//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2008

PORUSZAJĄCE SIĘ OBIEKTY

Październik 21st, 2008 Brak komentarzy

Obiekty poruszające się względem nas do­świadczają różnego czasu i różnej przestrzeni. Na szczęście jest to czynnik, który trzeba wziąć w rachubę tylko wtedy, gdy ich względ­na prędkość jest bliska prędkości światła. W przypadku znanych nam z codziennego do­świadczenia obiektów efekty te są zupełnie bez znaczenia. Cząsteczka powietrza miota się we wszystkie strony z prędkością 1000 km/h — z prędkością zbliżoną do prędkości odrzutowca; związane z tym efekty relatywistyczne są rzę­du 10 12, tzn. czas biegnie dla niej wolniej o    kilka nanosekund (lOs) na godzinę. Potrze­ba sprzętu o wyjątkowo wysokiej czułości, aby wykryć tak mały efekt. Takim sprzętem roz­porządzamy. Podróżni przewożeni nad Atlan­tykiem z ponaddźwiękową prędkością mogą składać sobie gratulacje, gdy przybywają do Nowego Jorku, z tego tytułu, że są około 20 nanosekund młodsi niż byliby, gdyby przemie­rzyli ten ocean statkiem.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NADŚWIETLNE CZĄSTKI

Październik 8th, 2008 Brak komentarzy

Wątpliwe, czy ów efekt jest na tyle atrakcyjny, aby go włączyć do reklamy lotów ponaddźwiękowych. Co zdarzyłoby się, gdyby odkryto jakiś obiekt poruszający się prędzej od światła w próżni? (Prędkość światła zależy od ośrodka, w którym się*rozchodzi; największa jest w próż­ni. Ta ostatnia wielkość właśnie jest stałą uni­wersalną.) Wszyscy byliby zafascynowani i za’ chwyceni. Byłaby to kolejna rewolucja w fizy­ce. Światło wyznacza elektromagnetyczny czas i elektromagnetyczną przestrzeń, w których ja­ko nieuchronna tautologiczna konsekwencja obowiązują równania Maxwella.  Nowe nadświetlne cząstki, wykorzystane w ten sam spo­sób jak światło, wyznaczałyby całkowicie nowy czas i całkowicie nową przestrzeń, w których obowiązywałyby zmienione równania.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA

Październik 6th, 2008 Brak komentarzy

Prędkość światła w próżni nie byłaby nadal, w tym no­wym czasie i w nowej przestrzeni, stałą uni­wersalną, taką samą we wszystkich poruszają­cych się jednostajnie układach odniesienia. Stwierdzono by w cząstkach występowanie energii dodatkowej oprócz energii masy spo­czynkowej. Naprawdę fizycy teoretycy prowadzą rozważania dotyczące cząstek, które poruszałyby się w danym ośrodku z prędkością większą od prędkości światła. Te hipotetyczne j cząstki nadświetlne nazwano tachionami i pasują one zupełnie dobrze do koncepcji elek- tromagnetycznego czasu i elektromagnetycznej przestrzeni pod warunkiem, że ich prędkość nie spada nigdy poniżej prędkości światła w danym ośrodku. Ale, jak dotąd, nie odkryto takich cząstek.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: