//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2009

ZASADNICZA SPRAWA

Czerwiec 28th, 2009 Brak komentarzy

Gdybyśmy zdefinio­wali nowy metr we wskazany wyżej sposób za pomocą prędkości światła, byłby wyznaczo­ny z dokładnością daleko niewspółmierną do dokładności starego wzorca długości. Przeszko­da ta zniknie, jeśli prędkość światła będzie wyznaczona z dokładnością ograniczoną jedynie przez odtwarzalność przyjętego obecnie wzorca długości. (Przeszkoda ta prawdopodobnie zni­kła — według najświeższych danych wyzna­czono prędkość światła ze względną dokładnoś­cią 4 • 10~9.)Zasadniczą sprawą nie są jednakże wzorce; jest nią wybór promieniowania elektromagne­tycznego przy metryzowaniu (ilościowej cha­rakterystyce) przestrzeni i czasu. Dokonano te­go, że układy odniesienia oparto na oddziały­waniu naładowanych cząstek, zwykle elektro­nów, ze światłem.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CIĄGI ZDARZEŃ

Czerwiec 11th, 2009 Brak komentarzy

Te oddziaływania elektro­magnetyczne tworzą ciągi zdarzeń, które służą do wyznaczania czasu. Z praktycznego punktu widzenia jest to dobry wybór, ponieważ teoria elektromagnetyzmu dominuje w fizyce. Znaczy to jednak — i powinniśmy sobie to uświada- że zjawiska, które nie mają nic wspól­nego z oddziaływaniami elektromagnetyczny­mi, takie jak ciążenie powszechne (grawitacja), oddziaływania słabe i siły jądrowe, są opisywa­ne jako tkwiące w innych, obcych dla nich ra­mach. Być może w przyrodzie panuje ukryta jedność i te ramy tylko wydają się nam obce, ponieważ nie poznaliśmy jeszcze dostatecznie świata. Ogólnie, aby uniknąć komplikacji, Przyjrnuje się, że każdego typu oddziaływania zachodzą w tej samej przestrzeni i w tym sa­mym czasie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ZACHODZĄCA MOŻLIWOŚĆ

Czerwiec 5th, 2009 Brak komentarzy

Wyobraźmy sobie złożoność zadania, gdybyśmy byli zmuszeni do posługiwania się czasem grawitacyjnym, czasem neutrino- wym, czasem elektromagnetycznym i czasem jądrowym, aby nadać problemom postać umoż­liwiającą ich rozwiązanie. Niemniej zachodzi taka możliwość, analogiczna do możliwości Wprowadzenia czwartego wymiaru przestrzeni. Od czasu do czasu powinniśmy ią wyciągać ze strychu i odkurzać.Wbrew nieodpartemu wrażeniu, że czas pły­nie zawsze naprzód od przeszłości do przyszłoś­ci, w prawach ruchu formułowanych czy to przez mechanikę, czy to przez elektrodynami­kę, nie ma nic, co by odróżniało upływ czasu naprzód od upływu czasu wstecz. Jeśli sfilmu­jemy zderzenie dwóch cząstek i film wyświetli­my w odwrotnym kierunku, to wyświetlony obraz będzie zgodny z prawami fizyki; wedle tych praw mogłoby tak być w rzeczywistości.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: