//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2008

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA

Czerwiec 19th, 2008 Brak komentarzy

Prędkość światła w próżni nie byłaby nadal, w tym no­wym czasie i w nowej przestrzeni, stałą uni­wersalną, taką samą we wszystkich poruszają­cych się jednostajnie układach odniesienia. Stwierdzono by w cząstkach występowanie energii dodatkowej oprócz energii masy spo­czynkowej. Naprawdę fizycy teoretycy prowadzą rozważania dotyczące cząstek, które poruszałyby się w danym ośrodku z prędkością większą od prędkości światła. Te hipotetyczne j cząstki nadświetlne nazwano tachionami i pasują one zupełnie dobrze do koncepcji elek- tromagnetycznego czasu i elektromagnetycznej przestrzeni pod warunkiem, że ich prędkość nie spada nigdy poniżej prędkości światła w danym ośrodku. Ale, jak dotąd, nie odkryto takich cząstek.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

RUCH JEDNOSTAJNY

Czerwiec 7th, 2008 Brak komentarzy

Jeśliby nawet zostały odkryte, nie znaczyłoby to, że powinno się zrezygnować z podstawowej idei teorii względności, idei, zgodnie z którą we wszystkich laboratoriach poruszających się względem siebie z jednostaj­ną prędkością obowiązują te same prawa fizy­ki. Wydaje nam się, że żadna z jednostajnych ; prędkości nie jest wyróżniona. Gdyby było ; inaczej, poruszające się jednostajnie układy odniesienia byłyby zhierarchizowane; wyróż­niony byłby układ pozostający w absolutnym spoczynku. Czym byłby ten absolutny spoczy­nek, nikt nie wie. Uprawiamy fizykę zakłada­jąc, że coś może być w spoczynku tylko wzglę­dem czegoś innego. Ruch jednostajny, to jest ruch ze stalą pręd­kością wzdłuż linii prostej, odgrywa specjalną rolę w fizyce.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WAŻNE PYTANIE

Czerwiec 3rd, 2008 Brak komentarzy

Zilustrowały to obszernie prowa­dzone dotychczas rozważania. Przed Newtonem nie uświadamiano sobie, że taki ruch jest na­turalnym stanem rzeczy. Wydawało się nie­zbędne wyjaśnienie, dlaczego strzała po opusz­czeniu łuku kontynuuje lot. Pytano się, co utrzymuje ją w ruchu. Newton odkrył, że bar­dziej płodne jest pytanie, co ją zatrzymuje. Od czasów Newtona pytania: „Co zatrzymuje ruch rzeczy?” i „Co wszczyna ich ruch?” zdomino­wały fizykę. Niewątpliwie równie ważne py­tanie „Co utrzymuje ruch rzeczy?” odłożono, zadowalając się przyczepieniem do ruchu ety­kiety „naturalny”. Moglibyśmy powiedzieć, że tym, co utrzymuje ruch rzeczy, jest tajemnicza siła, lecz dla większej precyzji (pojęcie tajem­niczej siły jest zbyt szerokie), mówimy, że tym, co utrzymuje ruch rzeczy, jest ich bezwładność.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: