//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2010

CZAS

Marzec 13th, 2010 Brak komentarzy

Czas bez wątpienia jest bardziej wymyka­jącym się zrozumieniu pojęciem niż przestrzeń. Oceniamy bezpośrednio zdarzenia zachodzące w pewnym porządku, jedno po drugim. Nieza­leżnie od tego, czy zdarzenia te zachodzą we­wnątrz czy na zewnątrz naszego ciała, możemy je uporządkować w ciągi według relacji „wcze­śniej” i „później”. Jeśli nie doświadczalibyśmy w ogóle niczego, czas nie miałby dla nas żad­nego znaczenia. Czas i zdarzenia są nieroze­rwalnie związane.Aby zmierzyć czas, musimy rozporządzać ciągiem zdarzeń odgrywających rolę zdarzeń odniesienia. Oznaczmy je liczbami 1, 2, 3 itd. Możemy wtedy orzec, że zdarzenie takie-a-ta- kie zaszło dokładnie wtedy, gdy zaszło zdarze­nie czterdzieste czwarte odniesienia, i tak okre­ślić „czas” tego zdarzenia.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE

Marzec 1st, 2010 Brak komentarzy

Nie należy stosować bezpośrednio przez nas przeżywanych zdarzeń zachodzących wewnątrz naszego ciała jako zda­rzeń odniesienia, ponieważ trudno byłoby uzgodnić z innymi czas zajścia zdarzeń i nie znalazłyby się dwie osoby mogące uzgodnić z przybliżoną dokładnością swoje własne oso­biste odczucie upływu czasu. Trzeba więc było dokonać wyboru powszechnie dostępnego ciągu zdarzeń jako zdarzeń odniesienia, swego rodza­ju szyny tramwajowej dla czasu, czyli, inaczej mówiąc, zegara. Jak dotychczas mogliśmy się przekonać, wchodzi tu w grę tylko jeden sto­pień swobody, czas więc jest jednowymiarowy. Jeśli okazałoby się, że istnieją jakieś czasy związane z innymi czasami, poprzez różne szy­ny zdarzeń, musielibyśmy wprowadzić czas wielowymiarowy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: