//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2010

ODPOWIEDNIA TECHNIKA

Czerwiec 17th, 2010 Brak komentarzy

W rzeczywisto­ści godzimy się z tym, że setne części długości tej fali są najmniejszą jednostką, jak wskazują na to dwie cyfry po przecinku w podanej wy­żej liczbie. Znaczy to, że wówczas, gdy rozpo­rządzamy odpowiednią techniką eksperymen­talną, możemy mierzyć dowolne długości po­cząwszy od jednej setnej części długości fali światła pomarańczowego kryptonu-86 do tak dużych, które pozwalają na wykorzystanie try­gonometrycznej metody triangulacji. W zao­krąglonych liczbach są to długości od 10 “8 m (100A) do 1018 m (około 100 lat świetlnych): skala ta obejmuje 26 rzędów wielkości, a jej krańcami są wielkość cząsteczki DNA i odle­głość od najbliższych gwiazd.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

IM WYKRACZAMY DALEJ

Czerwiec 6th, 2010 Brak komentarzy

Im dalej wykraczamy poza tę skalę wielko­ści, tym bardziej niepewne są wyznaczane dłu­gości i tym bardziej zależne od poprawności przyjmowanych teorii. W astronomii można wyznaczać odległości aż do 1022 m (106 lat świetlnych) dzięki użyciu rzetelnie uzasadnio­nej metody wykorzystującej gwiazdy zmienne. Są to odległości wykraczające poza rozmiary naszej Galaktyki (1021 m) i sięgające aż do po­bliskich galaktyk. Na podstawie konkluzji i wiarygodnych dowodów wyznacza się odle­głości aż do prawdziwej krawędzi wszech­świata, do 1025 m (109 lat świetlnych). Przy takich jednak odległościach nawet najbardziej przekonujące ich oszacowania uznaje się za ro­bocze. Uczeni są gotowi odrzucić je, gdy po­jawią się nowe, lepiej uzasadnione, wiedzą bo­wiem, że w każdej chwili może pojawić się nowe odkrycie lub może powstać nowa teoria, wymagające zmiany wszystkich odległości współczynnik równy 10.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: