//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2010

IM WYKRACZAMY DALEJ

Maj 28th, 2010 Brak komentarzy

Im dalej wykraczamy poza tę skalę wielko­ści, tym bardziej niepewne są wyznaczane dłu­gości i tym bardziej zależne od poprawności przyjmowanych teorii. W astronomii można wyznaczać odległości aż do 1022 m (106 lat świetlnych) dzięki użyciu rzetelnie uzasadnio­nej metody wykorzystującej gwiazdy zmienne. Są to odległości wykraczające poza rozmiary naszej Galaktyki (1021 m) i sięgające aż do po­bliskich galaktyk. Na podstawie konkluzji i wiarygodnych dowodów wyznacza się odle­głości aż do prawdziwej krawędzi wszech­świata, do 1025 m (109 lat świetlnych). Przy takich jednak odległościach nawet najbardziej przekonujące ich oszacowania uznaje się za ro­bocze. Uczeni są gotowi odrzucić je, gdy po­jawią się nowe, lepiej uzasadnione, wiedzą bo­wiem, że w każdej chwili może pojawić się nowe odkrycie lub może powstać nowa teoria, wymagające zmiany wszystkich odległości współczynnik równy 10.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NA DRUGIM BIEGUNIE SKALI

Maj 25th, 2010 Brak komentarzy

Na drugim biegunie skali odległości, w świe- cie zjawisk atomowych, można przeprowadzać pomiary z dokładnością do 10-10 m (lA), wy­korzystując w tym celu promienie Roentgena falowe właściwości elektronów. Aby tego do­konać, trzeba przede wszystkim wyznaczyć długość fali. Zarówno dla promieni Roentgena, jak i dla elektronów przeprowadza się pomiar, wykorzystując zjawisko ugięcia podczas ich przechodzenia przez kryształ doskonały; ta me­toda opiera się na dość solidnym fundamencie, który stanowią teoria budowy atomowej, teoria struktur krystalicznych, pomiary gęstości i klasyczna teoria falowa. Wyznaczanie odleg­łości rzędu lA, czy to za pomocą promieni Roentgena czy też przy użyciu mikroskopu elektronowego, jest dziś metodą równie stan­dardową jak wyznaczanie długości odcinka struny przy użyciu metrowego pręta.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POWSZECHNIE STOSOWANA METODA

Maj 5th, 2010 Brak komentarzy

Jest me­todą powszechnie stosowaną, lecz, trzeba dodać, sto razy bardziej trudną do przeprowadzenia. Pomiary jeszcze mniejszych odległości, a więc już na poziomie subatomowym, wy­magają wykorzystania jeszcze krótszych fal. Wziąwszy pod uwagę strukturę atomu można się spodziewać, że tę skalę odległości wyzna­cza wielkość cząstek elementarnych. Ale i tu musimy być ostrożni.Postawmy proste pytanie: jak wielki jest elektron? Z uwagi na falową naturę elektronu jest to pytanie tego samego rodzaju, co pytanie, jak wielki jest foton, i Jednak nie jest to takie proste pytanie. Po pierwsze trzeba przyjąć, że obszar zajmowany przez foton stowarzyszony z falą świetlną o danej długości jest tożsamy z obszarem zajmowanym przez paczkę falową bez względu na jej rozmiar.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: