//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2009

NA DRUGIM KOŃCU SKALI

Sierpień 20th, 2009 Brak komentarzy

Na drugim końcu skali potrzebne nam są zegary zdolne do mierzenia wyjątkowo długich przedziałów czasu. Chcielibyśmy poznać prze­cież wiek siedzib ludzkich odkopanych w trak­cie poszukiwań archeologicznych, wiek łkał wydobytych przez geologa, wiek samej Ziemi i wreszcie wiek wszechświata. Jednym z naj­lepszych zegarów stosowanych do wyznaczania wieku rzeczy znajdujących się na Ziemi, włącz­nie z meteorytami, które nie spaliły się całko­wicie w ziemskiej atmosferze, jest atom pro­mieniotwórczy. Zegar promieniotwórczy działa na zasadzie przeciwieństwa zegara nenufaro- wego. Jeśli dysponujemy większą ilością ato­mów danego pierwiastka promieniotwórczego, to połowa z nich rozpadnie się na atomy inne­go pierwiastka w ściśle określonym czasie, zwanym okresem połowicznego rozpadu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POŁOWICZNY ROZPAD

Sierpień 11th, 2009 Brak komentarzy

Okre­sy połowicznego rozpadu występujących w przy­rodzie atomów promieniotwórczych sięgają od sekund do miliardów lat. Jeśli ktoś mantyle szczęścia, że znajdzie atomy promieniotwórcze w obiekcie, którego wiek chce stwierdzić, to — opierając się na starannie przeprowadzonych pomiarach i znajomości okresu połowicznego rozpadu — może oszacować, ile czasu upłynęło od chwili, gdy atomy te stały się składnikiem owego obiektu. W ten sposób oszacowano, że Ziemia i Układ Słoneczny powstały około 4,5 • 109 lat temu. Jedynym dostępnym dla nas zegarem mie­rzącym przedziały czasu w skali kosmicznej jest światło. Może ono służyć nam do tego celu pod warunkiem, że wiemy, jaka dzieli nas od­ległość od gwiazd i galaktyk, a pomiar astro­nomiczny odległości nie jest rzeczą prostą, jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POŁOWICZNA ODLEGŁOŚĆ

Sierpień 9th, 2009 Brak komentarzy

Jeśli już znamy odległość dzielącą nas od gwiazdy i weźmiemy pod uwagę fakt, że światło roz­chodzi się zawsze ze stałą prędkością, będziemy wiedzieli, jak długo trwała wędrówka światła. Ten bliski związek między czasem i odległością oddaje astronomiczna jednostka odległości — rok świetlny. Jest to odległość, którą światło przebywa w ciągu roku. Odkrycie, że im bar­dziej odległa jest galaktyka, tym prędzej ucie­ka od nas, skłoniło fizyków do przyjęcia hipo­tezy, że wszechświat powstał z tzw. pierwotnej osobliwości wskutek wielkiej eksplozji. Zgod” nie z teorią wielkiego wybuchu, eksplozja ta nastąpiła około 1010 lat temu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: