Archive for Listopad, 2009

FOTONY PROMIENIOWANIA

Jeśli pragniemy wy­znaczyć okres fali promieniowania gamma, to w praktyce mierzymy energię jego fotonu, co jest stosunkowo proste. Fotony promieniowania gamma są cząstkami kwantowymi, z których każda niesie kwant działania h równy iloczy­nowi jej energii i okresu fali. Ten ostatni moż­na więc obliczyć, dzieląc h przez wielkość tej energii. Właśnie energia, wielkość bezpośred­nio mierzona, ma znaczenie praktyczne; czas charakterystyczny (długość okresu) promienio­wania gamma ma znaczenie drugorzędne. W przypadku fali radiowej, oczywiście, naj­łatwiej zmierzyć właśnie okres i z jego pomocą wyprowadza się energię fotonu. Energia i czas są więc wielkościami sprzężonymi, związanymi ze sobą dzięki istnieniu kwantu działania.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PĘDZĄCA CZĄSTKA

Ten związek powoduje, że najkrótszym okresom między zdarzeniami towarzyszą zawsze duże energie.Najmniejszym wyprowadzonym w fizyce przedziałem czasu jest czas niezbędny po to, aby światło przebyło 10-35 m _ odległość otrzymaną ze stałych uniwersalnych przedsta­wionych na końcu poprzedniego rozdziału. Jest to czas równy 10~43 s. Jest to oczywiście stała o    znaczeniu czysto teoretycznym i jak dotąd nie odgrywa istotnej roli w wyjaśnianiu przez nas zjawisk przyrodniczych. Najkrótszymi być może czasami, jakie mają znaczenie fizyczne, są czasy życia krótko żyjących cząstek elemen­tarnych mierzone pośrednio przez pomiar dłu­gości ich śladu na płycie fotograficznej. Nie można wytworzyć emulsji fotograficznej o śre­dnicy ziaren dużo mniejszej od 10-6 m. Dlatego też cząstka pędząca z prędkością bliską prędko­ści światła musi żyć co najmniej 10-M s, aby wytworzyć ślad.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ANALIZA STATYSTYCZNA

Przeprowadzając analizę sta­tystyczną dużej liczby podobnych śladów, można nawet odkryć ślady cząstek, których czas ży­cia jest krótszy, do 10“16 s włącznie. Ta proce­dura jest równie abstrakcyjnym zabiegiem jak przypisywanie częstotliwości promieniom rent­genowskim. W ostateczności do wyznaczania jeszcze nawet krótszych czasów życia służy za narzędzie pomiar energii cząstek i wykorzysta­nie jej związku z czasem poprzez kwant dzia­łania. W ten sposób dojść można do czasów życia tak krótkich, jak 10~23 s. Im większą energię osiąga cząstka, tym krótszy może być jej czas życia. Zwiększanie rozmiaru akcelera­torów cząstek pozwoli nam badać nie tylko co­raz mniejsze odległości, ale i coraz krótsze przedziały czasu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NA DRUGIM KOŃCU SKALI

Na drugim końcu skali potrzebne nam są zegary zdolne do mierzenia wyjątkowo długich przedziałów czasu. Chcielibyśmy poznać prze­cież wiek siedzib ludzkich odkopanych w trak­cie poszukiwań archeologicznych, wiek łkał wydobytych przez geologa, wiek samej Ziemi i wreszcie wiek wszechświata. Jednym z naj­lepszych zegarów stosowanych do wyznaczania wieku rzeczy znajdujących się na Ziemi, włącz­nie z meteorytami, które nie spaliły się całko­wicie w ziemskiej atmosferze, jest atom pro­mieniotwórczy. Zegar promieniotwórczy działa na zasadzie przeciwieństwa zegara nenufaro- wego. Jeśli dysponujemy większą ilością ato­mów danego pierwiastka promieniotwórczego, to połowa z nich rozpadnie się na atomy inne­go pierwiastka w ściśle określonym czasie, zwanym okresem połowicznego rozpadu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POŁOWICZNY ROZPAD

Okre­sy połowicznego rozpadu występujących w przy­rodzie atomów promieniotwórczych sięgają od sekund do miliardów lat. Jeśli ktoś mantyle szczęścia, że znajdzie atomy promieniotwórcze w obiekcie, którego wiek chce stwierdzić, to — opierając się na starannie przeprowadzonych pomiarach i znajomości okresu połowicznego rozpadu — może oszacować, ile czasu upłynęło od chwili, gdy atomy te stały się składnikiem owego obiektu. W ten sposób oszacowano, że Ziemia i Układ Słoneczny powstały około 4,5 • 109 lat temu. Jedynym dostępnym dla nas zegarem mie­rzącym przedziały czasu w skali kosmicznej jest światło. Może ono służyć nam do tego celu pod warunkiem, że wiemy, jaka dzieli nas od­ległość od gwiazd i galaktyk, a pomiar astro­nomiczny odległości nie jest rzeczą prostą, jak wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.