//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2011

FALOWA NATURA

Listopad 19th, 2011 Brak komentarzy

Ich natura falowa jest ta­ka sama jak tych materialnych cząstek — sta­nowią ją fale prawdopodobieństwa. Nazywamy je fotonami. Energia fotonu fal radiowych jest niezwykle mała i z trudem dostrzegalna, ale energia fotonu promieniowania gamma jest, przeciwnie, wielka i jego cząstkopodobna natu­ra ujawnia się wyraźnie w każdym ekspery­mencie. Nawiasem mówiąc, istnienie fotonu ułatwia nam wyobrażenie sobie wędrówki świa­tła przez próżnię. A przede wszystkim uszczę­śliwia nas wędrówka elektronów w próżni we­wnątrz lampy w telewizorze. Fotony dołączają więc do listy cząstek kwantowych: elektronów, protonów i neutronów — cząstek wyposażonych w swobodę ruchu ograniczoną przez kwant działania.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

BARDZIEJ ZADZIWIAJĄCE

Listopad 7th, 2011 Brak komentarzy

Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że pa­nowanie kwantu działania rozciąga się na wszystkie fale, u których podłoża leży zespo­łowy ruch cząstek materialnych. Fale dźwię­kowe i inne fale sprężyste są strumieniami cząstek kwantowych zwanych fononami. Nawet energia prostoliniowego ruchu drgają­cego (ruch w tę i z powrotem) jest powiązana w paczki zwane kwantami. Wszystkie te twory łączy z cząstkami elementarnymi ele­ment statystyczności — niepewność w przewi­dywaniu ich zachowania się, lecz ich swoiste właściwości wywodzą się z właściwości poszcze­gólnego kawałka materii, do którego przynale­żą. To odróżnia je od cząstek’ elementarnych, których właściwości -— o ile nam wiadomo — nie można wywieść z czegokolwiek (oto dla­czego nazywamy je cząstkami fundamentalny­mi).

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

MODEL ATOMU BOHRA

Listopad 7th, 2011 Brak komentarzy

Ofiarą świata fal prawdopodobieństwa stał się model atomu Bohra. W nowym modelu ją­dro atomowe pozostało bilą, lecz znikły orbity elektronowe — ich miejsce zajęły stojące fale elektronowe. Wszystkie postulaty, z wyjątkiem jednego, nałożone na ten model zdają się mieć źródło w istnieniu h. Ten jedyny postulat ma pewne znaczenie, gdyż oświetla przepaść, jaka oddziela cząstkę taką jak elektron od cząstki takiej jak foton. Jest to zakaz Pauliego, dzie­lący wszystkie cząstki elementarne na dwie wielkie klasy. Oprócz tego ma wielkie znacze­nie przy wyjaśnianiu budowy atomów i makro­skopowej materii. Zakaz Pauliego głosi, że w żadnym przypad­ku dwa elektrony nie mogą mieć identycznych właściwości, jeśli się znajdują w tym samym obszarze przestrzeni. Dlatego też w atomie wo­doru mogą się znaleźć dwa elektrony o takiej samej fali stojącej, ale tylko wtedy, gdy ich spiny są skierowane w przeciwnych kierun­kach.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: