//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2011

ILOŚĆ DZIAŁANIA

Listopad 22nd, 2011 Brak komentarzy

W elektronach i innych cząst­kach fundamentalnych zdaje się tkwić ilość działania równa h. Jest to bardzo dziwne, być może najdziwniejsze ze wszystkiego w fizyce. Nazwą tej ilości działania jest kwant dzia­łania miara wewnętrznej swobody ruchu cząstek fundamentalnych. Jest to wielkość nie­słychanie mała, dlatego też niezauważalna w obiektach o zwykłych rozmiarach, lecz w za­uważalny sposób określająca zachowanie się wszystkich cząstek, z których są one zbudo­wane.Występuje ona nawet w promieniowaniu elektromagnetycznym. Uwidacznia się to w efekcie fotoelektrycznym. Wiadomo, że światło o    dostatecznie wysokiej częstotliwości wybija elektrony z ciał stałych. Elektrony pochłaniają wówczas dość energii zawartej w świetle, aby stała się możliwa ich ucieczka z atomów poło­żonych blisko powierzchni.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIATŁA

Listopad 13th, 2011 Brak komentarzy

Jeśli jednak często tliwość światła jest zbyt niska, nie wyzwalają się żadne elektrony, nawet wtedy, gdy użyje­my bardzo intensywnego światła. Nie jest więc istotna całkowita energia zawarta w świetle. Wystąpienie efektu zależy od częstotliwości.Efekt ten i wiele innych zjawisk znajdują wy­jaśnienie tylko wówczas, jeśli energia przeno­szona przez promieniowanie elektromagnetycz­ne przychodzi w paczkach. Promieniowanie elektromagnetyczne jest więc strumieniem czą­stek! Mamy tu znów do czynienia z falowo- -cząstkowym paradoksem.Jeśli zmierzymy energię w każdej paczce i wyznaczymy również okres fali (odwrotność jej częstotliwości), to stwierdzimy, że iloczyn jest równy, ku naszemu zdziwieniu, stałej Plancka. Iloczyn energii i czasu jest, podobnie jak iloczyn pędu i odległości, działaniem. Czą­stki promieniowania elektromagnetycznego za­wierają ten sam kwant działania, co elektrony, protony i neutrony.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

FALOWA NATURA

Listopad 7th, 2011 Brak komentarzy

Ich natura falowa jest ta­ka sama jak tych materialnych cząstek — sta­nowią ją fale prawdopodobieństwa. Nazywamy je fotonami. Energia fotonu fal radiowych jest niezwykle mała i z trudem dostrzegalna, ale energia fotonu promieniowania gamma jest, przeciwnie, wielka i jego cząstkopodobna natu­ra ujawnia się wyraźnie w każdym ekspery­mencie. Nawiasem mówiąc, istnienie fotonu ułatwia nam wyobrażenie sobie wędrówki świa­tła przez próżnię. A przede wszystkim uszczę­śliwia nas wędrówka elektronów w próżni we­wnątrz lampy w telewizorze. Fotony dołączają więc do listy cząstek kwantowych: elektronów, protonów i neutronów — cząstek wyposażonych w swobodę ruchu ograniczoną przez kwant działania.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: