Archive for Sierpień, 2009

CIĄGI ZDARZEŃ

Te oddziaływania elektro­magnetyczne tworzą ciągi zdarzeń, które służą do wyznaczania czasu. Z praktycznego punktu widzenia jest to dobry wybór, ponieważ teoria elektromagnetyzmu dominuje w fizyce. Znaczy to jednak — i powinniśmy sobie to uświada- że zjawiska, które nie mają nic wspól­nego z oddziaływaniami elektromagnetyczny­mi, takie jak ciążenie powszechne (grawitacja), oddziaływania słabe i siły jądrowe, są opisywa­ne jako tkwiące w innych, obcych dla nich ra­mach. Być może w przyrodzie panuje ukryta jedność i te ramy tylko wydają się nam obce, ponieważ nie poznaliśmy jeszcze dostatecznie świata. Ogólnie, aby uniknąć komplikacji, Przyjrnuje się, że każdego typu oddziaływania zachodzą w tej samej przestrzeni i w tym sa­mym czasie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZACHODZĄCA MOŻLIWOŚĆ

Wyobraźmy sobie złożoność zadania, gdybyśmy byli zmuszeni do posługiwania się czasem grawitacyjnym, czasem neutrino- wym, czasem elektromagnetycznym i czasem jądrowym, aby nadać problemom postać umoż­liwiającą ich rozwiązanie. Niemniej zachodzi taka możliwość, analogiczna do możliwości Wprowadzenia czwartego wymiaru przestrzeni. Od czasu do czasu powinniśmy ią wyciągać ze strychu i odkurzać.Wbrew nieodpartemu wrażeniu, że czas pły­nie zawsze naprzód od przeszłości do przyszłoś­ci, w prawach ruchu formułowanych czy to przez mechanikę, czy to przez elektrodynami­kę, nie ma nic, co by odróżniało upływ czasu naprzód od upływu czasu wstecz. Jeśli sfilmu­jemy zderzenie dwóch cząstek i film wyświetli­my w odwrotnym kierunku, to wyświetlony obraz będzie zgodny z prawami fizyki; wedle tych praw mogłoby tak być w rzeczywistości.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

STRZAŁKA CZASU

Czasami wykorzystujemy to świadomie w roz­ważaniach teoretycznych. Przypuśćmy, że elek­tron i jego antycząstka, pozyton, zderzają się i unicestwiają wzajemnie, przekształcając się w promieniowanie gamma. Ten proces moż­na równie dobrze opisać następująco. Elektron pędzący w czasie naprzód wysyła w pewnym momencie promieniowanie gamma i pędzi da­lej w czasie wstecz; taki poruszający się wstecz w czasie elektron zachowuje się zgodnie z pra­wami fizyki, tak jak poruszający się w czasie naprzód pozyton. Lecz jest to oczywiście trik matematyczny, który nie ma odpowiednika w rzeczywistości. Jest jednak rzeczą dziwną, że prawa rządzące oddziaływaniami są nieza­leżne od kierunku upływu czasu. „Strzałka czasu” staje się widoczna jedynie w królestwie układów zawierających wielką liczbę cząstek.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.