//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2011

NIEOGRANICZONA ROLA

Lipiec 26th, 2011 Brak komentarzy

Ich rola nie ogranicza się do świata submi- kroskopowego. Są — w postaci rozległych sku­pisk — istotnym składnikiem gwiazd, a nie tyl­ko źródłem ich energii czy narzędziem wytwa­rzania pierwiastków chemicznych. Gdy cała energia jądrowa gwiazdy wyczerpie się, ulega ona kolapsowi grawitacyjnemu — gwałtowne­mu skurczeniu się wskutek własnego grawita­cyjnego przyciągania. Czasami ciśnienie jest tak wielkie, że wciska elektrony w protony i powstaje gwiazda neutronowa. Gwiazdy neutronowe mogą być wyraźnie wy­odrębnionym z tła źródłem fal radiowych o   zmieniającym się okresowo natężeniu, czyli, jak je nazywają radioastronomowie, pulsarami. Przy jeszcze wyższych ciśnieniach mogą po­wstawać gwiazdy hi peronowe.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ISTNIEJĄCA MOŻLIWOŚĆ

Lipiec 20th, 2011 Brak komentarzy

Istnieje więc możliwość pojawiania się czą­stek elementarnych w postaci rozległych sku­pisk o ogromnej gęstości. Wychodząc od rzeczy o   możliwie najmniejszej skali przeskoczyliśmy do rzeczy o skali największej. Spośród nich ukażmy, jako ostatnią, z pewnością jedną z najdziwniejszych rzeczy we współczesnej fi­zyce.Jest to ciało, którego sposób zachowania się nie zależy od tego, czy składa się ono z neutro­nów, hiperonów czy czegokolwiek innego. Wła­ściwości owego ciała wywodzą się z tego, że je­go masa jest stłoczona wewnątrz kuli o promie­niu mniejszym od jego krytycznego promienia grawitacyjnego, tzn. jest tak zgęszczona, iż pole .grawitacyjne tego ciała blisko jego powierzchni jest dostatecznie potężne, aby uwięzić promie­niowanie świetlne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

DOTARCIE DO WNĘTRZA

Lipiec 1st, 2011 Brak komentarzy

Ciała tego rodzaju nie mogą ani wysyłać, ani odbijać światła, dlatego też są nazywane czarnymi dziurami. Cokolwiek dotrze do ich wnętrza, nie może już go opuścić. Pewnego dnia, być może, odkryje­my taką czarną dziurę wśród gwiazd, miejmy nadzieję, niezbyt blisko naszej planety.Dokonaliśmy przeglądu rzeczy interesujących fizykę od bili i fali począwszy, a kończymy na neutrinie i czarnej dziurze. Spróbowaliśmy wy­odrębnić proste cechy wszechświata, choć nie zawsze łatwe do zrozumienia. Kierowaliśmy się zasadą, aby wskazać obiekty ważne w taki cho­ciażby sposób, w jaki wskazuje się eksponaty na wystawie, i powiedzieć: „Patrzcie, te rze­czy są przedmiotem badań fizyki”. I oto mamy wzory każdej z nich wystawione w szklanej gablocie — kolekcjonerskie okazy wszechświa­ta.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: