Archive for Wrzesień, 2009

IMPULS LASEROWY

Jeśli wyślemy impuls laserowy na Księżyc i zmierzymy czas, jaki upłynie do jego powrotu na Ziemię po odbiciu, możemy łatwo obliczyć odległość Księżyca od Ziemi. Wszystko, co jest potrzebne do wyzna­czenia położeń poszczególnych obiektów, stano­wią: aparat wysyłający impulsy świetlne, apa­rat odbierający odbity sygnał i zegar wyska- lowany na podstawie promieniowania cezu-133. Pomiaru każdej odległości można dokonać, nie ruszając się z jednego miejsca. Co więcej, jak wspomniano o tym w poprzednim rozdziale, za pomocą światła można również bezbłędnie wyznaczyć linie proste jako tory jego pro­mieni. Praktyczną przeszkodą w stosowaniu obecnie tej metody pomiaru odległości jest to, że pręd­kość światła można wyznaczyć za pomocą po­wszechnie przyjętych wzorców jedynie z ‚do- kładnością do jednej milionowej (10~).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZASADNICZA SPRAWA

Gdybyśmy zdefinio­wali nowy metr we wskazany wyżej sposób za pomocą prędkości światła, byłby wyznaczo­ny z dokładnością daleko niewspółmierną do dokładności starego wzorca długości. Przeszko­da ta zniknie, jeśli prędkość światła będzie wyznaczona z dokładnością ograniczoną jedynie przez odtwarzalność przyjętego obecnie wzorca długości. (Przeszkoda ta prawdopodobnie zni­kła — według najświeższych danych wyzna­czono prędkość światła ze względną dokładnoś­cią 4 • 10~9.)Zasadniczą sprawą nie są jednakże wzorce; jest nią wybór promieniowania elektromagne­tycznego przy metryzowaniu (ilościowej cha­rakterystyce) przestrzeni i czasu. Dokonano te­go, że układy odniesienia oparto na oddziały­waniu naładowanych cząstek, zwykle elektro­nów, ze światłem.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.