Archive for Czerwiec, 2008

ZNACZENIE MASY

Aby wyjaśnić znaczenie masy, zawierające j więcej treści niż podręcznikowe metafizyczne j określenie „ilość materii”, udajmy się do ist­niejącego w naszej wyobraźni laboratorium przeprowadźmy kilka eksperymentów nad oddziaływaniami. Tym razem będą to oddzia­ływania między obiektami makroskopowymi, których badania w całości stanowią domenę fizyki klasycznej, tzn. niekwantowej. Z dwóch ; typów oddziaływania znanych tej fizyce — gra­witacji i oddziaływania elektromagnetycznego — wybierzmy na początek słabsze, tzn. grawi­tację* Naturalnie mamy do dyspozycji najlep­szy przyrząd do mierzenia ruchu w sposób już wcześniej opisany. Mamy także możliwość do­kładnego policzenia atomów w dowolnym obiekcie. I, na koniec, jesteśmy wyposażeni w magiczne ekrany, które mogą służyć do osło­ny obiektów, z którymi będziemy przeprowa­dzali eksperymenty, przed wszelkimi innymi oddziaływaniami.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DUŻA KULA

Bierzemy dużą kulę odlaną z platyny, liczy­my, z ilu składa się atomów, i zanurzamy ją w przestrzeni. Wprowadzamy do przestrzeni w pewnej odległości od kuli pojedynczy atom platyny i zauważamy, że atom z przyspiesze­niem zmierza ku kuli, a kula, również z przy­spieszeniem — ku atomowi. Występuje oddzia­ływanie w postaci wzajemnego przyciągania. Ilościowo rzecz biorąc stosunek przyspieszeń obu poruszających się obiektów jest odwrotnie proporcjonalny do stosunku liczby ich atomów atom zmierza ku kuli z dużo większym przyspieszeniem niż kula ku niemu. Przepro­wadziwszy pewne proste eksperymenty, może­my stwierdzić, że wielkość przyspieszeń zależy od położenia. Odkrywamy, że oddziaływanie ma kulistą symetrię przestrzenną i że jego siła maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości . Nie wykazuje ono zależ­ności od czasu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.