy

Jednakże czy wielkość przyspieszenia atomu zależy zarówno od czegoś w atomie, jak i od czegoś w kuli? Dołączamy do atomu platyny drugi atom i obserwujemy, jak się porusza pa­ra atomów. Przyspieszenie pary jest dokładnie takie samo jak przyspieszenie pojedynczego atomu! Dlatego też przypuszczamy, że wielkość przyspieszenia zależy wyłącznie od jakiejś właściwości kuli. Sprawdzamy to przypuszczenie, ! podwoiwszy rozmiar kuli. Obserwujemy dwu­krotne zwiększenie wszystkich przyspieszeń. Wyprowadzamy więc wniosek, że platynowa i kula jest zawsze otoczona przez coś, co można nazwać polem przyspieszenia, i Każ­demu punktowi w przestrzeni jest przypisane  przyspieszenie, którego doświadczy dowolny  obiekt, jeśli zostanie umieszczony w tym  punkcie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W PRZYPADKU MIEDZI

Maj 20th, 2008 Brak komentarzy

W przypadku miedzi wytwarza słabsze pole, węgla — jeszcze słabsze, wodoru w postaci ciała stałego — naj­słabsze ze wszystkich. Dla atomów każdego pierwiastka istnieje charakterystyczna wiel­kość, która określa siłę tego pola — jest to ładunek ciała wytwarzającego pole przyspiesze­nia. Wielkość tę nazywamy masą grawitacyjną. Do zmierzenia jej przyjęto pewien wzorzec. W praktyce wzorcem jest sztaba ze stopu pla­tyny z irydem, której przypisuje się masę jed­nego kilograma (kg). Platynowo-irydowa kula o masie 1 kg w każdym punkcie przestrzeni nadaje ciałom ściśle określone przyspieszenie wyrażone w m/s2. Aby zmierzyć nie znaną ma­sę grawitacyjną innej kuli, zastępujemy nią kulę platynowo-irydową i mierzymy, jakie przyspieszenie nadaje ciałom w tym punkcie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

STOSUNEK PRZYSPIESZEŃ

Maj 8th, 2008 Brak komentarzy

Stosunek przyspieszeń wyznacza stosunek mas. Dlatego też masa grawitacyjna jest proporcjo­nalna do przyspieszenia, jakie nadaje innym ciałom na danej odległości. Współczynnikiem proporcjonalności — uniwersalną stałą fizyczną jest stała grawitacyjna oznaczana literą G, Jej wartość, 6,67 • 10-11 m3/kg • s2 (w układzie SI — N • m2 kg“2), jest przyspieszeniem nada­wanym przez ciało o masie jednego kilograma innemu ciału o takiej samej masie odległemu o    jeden metr. To przyspieszenie jest bardzo maleńkie. Grawitacja jest zatem skrajnie sła­bym oddziaływaniem. Nie wydaje się ona bardzo słaba, gdy prze­wracamy się na ziemię lub próbujemy wysłać statek kosmiczny na księżyc, lecz jest właśnie taka w porównaniu do innych oddziaływań. Człowiek spaceruje z prędkością około 1 m/s.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: