//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2011

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE

Sierpień 21st, 2011 Brak komentarzy

Dlaczego jed­nak zawracać sobie głowę pozostałymi cząstka­mi, które są tak dalekie od tego, z czym spo­tykamy się w życiu codziennym? Faktem jednakże jest to, że one s ą rzecza­mi spotykanymi codziennie. W chwili, gdy czy­tasz tę książkę, cząstki o niewyobrażalnej ener­gii masowo wdzierają się w atmosferę ziemską i zderzając się z jądrami jej atomów wybijają ich kawałki. Niektóre z tych kawałków właśnie przelatują przez ciebie lub grzmocą w tym momencie w któreś z twoich własnych atomo­wych jąder. Nieprzerwanie przenikają nas tzw. promienie kosmiczne, które i składa­ją się z cząstek elementarnych, i zarazem same je produkują, dokładnie takie cząstki elemen­tarne, jakie my wytwarzamy w laboratoriach naukowych. Są więc rzeczywistymi i codzien­nymi rzeczami. Rozwój postaci materii ożywio­nej zależy od nich, choć ich ujrzenie nie jest dla nas łatwe.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NIEOGRANICZONA ROLA

Sierpień 2nd, 2011 Brak komentarzy

Ich rola nie ogranicza się do świata submi- kroskopowego. Są — w postaci rozległych sku­pisk — istotnym składnikiem gwiazd, a nie tyl­ko źródłem ich energii czy narzędziem wytwa­rzania pierwiastków chemicznych. Gdy cała energia jądrowa gwiazdy wyczerpie się, ulega ona kolapsowi grawitacyjnemu — gwałtowne­mu skurczeniu się wskutek własnego grawita­cyjnego przyciągania. Czasami ciśnienie jest tak wielkie, że wciska elektrony w protony i powstaje gwiazda neutronowa. Gwiazdy neutronowe mogą być wyraźnie wy­odrębnionym z tła źródłem fal radiowych o   zmieniającym się okresowo natężeniu, czyli, jak je nazywają radioastronomowie, pulsarami. Przy jeszcze wyższych ciśnieniach mogą po­wstawać gwiazdy hi peronowe.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ISTNIEJĄCA MOŻLIWOŚĆ

Sierpień 1st, 2011 Brak komentarzy

Istnieje więc możliwość pojawiania się czą­stek elementarnych w postaci rozległych sku­pisk o ogromnej gęstości. Wychodząc od rzeczy o   możliwie najmniejszej skali przeskoczyliśmy do rzeczy o skali największej. Spośród nich ukażmy, jako ostatnią, z pewnością jedną z najdziwniejszych rzeczy we współczesnej fi­zyce.Jest to ciało, którego sposób zachowania się nie zależy od tego, czy składa się ono z neutro­nów, hiperonów czy czegokolwiek innego. Wła­ściwości owego ciała wywodzą się z tego, że je­go masa jest stłoczona wewnątrz kuli o promie­niu mniejszym od jego krytycznego promienia grawitacyjnego, tzn. jest tak zgęszczona, iż pole .grawitacyjne tego ciała blisko jego powierzchni jest dostatecznie potężne, aby uwięzić promie­niowanie świetlne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: