//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2009

PROBLEM Z PRZEKAZANIEM

Luty 20th, 2009 Brak komentarzy

Współcześnie nie wolno przyjmować z całą pewnością żadnego założenia, jeśli nie potwier­dzi go eksperyment. Jest to jedyny sposób od­różnienia fizyki od metafizyki — tego, co rzeczywiście się dzieje, od tego, co zgodnie z naszymi pragnieniami dziać się powinno. Chcielibyśmy, aby zegary były nadal zsyn­chronizowane, gdy je oddalimy od siebie, po­nieważ tak byłoby najprościej. Musimy jednak powstrzymać się od preferowania czegokolwiek w tej kwestii i wynaleźć taki eksperyment, któ­ry pozwoliłby sprawdzić, czy założenie to jest prawdziwe czy też fałszywe. Problemem jest przekazanie do punktu A in­formacji o wskazaniach zegara umieszczonego w punkcie B w celu porównania wskazań obu zegarów. Wyobraźmy sobie, że nasz asystent po odczytaniu czasu na zegarze znajdującym się w punkcie B popędzi prostą drogą do punk­tu A i porówna czas zapamiętany na zegarze B z czasem wskazywanym przez zegar umieszczo­ny w punkcie A.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

SYNCHRONIZACJA Z ZEGAREM

Luty 5th, 2009 Brak komentarzy

Stwierdzi, że zegary nie są zsynchronizowane! Czas na zegarze B biegnie wyraźnie wolniej. Oczywiście, że się jemu tak tylko wydaje, bo przecież na przeniesienie in­formacji o wskazaniu zegara w B do punktu A zużył czas. Aby więc stwierdzić, czy zegary w A i w B są zsynchronizowane czy też niezsyn­chronizowane, należałoby znaleźć sposób naty­chmiastowego przeniesienia informacji o wska­zaniu zegara z punktu A do punktu B lub od­wrotnie. Niestety, nikt nie wie, jak to zrobić. Naturalnie, można wynaleźć lepszy sposób niż asystent biegnący z informacją. Mógłby on jechać na motorze lub, jeszcze lepiej, przekazać ową informację krzykiem, za pośrednictwem fal dźwiękowych. Jeszcze lepsze byłyby fale elektromagnetyczne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: