//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2011

MODEL ATOMU BOHRA

Październik 26th, 2011 Brak komentarzy

Ofiarą świata fal prawdopodobieństwa stał się model atomu Bohra. W nowym modelu ją­dro atomowe pozostało bilą, lecz znikły orbity elektronowe — ich miejsce zajęły stojące fale elektronowe. Wszystkie postulaty, z wyjątkiem jednego, nałożone na ten model zdają się mieć źródło w istnieniu h. Ten jedyny postulat ma pewne znaczenie, gdyż oświetla przepaść, jaka oddziela cząstkę taką jak elektron od cząstki takiej jak foton. Jest to zakaz Pauliego, dzie­lący wszystkie cząstki elementarne na dwie wielkie klasy. Oprócz tego ma wielkie znacze­nie przy wyjaśnianiu budowy atomów i makro­skopowej materii. Zakaz Pauliego głosi, że w żadnym przypad­ku dwa elektrony nie mogą mieć identycznych właściwości, jeśli się znajdują w tym samym obszarze przestrzeni. Dlatego też w atomie wo­doru mogą się znaleźć dwa elektrony o takiej samej fali stojącej, ale tylko wtedy, gdy ich spiny są skierowane w przeciwnych kierun­kach.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

DWA ELEKTRONY

Październik 8th, 2011 Brak komentarzy

Te dwa elektrony nie mają więc takich samych właściwości. Ponieważ spiny elektro­nów mogą być tylko zgodne co do kierunku lub niezgodne co do kierunku, nie sposób, aby trzeci elektron miał taką samą falę stojącą w atomie bez naruszenia zakazu Pauliego. Pro­tony i neutrony także podlegają tej zasadzie. Wielkie ich zespoły opisuje się za pomocą statystyki Fermiego-Diraca. Tworzą one klasę cząstek nazywanych fermionami. Z drugiej strony mamy do czynienia z taki­mi cząstkami jak foton, które zachowują się zupełnie odmiennie. Dowolna liczba fotonów znajdujących się w tym samym obszarze może mieć takie same właściwości. Brak zakazu za­chęca takie cząstki do gromadzenia się.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WIELKIE ZESPOŁY

Październik 4th, 2011 Brak komentarzy

Wielkie ich zespoły podlegają statystyce Bosego-Einsteina, toteż nazywa się je b o z o n a m i. O ile bozony są cząstkami towarzyskimi, o tyle fer­miony są indywidualistami. Najlepiej znanym nam bozonem jest foton — kwant pola elek­tromagnetycznego. Innym bliskim nam polem jest pole grawitacyjne. Kwant tego pola (sta­nowiący, jak dotąd, wyłącznie teoretyczną kon­strukcję) jest znany jako g r a w i t o n i także jest bozonem. Czy możemy w poszukiwaniu prostych rze­czy sprowadzić wszystkie zjawiska występują­ce we wszechświecie do oddziaływań między tymi właśnie pięcioma cząstkami elementarny­mi: elektronem, protonem, neutronem, fotonem i grawitonem? Byłoby bardzo przyjemnie, gdy­byśmy mogli tak uczynić, lecz nie możemy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: