Archive for Październik, 2011

BARDZIEJ ZADZIWIAJĄCE

Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że pa­nowanie kwantu działania rozciąga się na wszystkie fale, u których podłoża leży zespo­łowy ruch cząstek materialnych. Fale dźwię­kowe i inne fale sprężyste są strumieniami cząstek kwantowych zwanych fononami. Nawet energia prostoliniowego ruchu drgają­cego (ruch w tę i z powrotem) jest powiązana w paczki zwane kwantami. Wszystkie te twory łączy z cząstkami elementarnymi ele­ment statystyczności — niepewność w przewi­dywaniu ich zachowania się, lecz ich swoiste właściwości wywodzą się z właściwości poszcze­gólnego kawałka materii, do którego przynale­żą. To odróżnia je od cząstek’ elementarnych, których właściwości -— o ile nam wiadomo — nie można wywieść z czegokolwiek (oto dla­czego nazywamy je cząstkami fundamentalny­mi).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

MODEL ATOMU BOHRA

Ofiarą świata fal prawdopodobieństwa stał się model atomu Bohra. W nowym modelu ją­dro atomowe pozostało bilą, lecz znikły orbity elektronowe — ich miejsce zajęły stojące fale elektronowe. Wszystkie postulaty, z wyjątkiem jednego, nałożone na ten model zdają się mieć źródło w istnieniu h. Ten jedyny postulat ma pewne znaczenie, gdyż oświetla przepaść, jaka oddziela cząstkę taką jak elektron od cząstki takiej jak foton. Jest to zakaz Pauliego, dzie­lący wszystkie cząstki elementarne na dwie wielkie klasy. Oprócz tego ma wielkie znacze­nie przy wyjaśnianiu budowy atomów i makro­skopowej materii. Zakaz Pauliego głosi, że w żadnym przypad­ku dwa elektrony nie mogą mieć identycznych właściwości, jeśli się znajdują w tym samym obszarze przestrzeni. Dlatego też w atomie wo­doru mogą się znaleźć dwa elektrony o takiej samej fali stojącej, ale tylko wtedy, gdy ich spiny są skierowane w przeciwnych kierun­kach.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DWA ELEKTRONY

Te dwa elektrony nie mają więc takich samych właściwości. Ponieważ spiny elektro­nów mogą być tylko zgodne co do kierunku lub niezgodne co do kierunku, nie sposób, aby trzeci elektron miał taką samą falę stojącą w atomie bez naruszenia zakazu Pauliego. Pro­tony i neutrony także podlegają tej zasadzie. Wielkie ich zespoły opisuje się za pomocą statystyki Fermiego-Diraca. Tworzą one klasę cząstek nazywanych fermionami. Z drugiej strony mamy do czynienia z taki­mi cząstkami jak foton, które zachowują się zupełnie odmiennie. Dowolna liczba fotonów znajdujących się w tym samym obszarze może mieć takie same właściwości. Brak zakazu za­chęca takie cząstki do gromadzenia się.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WIELKIE ZESPOŁY

Wielkie ich zespoły podlegają statystyce Bosego-Einsteina, toteż nazywa się je b o z o n a m i. O ile bozony są cząstkami towarzyskimi, o tyle fer­miony są indywidualistami. Najlepiej znanym nam bozonem jest foton — kwant pola elek­tromagnetycznego. Innym bliskim nam polem jest pole grawitacyjne. Kwant tego pola (sta­nowiący, jak dotąd, wyłącznie teoretyczną kon­strukcję) jest znany jako g r a w i t o n i także jest bozonem. Czy możemy w poszukiwaniu prostych rze­czy sprowadzić wszystkie zjawiska występują­ce we wszechświecie do oddziaływań między tymi właśnie pięcioma cząstkami elementarny­mi: elektronem, protonem, neutronem, fotonem i grawitonem? Byłoby bardzo przyjemnie, gdy­byśmy mogli tak uczynić, lecz nie możemy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników