//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2011

CHARAKTERYSTYCZNE ODDZIAŁYWANIE

Maj 21st, 2011 Brak komentarzy

Krótko mówiąc, cząstek elementarnych nie można umieścić w starannie oddzielonych ga­blotach wystawowych z zawieszonymi na nich tabliczkami, że są to okazy takie i takie. Ze swej natury cząstki te są ściśle powiązane przez oddziaływania wzajemne. Oddziaływania te określają takie charakterystyczne dla cząstek wielkości dynamiczne, jak energia, pęd i mo­ment pędu, a te z kolei — masę, relacje czaso­we i przestrzenne. I tak rzeczywiście popada­my w tarapaty: aby wyjaśnić, czym jest masa, przestrzeń i czas, powinniśmy za punkt wyjścia wziąć wiedzę o cząstkach elementarnych i ich zawiłych wzajemnych oddziaływaniach. Coś nie­coś o tym wiemy. Wystarczy jak na razie ta wiedza do stwierdzenia, że czymkolwiek są rze­czy wszechświata, nie są z pewnością podobne do” bil z utopium, odizolowanych od reszty rze­czy przez szklane ściany gablot, w których tkwią.

 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PRZESTRZEŃ

Maj 17th, 2011 Brak komentarzy

Wydaje się oczywiste, że ten sam obiekt nie może znajdo­wać się równocześnie w dwóch miejscach; lecz przecież elektron ulegający ugięciu — może. Wydaje się również oczywiste, że — choć wiel­kość i położenie mogą być nieskończenie róż­norodne — każda rzecz istnieje w ściśle okreś­lonym czasie; lecz, jak dowiódł Einstein, tak nie jest. Musimy zweryfikować nasze intuicyj­ne pojęcia czasu. Zauważmy, że wielkość i po­łożenie mają cechę trwałości. Jeśli położenie nie jest trwałe, mamy do czynienia z ruchem — kolejnym dobrze nam znanym, lecz trud­nym do zrozumienia atrybutem rzeczy. Ruch, co więcej, jest istotną częścią charakterystyki wielu interesujących fizykę rzeczy, jak stwier­dziliśmy w poprzednim rozdziale.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

BLISKA ZNAJOMOŚĆ

Maj 9th, 2011 Brak komentarzy

Tak więc, bez względu na bliską z nimi znajomość, musimy z ogromną ostrożnością analizować relację mię­dzy ruchem, przestrzenią i czasem. Najważniej­szą sprawą jest wyrwanie się z pęt naszej po­tocznej wiedzy i zaczęcie stawiania pytań ta­kich, jak: „Jeśli położenie może trwać, to czy ma również sens przypuszczenie, że chwila mo­że zajmować miejsce w przestrzeni?” lub „Czy jest jakikolwiek sens, poza sferą mistyki i me­taforą, w przypisywaniu możliwości trwania okresowi czasu?” Pewne pytania doprowadzą nas do bardzo owocnych odpowiedzi, inne będą pozbawione sensu, warto jednak zaryzykować postawienie kilku bezsensownych, aby znaleźć jedno z tych, które nas interesują. Będzie to pytanie, które wyprowadzi nas z królestwa codziennej swojskości.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NIEZALEŻNIE OD ISTNIENIA OBIEKTÓW

Maj 3rd, 2011 Brak komentarzy

Jeśli tak uczynimy, podejmiemy ryzyko myślenia w kategoriach Czasu i Przestrzeni istniejących samoistnie, niezależnie od istnienia obiektów. Jest to daleko idąca abstrakcja, od której uwolnić się nie jest łatwo. Z pewnością Prze­strzeń — czy Próżnia, czy jakkolwiek inaczej to nazwać — istnieje poza wszystkim, otaczając wszystkie rzeczy, których tożsamość została przez nas dotychczas ustalona. Z pewnością Czas płynie, w jakimś sensie, przez wszech­świat w stałym tempie (cokolwiek miałoby to znaczyć). Jest prawdą, że już starożytni myśle­li o absolutnej Przestrzeni — będącej hierar­chią położenia we wszechświecie, w której czło­wiek zajmuje centralną pozycję.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WE WSZECHŚWIECIE

Maj 2nd, 2011 Brak komentarzy

W rzeczywistości jednak ani absolutnej Przestrzeni, ani absolut­nego Czasu nie ma. Wyobraźmy sobie bilę jako jedyną rzecz ist­niejącą we wszechświecie. Jakie zajmuje ona położenie? Pytanie to nie ma sensu, gdyż po­łożenie określa się względem innego położenia, które nazywamy położeniem początkowym, a w tym przypadku nic nie pozwala określić, gdzie jest położenie początkowe. Jaka jest wiel­kość tej bili? Znów nie możemy nic sensowne­go o tym powiedzieć, gdyż nie ma z czym jej porównać. Z pewnością jednak można bili przy­pisać trwanie. Czy można jednak mówić o prze­mijaniu czasu, skoro bila się nie zmienia, skoro nic nie może się jej przydarzyć, nic nie może się do niej zbliżyć ani z nią zderzyć? W tym przypadku nie można więc mówić również przemijaniu czasu. Tak więc i Przestrzeń, Czas nie mają żadnego sensu. Możemy uwol­nić się od dużych liter i od naszych przesądów związanych z przestrzenią i czasem.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: