//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2008

KOLEJNE POWTÓRZENIE

Sierpień 20th, 2008 Brak komentarzy

Kolejne powtórzenie tej operacji pozwala nam wyznaczyć trzecie poło­żenie czoła pociągu i czas tego położenia, a na­stępnie prędkość, jaką miał pociąg między dru­gim i trzecim położeniem. Jeśli ta prędkość jest taka sama jak pierwsza prędkość, ruch pociągu jest jednostajny. Jeśli jest odmienna, jego ruch jest niejednostajny. Biorąc pod uwa­gę różnicę prędkości i czas, jaki upłynął między ich pomiarami, możemy wyznaczyć tempo zmiany prędkości — przyspieszenie. Najprostszym rodzajem przyspieszenia jest przyspieszenie stałe. Aby sprawdzić, czy ono występuje, trzeba przeprowadzić czwartą ope­rację. Jeśli w danym czasie zmiana prędkości jest stała, to przyspieszenie jest jednostajne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ZMIANA PRZYSPIESZENIA

Sierpień 16th, 2008 Brak komentarzy

Jeśli stwierdzi się, że jest inaczej, można zmie­rzyć zmianę przyspieszenia. Najprostszym ro­dzajem przyspieszenia zmiennego jest przyspieszenie proporcjonalne, do odległości. Aby to sprawdzić, trzeba przeprowadzić piątą operację, czyli dokonać dziesięciu odczytów wskazań zegara. W praktyce, aby poprawić  dokładność, dokonalibyśmy więcej odczytów niż dziesięć, stosując automatyczne urządze­nie odczytujące — np. kamerę filmową. Jed­nak rzeczą najważniejszą jest uświadomie­nie sobie, że dla przeprowadzenia pomiaru prędkości trzeba wykonać co najmniej cztery odczyty wskazań zegara, a dla stwierdzenia zmienności przyspieszenia — co najmniej dziesięć odczytów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

RODZAJ RUCHU

Sierpień 9th, 2008 Brak komentarzy

Czwarty rodzaj ruchu jest nieco odmienny i od poprzednich. Zachodzi wtedy, gdy wskutek przejściowego oddziaływania następuje w bardzo krótkim czasie zmiana ruchu z jednego jednostajnego na inny jednostajny lub z ruchu prostego niejednostajnego, jak rodzaje dru­gi i trzeci, na inny tego samego rodzaju. W ru­chy tego rodzaju obfituje świat kwantowy — ; mówimy wtedy o przejściach z jednego stanu j w inny stan. Nacisku nie kładzie się na sam  ruch, który często jest po prostu nieobserwo- walny, lecz na stany początkowy i końcowy, j Pierwszorzędnymi przykładami tego rodzaju i ruchu są zderzenia między cząstkami — elek­tron—elektron, elektron—foton — czy między  bilami. Innym przykładem jest odbicie fali na 3 granicy między ośrodkami. Oddziaływanie zachodzi, z dużym przybliżeniem, jedynie w tym i ograniczonym obszarze przestrzeni i czasu,  w którym odległość między cząstkami jest bardzo mała, a w przypadku odbicia fali — gdy  przylega ona do granicy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: