//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2011

TA SAMA PROCEDURA

Marzec 30th, 2011 Brak komentarzy

Nie potrzebujemy oznaczać położeń mię­dzy bilami, ponieważ rozważany przez nas ubo­gi maleńki światek zawiera tylko 20 nierucho­mych bil. Tę samą procedurę można byłoby przyjąć, gdyby zawierał nawet sto czy milion bil. Najważniejszą rzeczą jest to, że się one nie poruszają. Oczywiście, jeśli tylko bilom pozwolimy na ruch, procedura ta stanie się nieużyteczna, gdyż będą mogły one zajmować również położenia pośrednie. Wtedy stanie się konieczna metoda oznaczania każdego możliwego położenia, które bila mogłaby zajmować. Aby taką meto­dę wprowadzić, trzeba się wznieść na pewien poziom abstrakcji.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

TOCZĄCE SIĘ BILE

Marzec 12th, 2011 Brak komentarzy

Przypuśćmy, że wszystkie bile toczą się tyl­ko po szynie tramwajowej (szynie z rowkiem). Do opisu położenia bili na tej szynie będziemy nadal mogli posługiwać się liczbami całkowity­mi, jeśli wprowadzimy jakąś jednostkę. Jed­nostka ta stanie się naszym prętem mierni­czym. Wyobraźmy sobie, że, przykładając ten pręt do szyny począwszy od dowolnego punktu oznaczonego zerem na prawo, wyznaczymy ko­lejno położenia +1, +2 itd., na lewo zaś —położenia —1, —2 itd. Dowolna bila na tej szynie będzie miała położenie określone przez znak arytmetyczny wyznaczający kierunek przez numer wyznaczający liczbę prętów mieszczących się między jej położeniem i punk­tem zerowym szyny.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: