//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2011

DWA ELEKTRONY

Październik 25th, 2011 Brak komentarzy

Te dwa elektrony nie mają więc takich samych właściwości. Ponieważ spiny elektro­nów mogą być tylko zgodne co do kierunku lub niezgodne co do kierunku, nie sposób, aby trzeci elektron miał taką samą falę stojącą w atomie bez naruszenia zakazu Pauliego. Pro­tony i neutrony także podlegają tej zasadzie. Wielkie ich zespoły opisuje się za pomocą statystyki Fermiego-Diraca. Tworzą one klasę cząstek nazywanych fermionami. Z drugiej strony mamy do czynienia z taki­mi cząstkami jak foton, które zachowują się zupełnie odmiennie. Dowolna liczba fotonów znajdujących się w tym samym obszarze może mieć takie same właściwości. Brak zakazu za­chęca takie cząstki do gromadzenia się.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WIELKIE ZESPOŁY

Październik 20th, 2011 Brak komentarzy

Wielkie ich zespoły podlegają statystyce Bosego-Einsteina, toteż nazywa się je b o z o n a m i. O ile bozony są cząstkami towarzyskimi, o tyle fer­miony są indywidualistami. Najlepiej znanym nam bozonem jest foton — kwant pola elek­tromagnetycznego. Innym bliskim nam polem jest pole grawitacyjne. Kwant tego pola (sta­nowiący, jak dotąd, wyłącznie teoretyczną kon­strukcję) jest znany jako g r a w i t o n i także jest bozonem. Czy możemy w poszukiwaniu prostych rze­czy sprowadzić wszystkie zjawiska występują­ce we wszechświecie do oddziaływań między tymi właśnie pięcioma cząstkami elementarny­mi: elektronem, protonem, neutronem, fotonem i grawitonem? Byłoby bardzo przyjemnie, gdy­byśmy mogli tak uczynić, lecz nie możemy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CZĄSTKA KWANTOWA

Październik 3rd, 2011 Brak komentarzy

Zacznijmy od tego, że protony wylatywałyby z jąder atomowych wskutek wzajemnego odpy­chania elektrostatycznego, gdyby nie występo­wała między nimi całkowicie odmienna siła przyciągania o krótkim zasięgu — tzw. oddzia­ływanie silne (pole szczególnego rodzaju). Czą­stką kwantową związaną z tym polem jest mezon jt, zwany pionem — cząstka o masie około 300 razy większej od masy elektronu. Wykryto piony naładowane dodatnio, nałado­wane ujemnie i obojętne elektrycznie. Istnieją także cięższe mezony, np. mezon K (kaon) i mezon tj (mezon eta). Każdy z tych mezonów jest bozonem. Swobodny naładowany pion żyje krócej niż 10-7 s i rozpada się na mion (mezon i u, o masie 207 razy większej od masy elektro­nu) oraz obojętną elektrycznie, pozbawioną masy spoczynkowej cząstkę, zwaną neutrino.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: