//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2009

PROSTE METODY

Maj 30th, 2009 Brak komentarzy

Niewiele jest metod prostszych. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że przyjęliśmy „bardzo ważne założenie synchroniczności biegu zegarów. Żadne wątpliwości nie nasuwają się wówczas, gdy sprawdzamy, że dwa zegary umieszczone w punkcie A wskazują ten sam czas. Ale skąd wiemy, że zegar naszego asys­tenta będzie nadal zsynchronizowany z na­szym, jeśli zostanie przeniesiony do punktu B? Wbrew temu, co się nam wydaje, czas w punk­cie B może płynąć w odmiennym tempie. Oczy­wiście możemy jednak założyć, że zegar ten będzie nadal zsynchronizowany. Do czasów Poincarego i Einsteina (do około 1900 roku) każdy przyjmował dokładnie takie założenie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PROBLEM Z PRZEKAZANIEM

Maj 26th, 2009 Brak komentarzy

Współcześnie nie wolno przyjmować z całą pewnością żadnego założenia, jeśli nie potwier­dzi go eksperyment. Jest to jedyny sposób od­różnienia fizyki od metafizyki — tego, co rzeczywiście się dzieje, od tego, co zgodnie z naszymi pragnieniami dziać się powinno. Chcielibyśmy, aby zegary były nadal zsyn­chronizowane, gdy je oddalimy od siebie, po­nieważ tak byłoby najprościej. Musimy jednak powstrzymać się od preferowania czegokolwiek w tej kwestii i wynaleźć taki eksperyment, któ­ry pozwoliłby sprawdzić, czy założenie to jest prawdziwe czy też fałszywe. Problemem jest przekazanie do punktu A in­formacji o wskazaniach zegara umieszczonego w punkcie B w celu porównania wskazań obu zegarów. Wyobraźmy sobie, że nasz asystent po odczytaniu czasu na zegarze znajdującym się w punkcie B popędzi prostą drogą do punk­tu A i porówna czas zapamiętany na zegarze B z czasem wskazywanym przez zegar umieszczo­ny w punkcie A.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

SYNCHRONIZACJA Z ZEGAREM

Maj 16th, 2009 Brak komentarzy

Stwierdzi, że zegary nie są zsynchronizowane! Czas na zegarze B biegnie wyraźnie wolniej. Oczywiście, że się jemu tak tylko wydaje, bo przecież na przeniesienie in­formacji o wskazaniu zegara w B do punktu A zużył czas. Aby więc stwierdzić, czy zegary w A i w B są zsynchronizowane czy też niezsyn­chronizowane, należałoby znaleźć sposób naty­chmiastowego przeniesienia informacji o wska­zaniu zegara z punktu A do punktu B lub od­wrotnie. Niestety, nikt nie wie, jak to zrobić. Naturalnie, można wynaleźć lepszy sposób niż asystent biegnący z informacją. Mógłby on jechać na motorze lub, jeszcze lepiej, przekazać ową informację krzykiem, za pośrednictwem fal dźwiękowych. Jeszcze lepsze byłyby fale elektromagnetyczne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

STAŁA RÓŻNICA

Maj 5th, 2009 Brak komentarzy

Najprościej jednak spoj­rzeć na zegar w B przez teleskop ustawiony w punkcie A. Można wtedy bezpośrednio po­równać wskazania zegara w A ze wskazaniami na obrazie zegara w B. Pomimo to dokładne j porównanie ujawni, że zegar w B zawsze po- i kazuje czas wcześniejszy niż zegar w A. Na  szczęście różnica ta pozostaje stała pod warunkiem, że zegary nie będą ani zbliżały się, ani oddalały od siebie. Występowanie tej różnicy zrozumiemy, jeśli uwzględnimy, że przenosze- 3 nie informacji przez światło też wymaga czasu. I Wymaga czasu zarówno to, aby nasz asystent przybiegł z informacją, jak i to, aby światło  rozproszone przez zegar w B poprzez teleskop dotarło do naszych oczu w A. Opóźnienia różnią się tylko co do stopnia. W przypadku świa­tła opóźnienie jest mniejsze, lecz też skończone.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: