//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2009

POTRZEBNE UWZGLĘDNIENIA

Grudzień 31st, 2009 Brak komentarzy

Nawet jednak w tym przypadku należało uwzględnić małe nierównomierności, nieregularności i długookresowe zmiany ruchu obrotowego Ziemi, aby uzyskać godną zaakceptowania jednostkę czasu. Dlatego też  sekundę słoneczną zdefiniowano jako 1/86400 część średniej doby słonecznej wyzna­czonej na podstawie tzw. roku zwrotnikowego, czyli czasu, który upływa między kolejnymi równonocami wiosennymi. Aby uwzględnić zmiany długookresowe, wybrano jako wzorco­wy szczególny roik, mianowicie 1900. Niemniej jednak Ziemia jest równie wyjątkowa jak żuk i, choć jej zachowanie jest łatwiejsze do prze­widzenia, ma swoje humory. Wystarczy to, aby w końcu uznać ją za obiekt niezbyt właściwy do definiowania sekundy, podobnie jak to było w przypadku definiowania metra.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CIĄG ZDARZEŃ

Grudzień 12th, 2009 Brak komentarzy

Promieniowanie elektromagnetyczne jeszcze raz dostarcza wzorca — tym razem jest to pro­mieniowanie wysyłane przez cez-133. Ciąg zda­rzeń odniesienia tworzą przejścia przez dany punkt w przestrzeni kolejnych grzbietów fali (lub dowolnej innej jej fazy); czas, który mię­dzy mmi mija, nazywa się okresem fali. Sekun­dę definiuje się jako równą 9 192 631 770 okre­som promieniowania cezu-133. Promieniowanie to, o częstotliwości około 9 GHz (długość fali około 3 cm), znajduje się w mikrofalowym obszarze widma elektromagnetycznego   jest to obszar wykorzystywany przez radar. Łatwo skonstruować podwzorce — liczniki elektro­niczne zliczające zdarzenia zachodzące z czę­stotliwością dochodzącą do kilkuset MHz.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

BEZPOŚREDNI POMIAR

Grudzień 9th, 2009 Brak komentarzy

Moż­liwy jest bezpośredni pomiar przedziału czasu rzędu 10-10 s (100 pikosekund) za pomocą oscy­loskopów wzorcowych, elektroniczne zaś anali­zatory widma mierzą częstotliwości fal elektro­magnetycznych sięgające aż 40 GHz. Wyko­rzystanie właściwości półprzewodników stałych umożliwiło bezpośredni pomiar częstotliwości wkraczających już w obszar podczerwieni. Gra­nicę możliwości w tej dziedzinie wyznacza czas, jaki musi upłynąć, zanim elektrony ciała stałego zareagują na promieniowanie elektro­magnetyczne w sposób podlegający pomiarowi (czas zadziałania). Czas ten jest różny dla róż­nych ciał stałych, ale na ogół bywa rzędu 10-14 s. W miarę doskonalenia przyrządów elektronicznych (dzięki wytwarzaniu coraz to nowych półprzewodników) ich czas zadziałania skracał się od milisekund do mikrosekund, a potem nawet do nanosekund.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

REAKCJA ELEKTRONU

Grudzień 3rd, 2009 Brak komentarzy

Od niedawna weszły na dobre do języka praktyki elektro­nicznej pikosekundy (1 pikosekunda — 10-12 s). He czasu upłynie, nim zadomowią się w nim femtosekundy (10~15 s)? Można tylko domyś­lać się, że stanie się to wówczas, gdy elektroni­kę zastąpi fotonika — coś, co pozwoli konstru­ować przyrządy o wiele prędzej działające. Może ktoś zapytać, skąd wiemy, że czas re­akcji elektronu w ciele stałym wynosi około 10~14 s, skoro nie możemy go bezpośrdnio zmie­rzyć? Odpowiedź na to pytanie daje teoria cia­ła stałego, która już została rzetelnie opraco­wana. Opiera się ona na pomiarach innych wielkości. Znając te wielkości, można czas obli­czyć teoretycznie. Ściślej mówiąc, z tych obli­czeń otrzymuje się charakterystyczną dla ciała stałego wielkość, mającą wymiar czasu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CZĘSTOTLIWOŚĆ WIDZIALNEGO ŚWIATŁA

Grudzień 2nd, 2009 Brak komentarzy

Prawie w taki sam sposób ustalamy częstotliwość światła widzialnego. Nikt jeszcze bez­pośrednio nie zmierzył częstotliwości rzędu 1015 Hz, lecz nikt nie wątpi, że światło widzial­ne ma tego rzędu częstotliwość. Współczesne pomiary światła są bowiem pomiarami długości jego fali i prędkości, a jego częstotliwość wy­prowadza się z tych wielkości za pomocą pro­stej teorii falowej. Teoria falowa pozwala także wyprowadzić częstotliwość około 1018 Hz dla promieniowania rentgenowskiego z długości je­go fali rzędu angstrema. W tym sensie można „mierzyć” czasy rzędu 10-18 s.Krótsze przedziały czasu nie znajdują zasto­sowania w praktyce z tych samych powodów, z jakich rezygnuje się z pojęcia długości na poziomie subatomowym.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: