//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2011

PROSTY ZAMIAR

Czerwiec 27th, 2011 Brak komentarzy

Zamiar wydawał się dość prosty, lecz jego realizacja nastręczała trudności. Warto zanali­zować, dlaczego.W istocie trudnością jest zawszfe dokonanie wyboru. Przegląd nie mógł być wyczerpujący, ale też nikt nie pragnął tego. Na szczęście w fizyce rzeczy fundamentalne, jako najprost­sze, wybierają się same. Rozważając kwestię w sposób bardziej wyrafinowany można stwier­dzić, że istnieje zawsze niebezpieczeństwo — grożące przy wszystkich analizach całości po­przez jej podział na części — zatracenia głębo­kiej jednoczącej ją istoty przez zbytnie uszcze­gółowienie i podział na małe fragmenty. Misty­cy będą obstawać przy leżącej u podstaw jed­ności wszystkich rzeczy, choćby nawet wyda­wało się, że różnią się one między sobą.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WIEDZA O WSZECHŚWIECIE

Czerwiec 13th, 2011 Brak komentarzy

Nie­mniej jednak, biorąc pod uwagę naszą ubo­żuchną wiedzę o wszechświecie, uczynilibyśmy lepiej, gdybyśmy zgodzili się z Oskarem Wildem, że liczy się tylko to, co powierzchowne, i rozważali nadal elektron i proton jako dwa odmienne twory natury, w każdym bądź razie w chwili obecnej. Jednakże najpoważniejszym problemem jest to, że oddzieliliśmy fizykalną charakterystykę rzeczy od reszty fizyki. Jest to całkowicie oczywisty błąd. Już na makroskopowym, znanym z codzien­nego doświadczenia, poziomie popełniliśmy błąd przy charakterystyce rzeczy, nie uwzględniając ich ruchu. W przypadku bili nie jest to najbar­dziej istotne. Może z powodzeniem przebywać w wystawowej gablocie. W przypadku jednak fali sytuacja jest zupełnie odmienna. Ze swej natury fala jest uwikłana w ruch.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

FALA JEST RZECZĄ

Czerwiec 7th, 2011 Brak komentarzy

Fala jest bo­wiem rzeczą, która nie może istnieć, jeśli nie istnieje ruch. Lecz zanim będziemy mogli po­wiedzieć, czym jest ruch, powinniśmy najpierw wyjaśnić, czym jest czas i czym jest przestrzeń. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w przy­padku rzeczy na poziomie kwantowym. Nie można nawet myśleć o scharakteryzowaniu submikroskopowych rzeczy bez zdania sobie sprawy, że na ich zachowanie wpływa istnie­nie kwantu działania. Kwant ten nadaje szcze­gólny charakter ich energii i pędowi. Co wię­cej, nie można ich scharakteryzować nie uwzględniając faktu ich oddziaływania z inny­mi cząstkami. Przecież ładunek elektronu jest miarą jego oddziaływania z fotonami, a masa pionu — miarą zasięgu silnego oddziaływania jądrowego.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: