//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2011

TOCZĄCE SIĘ BILE

Marzec 28th, 2011 Brak komentarzy

Przypuśćmy, że wszystkie bile toczą się tyl­ko po szynie tramwajowej (szynie z rowkiem). Do opisu położenia bili na tej szynie będziemy nadal mogli posługiwać się liczbami całkowity­mi, jeśli wprowadzimy jakąś jednostkę. Jed­nostka ta stanie się naszym prętem mierni­czym. Wyobraźmy sobie, że, przykładając ten pręt do szyny począwszy od dowolnego punktu oznaczonego zerem na prawo, wyznaczymy ko­lejno położenia +1, +2 itd., na lewo zaś —położenia —1, —2 itd. Dowolna bila na tej szynie będzie miała położenie określone przez znak arytmetyczny wyznaczający kierunek przez numer wyznaczający liczbę prętów mieszczących się między jej położeniem i punk­tem zerowym szyny.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

OZNACZENIE POŁOŻENIA

Marzec 14th, 2011 Brak komentarzy

Jeśli pragnie się określić położenie z większą dokładnością, można stwo­rzyć fizyczne wzorce długości, równe, powiedz­my, milionowej części jednostkowego pręta mierniczego. Później porozmawiamy o tym, ja­kie granice możliwościom w tej dziedzinie na­rzuca fizyka współczesna. (Jeśli zaniedba się ograniczenia fizyczne, z łatwością wpada się na pomysł modelu kontinuum szyny tramwajowej z zaznaczonymi na niej nieskończenie blisko siebie znajdującymi się możliwymi położenia­mi. Model ów jest w takiej samej mierze uży­teczny, jak i niebezpieczny.)Oznaczanie położenia jedną liczbą stanowi procedurę bardzo prostą. Czy można ją zasto­sować w przypadku, powiedzmy, bil rozrzuco­nych na stole bilardowym? Nie wydaje się, aby coś mogło’nam w tym przeszkodzić.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W WYOBRAŹNI

Marzec 9th, 2011 Brak komentarzy

Wyobraź­my sobie szynę tramwajową wijącą się tam z powrotem w poprzek stołu w taki sposób, że przechodzi przez wszystkie możliwe położenia. Położenie bili można wtedy określić jedną licz­bą jak poprzednio. Jeśli interesuje nas jedynie jej położenie, procedura ta spełnia doskonale swe zadanie.Położćnie bili nie jest jednak jedynym inte­resującym nas czynnikiem. Interesuje nas rów­nież jej ruch. Aby go opisać, ważne jest zro­zumienie, w jaki sposób bila toczy się z jedne­go miejsca do drugiego. Innymi słowy, ważna jest wiedza, w jaki sposób jedno położenie jest powiązane z innym. Musimy opisać nie tylko położenie, ale również powiązanie. Przypuśćmy, że stół bilardowy pokrywa opi­sana wyżej wijąca się szyna tramwajowa, któ-t rej odcinek biegnący w jedną stronę w poprzek stołu zawiera 100 jednostek długości, odcinek biegnący w stronę przeciwną — również 100 jednostek i znów w drugą stronę — 100 jed­nostek itd.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: