//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2010

NA DRUGIM BIEGUNIE SKALI

Maj 28th, 2010 Brak komentarzy

Na drugim biegunie skali odległości, w świe- cie zjawisk atomowych, można przeprowadzać pomiary z dokładnością do 10-10 m (lA), wy­korzystując w tym celu promienie Roentgena falowe właściwości elektronów. Aby tego do­konać, trzeba przede wszystkim wyznaczyć długość fali. Zarówno dla promieni Roentgena, jak i dla elektronów przeprowadza się pomiar, wykorzystując zjawisko ugięcia podczas ich przechodzenia przez kryształ doskonały; ta me­toda opiera się na dość solidnym fundamencie, który stanowią teoria budowy atomowej, teoria struktur krystalicznych, pomiary gęstości i klasyczna teoria falowa. Wyznaczanie odleg­łości rzędu lA, czy to za pomocą promieni Roentgena czy też przy użyciu mikroskopu elektronowego, jest dziś metodą równie stan­dardową jak wyznaczanie długości odcinka struny przy użyciu metrowego pręta.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POWSZECHNIE STOSOWANA METODA

Maj 22nd, 2010 Brak komentarzy

Jest me­todą powszechnie stosowaną, lecz, trzeba dodać, sto razy bardziej trudną do przeprowadzenia. Pomiary jeszcze mniejszych odległości, a więc już na poziomie subatomowym, wy­magają wykorzystania jeszcze krótszych fal. Wziąwszy pod uwagę strukturę atomu można się spodziewać, że tę skalę odległości wyzna­cza wielkość cząstek elementarnych. Ale i tu musimy być ostrożni.Postawmy proste pytanie: jak wielki jest elektron? Z uwagi na falową naturę elektronu jest to pytanie tego samego rodzaju, co pytanie, jak wielki jest foton, i Jednak nie jest to takie proste pytanie. Po pierwsze trzeba przyjąć, że obszar zajmowany przez foton stowarzyszony z falą świetlną o danej długości jest tożsamy z obszarem zajmowanym przez paczkę falową bez względu na jej rozmiar.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NAJMNIEJSZY ROZMIAR

Maj 7th, 2010 Brak komentarzy

Najmniejszy rozmiar paczki falowej jest rzędu kwadratu długości fali.Możemy więc uważać, że — w pewnym sensie — foton ma takie wymiary. Foton, w odróżnieniu od bili, nie ma ostro zarysowanych i trwałych rozmiarów. Rozumu­jąc w ten sam sposób wnioskujemy, że elektron jako fala również nie może być mniejszy od długości tej fali. Wielkość ta nie jest jednozna­cznie określona, ponieważ długość fali się j zmniejsza, gdy zwiększa się prędkość elektro­nu. Rozmiaru cząstki elementarnej nie można j w sposób sensowny oderwać od takich charak­teryzujących ją dynamicznych wielkości, jak I pęd i energia.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: