//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2010

WYBRANY UKŁAD

Listopad 29th, 2010 Brak komentarzy

W jednym przypad­ku wybieramy układ złożony z trzech osi (szyn tramwajowych) wzajemnie do siebie prosto­padłych, oznaczamy je jako x, y i z, i możemy osi x nadać dowolnie wybrany przez nas kie­runek. W innym przypadku posługujemy się innym typem układu współrzędnych jako bar­dziej odpowiednim . Jakikolwiek układ wybierzemy, będą w nim obowiązywały te sa­me prawa fizyki. Naszym ideałem przestrzeni jest mimo wszystko ośrodek chi — kontinu­um jednorodne i izotropowe. Nie ma w nim bowiem żadnego wyróżnionego miejsca ani kie­runku. Jedynym ograniczeniem, które nakłada na układ współrzędnych, jest to, że położenie muszą w nim określać trzy niezależne od siebie wielkości.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POMIAR ODLEGŁOŚCI

Listopad 14th, 2010 Brak komentarzy

Fizyka ma jednak coś więcej do roboty niż tylko wyznaczanie położenia. Dokonuje pomia­rów długości, powierzchni i objętości. Aby można było to zrobić, musi określić, co jest linią prostą, musi przebadać właściwości trój­kątów — w skrócie: musi odkryć geometrię naszej przestrzeni. W matematyce można roz­ważać różne rodzaje możliwych geometrii. W fi­zyce trzeba poprzez badania empiryczne wykryć, który z tych rodzajów stosuje się do rze­czywistego świata.Zacznijmy od pomiaru odległości między dwiema bilami A i B. Aby dokonać tego po­miaru, bierzemy nasz standardowy pręt mier­niczy — jednostkę długości, następnie wybiera­my drogę z A do B i notujemy, ile razy pręt ten pokrył drogę w czasie spaceru.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: