//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2008

FIZYKA NIE ULEGA ZMIANIE

Lipiec 28th, 2008 Brak komentarzy

W czasie z A do B, wszyscy obserwatorzy — nie­zależnie od tego, jaka byłaby ich prędkość względna — zgodziliby się, że zdarzenie w A zaszło przed zdarzeniem w B. Wszyscy zatem będą zgodni w kwestii, oo zaszło wcześniej, a co zaszło później, gdy mają do czynienia z przyczynami i skutkami. Fizyka więc nie ulega zmianie. Gdyby jednak foton w tym czasie nie mógł przelecieć z A do B, znaleźliby się tacy obserwatorzy, którzy spostrzegliby, że zdarzenie w B zaszło przed zdarzeniem w A. W przypadku takich zdarzeń przeszłość i przy­szłość nie mają charakteru absolutnego. Fizyka zachowałaby się obojętnie wobec braku zgody między obserwatorami w kwestii, które z tych zdarzeń zaszło wcześniej, a które później, po­nieważ zajście jednego z nich nie miałoby wpływu na zajście drugiego (gdyż światło prze­nosi oddziaływania najprędzej).

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NA PIERWSZY RZUT OKA

Lipiec 18th, 2008 Brak komentarzy

Tak więc, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że przez re­latywistyczną żonglerkę czasem i przestrzenią świat mógłby zwariować, pozostaje on nadal przy zdrowych zmysłach, aczkolwiek nieco wy­koślawiony. Istnieje absolutna przeszłość i ab­solutna przyszłość — dwa obszary czasoprze­strzeni, w których wszyscy obserwatorzy do­strzegają to samo czasowe uporządkowanie zdarzeń. Oprócz tych dwóch teoria względności wprowadziła nowy obszar czasoprzestrzeni, obszar, w którym różni obserwatorzy dostrze­gają różne czasowe uporządkowanie zdarzeń. Eddington nazwał ten obszar „absolutne gdzie indziej”. Obiekty poruszające się względem nas do­świadczają różnego czasu i różnej przestrzeni. Na szczęście jest to czynnik, który trzeba wziąć w rachubę tylko wtedy, gdy ich względ­na prędkość jest bliska prędkości światła.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PORUSZAJĄCE SIĘ OBIEKTY

Lipiec 15th, 2008 Brak komentarzy

Obiekty poruszające się względem nas do­świadczają różnego czasu i różnej przestrzeni. Na szczęście jest to czynnik, który trzeba wziąć w rachubę tylko wtedy, gdy ich względ­na prędkość jest bliska prędkości światła. W przypadku znanych nam z codziennego do­świadczenia obiektów efekty te są zupełnie bez znaczenia. Cząsteczka powietrza miota się we wszystkie strony z prędkością 1000 km/h — z prędkością zbliżoną do prędkości odrzutowca; związane z tym efekty relatywistyczne są rzę­du 10 12, tzn. czas biegnie dla niej wolniej o    kilka nanosekund (lOs) na godzinę. Potrze­ba sprzętu o wyjątkowo wysokiej czułości, aby wykryć tak mały efekt. Takim sprzętem roz­porządzamy. Podróżni przewożeni nad Atlan­tykiem z ponaddźwiękową prędkością mogą składać sobie gratulacje, gdy przybywają do Nowego Jorku, z tego tytułu, że są około 20 nanosekund młodsi niż byliby, gdyby przemie­rzyli ten ocean statkiem.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NADŚWIETLNE CZĄSTKI

Lipiec 6th, 2008 Brak komentarzy

Wątpliwe, czy ów efekt jest na tyle atrakcyjny, aby go włączyć do reklamy lotów ponaddźwiękowych. Co zdarzyłoby się, gdyby odkryto jakiś obiekt poruszający się prędzej od światła w próżni? (Prędkość światła zależy od ośrodka, w którym się*rozchodzi; największa jest w próż­ni. Ta ostatnia wielkość właśnie jest stałą uni­wersalną.) Wszyscy byliby zafascynowani i za’ chwyceni. Byłaby to kolejna rewolucja w fizy­ce. Światło wyznacza elektromagnetyczny czas i elektromagnetyczną przestrzeń, w których ja­ko nieuchronna tautologiczna konsekwencja obowiązują równania Maxwella.  Nowe nadświetlne cząstki, wykorzystane w ten sam spo­sób jak światło, wyznaczałyby całkowicie nowy czas i całkowicie nową przestrzeń, w których obowiązywałyby zmienione równania.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: