//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2009

CHARAKTERYSTYCZNE UKŁADY

Lipiec 26th, 2009 Brak komentarzy

Układy takie można charaktery­zować za pomocą wielkości statystycznej, która z upływem czasu bądź się nie zmienia, bądź się zwiększa. Tą wielkością jest entropia — cha­rakteryzująca stopień braku uporządkowania; ; prawem opisującym jej zachowanie jest dru­gie prawo termodynamiki, prawo w swej isto­cie statystyczne. Dopuszcza ono możliwość, że w części układu entropia może się zmniejszać. Wielu autorów jako przykład zmniejszania się entropii przytacza organizmy żywe, ale prze­cież zmniejszają one swą entropię kosztem oto­czenia, z którym stanowią układ ekologiczny. Ogólnie biorąc, w ramach każdego układu suma entropii rośnie przy każdej reakcji, która w nim zachodzi. W miarę upływu czasu wszystko w nim staje się mniej uporządkowa­ne. Czas zawsze rośnie, rośnie też entropia.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

KIERUNEK UPŁYWU CZASU

Lipiec 12th, 2009 Brak komentarzy

To wyznacza kierunek upływu czasu. Powrócimy do tego tematu później. Jesteśmy być może krótkowzroczni, szukając „strzałki czasu” tylko w termodynamice. Z pe­wnością moglibyśmy równie dobrze odwołać się do kosmologii, wykorzystując rozszerzanie się wszechświata. Czyż kierunku upływu czasu nie wyznacza wzrost odległości między galak­tykami? Czyż rozszerzanie się wszechświata nie jest ściśle związane z czasem? Jeśliby wszech­świat się kurczył, czy działoby się w nim ina­czej? Z drugiej strony, być może kiedyś nasze prawa rządzące oddziaływaniami okażą się asy- ; metryczne względem czasu i odnajdziemy „strzałkę czasu” w królestwie cząstek elemen- tamych? Odpowiedź na te pytania jest banal­na. Tylko czas na nie odpowie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ZAINTERESOWANIE FIZYKI

Lipiec 8th, 2009 Brak komentarzy

Fizykę mało interesuje to, co się zupełnie nie zmienia. Może jej służyć jako odniesienie dla tego, co się zmienia, lub jako przypadek gra­niczny. Fizyka uwagę swą skupia na zmianie. Najprostszą zmianą, jakiej podlega obiekt nie tracąc swej tożsamości, jest zmiana położenia. Postrzeganie ruchu rzeczy wpływa na kształ­towanie się naszego wyobrażenia przestrzeni, w tym jej trójwymiarowości, i stanowi zasad­niczy powód wprowadzenia pojęcia czasu. Co więcej, okazuje się, że ruch jest istotnym skład­nikiem niektórych rzeczy badanych przez fizy­kę, np. fal mechanicznych i elektronów (spin). Ważniejsze jednak jest to, że pełniejsze zrozu­mienie ruchu, jak zobaczymy, prowadzi do roz­szerzenia i pogłębienia naszej wiedzy o prze­strzeni i czasie oraz o naturze rzeczywistego świata, dziwnie odmiennego od zdroworozsąd­kowego świata znanego nam z codziennego do­świadczenia.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: