Archive for Grudzień, 2009

POTRZEBNE UWZGLĘDNIENIA

Nawet jednak w tym przypadku należało uwzględnić małe nierównomierności, nieregularności i długookresowe zmiany ruchu obrotowego Ziemi, aby uzyskać godną zaakceptowania jednostkę czasu. Dlatego też  sekundę słoneczną zdefiniowano jako 1/86400 część średniej doby słonecznej wyzna­czonej na podstawie tzw. roku zwrotnikowego, czyli czasu, który upływa między kolejnymi równonocami wiosennymi. Aby uwzględnić zmiany długookresowe, wybrano jako wzorco­wy szczególny roik, mianowicie 1900. Niemniej jednak Ziemia jest równie wyjątkowa jak żuk i, choć jej zachowanie jest łatwiejsze do prze­widzenia, ma swoje humory. Wystarczy to, aby w końcu uznać ją za obiekt niezbyt właściwy do definiowania sekundy, podobnie jak to było w przypadku definiowania metra.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CIĄG ZDARZEŃ

Promieniowanie elektromagnetyczne jeszcze raz dostarcza wzorca — tym razem jest to pro­mieniowanie wysyłane przez cez-133. Ciąg zda­rzeń odniesienia tworzą przejścia przez dany punkt w przestrzeni kolejnych grzbietów fali (lub dowolnej innej jej fazy); czas, który mię­dzy mmi mija, nazywa się okresem fali. Sekun­dę definiuje się jako równą 9 192 631 770 okre­som promieniowania cezu-133. Promieniowanie to, o częstotliwości około 9 GHz (długość fali około 3 cm), znajduje się w mikrofalowym obszarze widma elektromagnetycznego   jest to obszar wykorzystywany przez radar. Łatwo skonstruować podwzorce — liczniki elektro­niczne zliczające zdarzenia zachodzące z czę­stotliwością dochodzącą do kilkuset MHz.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

BEZPOŚREDNI POMIAR

Moż­liwy jest bezpośredni pomiar przedziału czasu rzędu 10-10 s (100 pikosekund) za pomocą oscy­loskopów wzorcowych, elektroniczne zaś anali­zatory widma mierzą częstotliwości fal elektro­magnetycznych sięgające aż 40 GHz. Wyko­rzystanie właściwości półprzewodników stałych umożliwiło bezpośredni pomiar częstotliwości wkraczających już w obszar podczerwieni. Gra­nicę możliwości w tej dziedzinie wyznacza czas, jaki musi upłynąć, zanim elektrony ciała stałego zareagują na promieniowanie elektro­magnetyczne w sposób podlegający pomiarowi (czas zadziałania). Czas ten jest różny dla róż­nych ciał stałych, ale na ogół bywa rzędu 10-14 s. W miarę doskonalenia przyrządów elektronicznych (dzięki wytwarzaniu coraz to nowych półprzewodników) ich czas zadziałania skracał się od milisekund do mikrosekund, a potem nawet do nanosekund.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

REAKCJA ELEKTRONU

Od niedawna weszły na dobre do języka praktyki elektro­nicznej pikosekundy (1 pikosekunda — 10-12 s). He czasu upłynie, nim zadomowią się w nim femtosekundy (10~15 s)? Można tylko domyś­lać się, że stanie się to wówczas, gdy elektroni­kę zastąpi fotonika — coś, co pozwoli konstru­ować przyrządy o wiele prędzej działające. Może ktoś zapytać, skąd wiemy, że czas re­akcji elektronu w ciele stałym wynosi około 10~14 s, skoro nie możemy go bezpośrdnio zmie­rzyć? Odpowiedź na to pytanie daje teoria cia­ła stałego, która już została rzetelnie opraco­wana. Opiera się ona na pomiarach innych wielkości. Znając te wielkości, można czas obli­czyć teoretycznie. Ściślej mówiąc, z tych obli­czeń otrzymuje się charakterystyczną dla ciała stałego wielkość, mającą wymiar czasu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIDZIALNEGO ŚWIATŁA

Prawie w taki sam sposób ustalamy częstotliwość światła widzialnego. Nikt jeszcze bez­pośrednio nie zmierzył częstotliwości rzędu 1015 Hz, lecz nikt nie wątpi, że światło widzial­ne ma tego rzędu częstotliwość. Współczesne pomiary światła są bowiem pomiarami długości jego fali i prędkości, a jego częstotliwość wy­prowadza się z tych wielkości za pomocą pro­stej teorii falowej. Teoria falowa pozwala także wyprowadzić częstotliwość około 1018 Hz dla promieniowania rentgenowskiego z długości je­go fali rzędu angstrema. W tym sensie można „mierzyć” czasy rzędu 10-18 s.Krótsze przedziały czasu nie znajdują zasto­sowania w praktyce z tych samych powodów, z jakich rezygnuje się z pojęcia długości na poziomie subatomowym.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.