//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2009

WZORCE DŁUGOŚCI

Lipiec 20th, 2009 Brak komentarzy

Wskażemy, że w rzeczywistości związek między nimi jest o   wiele bardziej ścisły niż podejrzewa się w pierwszej chwili.Wzorcami zarówno długości, jak i przedziału czasu są fale elektromagnetyczne. Rozporzą­dzając tymi wzorcami, możemy wyznaczyć prędkość światła, która jest stałą uniwersalną teorii elektromagnetyzmu. Okazuje się, że jest ona równa 2,997925 • 108 m/s z dokładnością do jednej milionowej. Wielu fizyków sądzi, że lepszy układ definicji dałoby przyjęcie za wzo­rzec prędkości światła zamiast definiowania wzorca długości. Metr byłby wtedy zdefinio­wany za pomocą czasu, w jakim światło prze­mierza tę odległość. Takie podejście do proble­mu wzorców ma tę przewagę, że odpowiada metodzie, przy użyciu której mierzy się obec­nie odległości, gdy nie ma możliwości przyło­żenia liniału; jest to metoda o wiele prostsza od metody triangulacji.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

IMPULS LASEROWY

Lipiec 6th, 2009 Brak komentarzy

Jeśli wyślemy impuls laserowy na Księżyc i zmierzymy czas, jaki upłynie do jego powrotu na Ziemię po odbiciu, możemy łatwo obliczyć odległość Księżyca od Ziemi. Wszystko, co jest potrzebne do wyzna­czenia położeń poszczególnych obiektów, stano­wią: aparat wysyłający impulsy świetlne, apa­rat odbierający odbity sygnał i zegar wyska- lowany na podstawie promieniowania cezu-133. Pomiaru każdej odległości można dokonać, nie ruszając się z jednego miejsca. Co więcej, jak wspomniano o tym w poprzednim rozdziale, za pomocą światła można również bezbłędnie wyznaczyć linie proste jako tory jego pro­mieni. Praktyczną przeszkodą w stosowaniu obecnie tej metody pomiaru odległości jest to, że pręd­kość światła można wyznaczyć za pomocą po­wszechnie przyjętych wzorców jedynie z ‚do- kładnością do jednej milionowej (10~).

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: