//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2011

CZĄSTKA KWANTOWA

Wrzesień 23rd, 2011 Brak komentarzy

Zacznijmy od tego, że protony wylatywałyby z jąder atomowych wskutek wzajemnego odpy­chania elektrostatycznego, gdyby nie występo­wała między nimi całkowicie odmienna siła przyciągania o krótkim zasięgu — tzw. oddzia­ływanie silne (pole szczególnego rodzaju). Czą­stką kwantową związaną z tym polem jest mezon jt, zwany pionem — cząstka o masie około 300 razy większej od masy elektronu. Wykryto piony naładowane dodatnio, nałado­wane ujemnie i obojętne elektrycznie. Istnieją także cięższe mezony, np. mezon K (kaon) i mezon tj (mezon eta). Każdy z tych mezonów jest bozonem. Swobodny naładowany pion żyje krócej niż 10-7 s i rozpada się na mion (mezon i u, o masie 207 razy większej od masy elektro­nu) oraz obojętną elektrycznie, pozbawioną masy spoczynkowej cząstkę, zwaną neutrino.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

KLASYFIKACJA CZĄSTEK

Wrzesień 3rd, 2011 Brak komentarzy

Obecnie możemy dokonać klasyfikacji wszyst­kich cząstek . Są ich cztery duże grupy (od najlżejszych do najcięższych): 1) pozbawio­ne masy spoczynkowej bozony (grawiton, fo­ton), 2) leptony (neutrino elektronowe, neutrino mionowe, elektron, mion), 3) mezony (II, K, r}), 4) bariony, dzielące się na nukleony (proton, neutron) i hiperony (A, 2, S, Q). Są to cząstki trwałe w skali czasu jądrowego. Jeśli wyłowi z których są zbudowane w jakiś sposób wszyst­kie pozostałe cząstki. Niektórzy jednak sądzą, że wszystkie cząstki są zbudowane z innych, nie odkrytych dotąd, cząstek. Hipoteza Gell- -Manna proponuje trzy kwarki: Q1 o ładun­ku +s3e (gdzie e jest ładunkiem elementar­nym) oraz Qz i Qs, każdy o ładunku .

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: