//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2009

STRZAŁKA CZASU

Maj 16th, 2009 Brak komentarzy

Czasami wykorzystujemy to świadomie w roz­ważaniach teoretycznych. Przypuśćmy, że elek­tron i jego antycząstka, pozyton, zderzają się i unicestwiają wzajemnie, przekształcając się w promieniowanie gamma. Ten proces moż­na równie dobrze opisać następująco. Elektron pędzący w czasie naprzód wysyła w pewnym momencie promieniowanie gamma i pędzi da­lej w czasie wstecz; taki poruszający się wstecz w czasie elektron zachowuje się zgodnie z pra­wami fizyki, tak jak poruszający się w czasie naprzód pozyton. Lecz jest to oczywiście trik matematyczny, który nie ma odpowiednika w rzeczywistości. Jest jednak rzeczą dziwną, że prawa rządzące oddziaływaniami są nieza­leżne od kierunku upływu czasu. „Strzałka czasu” staje się widoczna jedynie w królestwie układów zawierających wielką liczbę cząstek.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CHARAKTERYSTYCZNE UKŁADY

Maj 1st, 2009 Brak komentarzy

Układy takie można charaktery­zować za pomocą wielkości statystycznej, która z upływem czasu bądź się nie zmienia, bądź się zwiększa. Tą wielkością jest entropia — cha­rakteryzująca stopień braku uporządkowania; ; prawem opisującym jej zachowanie jest dru­gie prawo termodynamiki, prawo w swej isto­cie statystyczne. Dopuszcza ono możliwość, że w części układu entropia może się zmniejszać. Wielu autorów jako przykład zmniejszania się entropii przytacza organizmy żywe, ale prze­cież zmniejszają one swą entropię kosztem oto­czenia, z którym stanowią układ ekologiczny. Ogólnie biorąc, w ramach każdego układu suma entropii rośnie przy każdej reakcji, która w nim zachodzi. W miarę upływu czasu wszystko w nim staje się mniej uporządkowa­ne. Czas zawsze rośnie, rośnie też entropia.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: