//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2008

WIELU TEORETYKÓW

Lipiec 30th, 2008 Brak komentarzy

Wielu teoretyków lu- i bi sprowadzać trzy poprzednie rodzaje ruchu do zderzeń i wtedy rozpatrują czwarty rodzaj : jako fundamentalny.Ruchy rodzaju drugiego i trzeciego są powtarżalne. Dana sytuacja powraca po upływie 1 pewnego czasu: wahadło przechodzi przez ten 1 sam punkt w przestrzeni i w tym samym kierunku, Ziemia co roku wraca do tego samego  punktu na swej orbicie. Owa dana sytuacja < w pewnych przypadkach jest nazywana fazą  ruchu, czas, jaki upływa między kolejnymi fa­zami — okresem ruchu, a jego odwrotność — częstotliwością. Ważnym szczegółem dotyczą­cym takich ruchów jest to, że dostarczają one j miar czasu: ruch Ziemi, ruch wahadła dziadko­wego zegara, drgania mechaniczne kryształu kwarcu, drgania elektromagnetyczne promie­niowania cezu. Ciągle powtarzające się fazy odmierzają czas.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

BŁĘDNE KOŁO FIZYKI

Lipiec 14th, 2008 Brak komentarzy

Dlatego też powstaje sytuacja następująca. Ruch niejednostajny dostarcza nam miary cza­su, który, wraz z przestrzenią, służy nam jako ramy przy opisie innych ruchów niejednostaj­nych. Nie można mierzyć przestrzeni bez rze­czy odbijających światło — bez ruchu niejed­nostajnego czwartego rodzaju. Rzeczy intere­sujące fizykę, z kolei, do swej identyfikacji wymagają ruchu niejednostajnego. A źródłem ruchu niejednostajnego jest oddziaływanie. Oto błędne koło fizyki . Oddziały­wania określają rzeczy. Oddziaływania okreś­lają przestrzeń i czas. Zachowanie się rzeczy w przestrzeni i czasie określa oddziaływania! Fizyka, skoro rozstrzygnęła kwestię, jakie rzeczy proste istnieją i jak najlepiej zmierzyć opisać ich ruch w ramach czasoprzestrzeni, ma za zadanie opisać w możliwie najprostszy sposób oddziaływania, jakie zachodzą między i nimi.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ENERGIA

Lipiec 12th, 2008 Brak komentarzy

Wyszukanie najprostszego sposobu zna­czy w tym kontekście wyszukanie najogólniej stosowalnych praw nimi rządzących, zawiera­jących jak najmniejszą liczbę pojęć. Dwoma i ważnymi pojęciami są tu energia i pęd. Wiel­kości owe, wywodzące Się z naszych intuicji dotyczących pracy i siły, zatrzymywania ciał wprawiania ich w ruch itd., znalazły zastoso­wanie przy opisie wszystkich oddziaływań, bez względu na ich pochodzenie, do tego stopnia, że można w pełni uznać fizykę oddziaływań za studia nad zamianą energii i pędu. Lecz u pod­staw pojęcia pędu oraz idei energii ruchu (energii kinetycznej) leży inne pojęcie — masy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: