//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2011

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE

Sierpień 15th, 2011 Brak komentarzy

Dlaczego jed­nak zawracać sobie głowę pozostałymi cząstka­mi, które są tak dalekie od tego, z czym spo­tykamy się w życiu codziennym? Faktem jednakże jest to, że one s ą rzecza­mi spotykanymi codziennie. W chwili, gdy czy­tasz tę książkę, cząstki o niewyobrażalnej ener­gii masowo wdzierają się w atmosferę ziemską i zderzając się z jądrami jej atomów wybijają ich kawałki. Niektóre z tych kawałków właśnie przelatują przez ciebie lub grzmocą w tym momencie w któreś z twoich własnych atomo­wych jąder. Nieprzerwanie przenikają nas tzw. promienie kosmiczne, które i składa­ją się z cząstek elementarnych, i zarazem same je produkują, dokładnie takie cząstki elemen­tarne, jakie my wytwarzamy w laboratoriach naukowych. Są więc rzeczywistymi i codzien­nymi rzeczami. Rozwój postaci materii ożywio­nej zależy od nich, choć ich ujrzenie nie jest dla nas łatwe.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NIEOGRANICZONA ROLA

Sierpień 4th, 2011 Brak komentarzy

Ich rola nie ogranicza się do świata submi- kroskopowego. Są — w postaci rozległych sku­pisk — istotnym składnikiem gwiazd, a nie tyl­ko źródłem ich energii czy narzędziem wytwa­rzania pierwiastków chemicznych. Gdy cała energia jądrowa gwiazdy wyczerpie się, ulega ona kolapsowi grawitacyjnemu — gwałtowne­mu skurczeniu się wskutek własnego grawita­cyjnego przyciągania. Czasami ciśnienie jest tak wielkie, że wciska elektrony w protony i powstaje gwiazda neutronowa. Gwiazdy neutronowe mogą być wyraźnie wy­odrębnionym z tła źródłem fal radiowych o   zmieniającym się okresowo natężeniu, czyli, jak je nazywają radioastronomowie, pulsarami. Przy jeszcze wyższych ciśnieniach mogą po­wstawać gwiazdy hi peronowe.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: