//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2010

OPEROWANIE WYMIARAMI

Listopad 19th, 2010 Brak komentarzy

Oczywiście, operowanie trzema wymia­rami jest prostsze od operowania czterema. Co więcej, wszystkie trzy wymiary są wzajemnie równoważne — nie ma znaczenia, jak ułożymy w przestrzeni trzy zespoły równoległych szyn tramwajowych, natomiast czwarty wymiar róż­niłby się zupełnie od pozostałych. Stracilibyś­my izotropię przestrzeni — właściwość polega­jącą na tym, że każdy kierunek jest równie dobry. Dlatego też póty będziemy się upierać przy trójwymiarowości naszego świata, póki nie zmusi nas do zmiany stanowiska brak moż­liwości rozwiązania stojących przed nami pro­blemów. Izotropia przestrzeni, mimo wszystko, jest czymś drogocennym. Pozwala nam wprowadzać proste układy odniesienia, dostosowane do roz­wiązywanych problemów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WYBRANY UKŁAD

Listopad 8th, 2010 Brak komentarzy

W jednym przypad­ku wybieramy układ złożony z trzech osi (szyn tramwajowych) wzajemnie do siebie prosto­padłych, oznaczamy je jako x, y i z, i możemy osi x nadać dowolnie wybrany przez nas kie­runek. W innym przypadku posługujemy się innym typem układu współrzędnych jako bar­dziej odpowiednim . Jakikolwiek układ wybierzemy, będą w nim obowiązywały te sa­me prawa fizyki. Naszym ideałem przestrzeni jest mimo wszystko ośrodek chi — kontinu­um jednorodne i izotropowe. Nie ma w nim bowiem żadnego wyróżnionego miejsca ani kie­runku. Jedynym ograniczeniem, które nakłada na układ współrzędnych, jest to, że położenie muszą w nim określać trzy niezależne od siebie wielkości.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: