//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2012

ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

Marzec 26th, 2012 Brak komentarzy

Źródłem promie­niowania, tak czy inaczej, jest ruch niejedno­stajny ładunku elektrycznego. Również samo promieniowanie może indukować taki ruch. Ta cecha, a także prędkość oraz zdolność rozprze­strzeniania się w zupełnej pustce nadają falom elektromagnetycznym szczególne znaczenie w przenoszeniu informacji. Dzięki nim możemy transmitować programy telewizyjne i porozu­miewać się z kosmonautami, lecz to nie wszyst­ko — głównie dzięki ich właśnie pośrednictwu zdobywamy wiedzę o wszechświecie. Jest to szeroko znany fakt, którego konsekwencje wy­korzystane przez teorię względności były wręcz rewolucyjne. Fale elektromagnetyczne pod wieloma wzglę­dami zachowują się w bardzo dobrze znany nam sposób, poniekąd podobnie jak fale me­chaniczne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PRĄDY ELEKTRYCZNE

Marzec 22nd, 2012 Brak komentarzy

To prawda, że prądy elektryczne indukowane przez te fale nigdy nie są równo­ległe do kierunku rozchodzenia się fal, fale te są więc bardziej podobne do poprzecznej fali sprężystej niż do podłużnej fali dźwiękowej. Poza tym wszystkie zjawiska, które obserwu­jemy w falach mechanicznych, zasadniczo róż­niące je od strumieni cząstek, występują w pro­mieniowaniu elektromagnetycznym. Zatem pro­mieniowanie elektromagnetyczne przechodząc przez wąską szczelinę będzie rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach i uginać w po­dobny sposób jak poczciwe fale wodne czy fale dźwiękowe. Jeżeli dwie fale elektro­magnetyczne się nakładają, występuje zjawisko interferencji: wzmocnienie tam, gdzie grzbiety dwóch fal zbiegają się, i wygaszenie tam, gdzie grzbiet jednej fali zbiega się z doliną drugiej.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

KLASYCZNE STRUMIENIE CZĄSTEK

Marzec 17th, 2012 Brak komentarzy

Czegoś takiego nie mogą dokonać strumienie klasycznych cząstek. Mogą jedynie fale. Tak więc promieniowanie elektromagnetyczne za­chowuje się jak fala mechaniczna. W tym miejscu nasuwają się jednak dręczące pytania. Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w przestrzeni pozbawionej materii, są bo­wiem zespołowym ruchem atomów lub cząste­czek i ich prędkość jest wyznaczona przez wła­ściwości ośrodka, w którym się rozchodzą. Pro­mieniowanie elektromagnetyczne zaś wędruje przez próżnię. Cóż więc w istocie podlega drga­niom w pustej przestrzeni? Czyżby próżnia miała strukturę? A może stawiamy fałszywe pytania? Jest rzeczą jasną, że dzieje się tu coś nowego i tajemniczego.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NATURA PROMIENIOWANIA

Marzec 12th, 2012 Brak komentarzy

Powrócimy jeszcze do natury promieniowania elektromagnetycznego (nie po to, przyznajemy z żalem, aby wyjaśnić jego tajemnicę, lecz po to, aby ją pogłębić — promieniowanie elektro­magnetyczne kryje bowiem u swych podstaw zagadki). Teraz musimy postawić pytanie o na­turę samej elektryczności. Jak wykazują niezliczone eksperymenty, prą­dy elektryczne składają się ze strumieni cząstek. Zasadniczo są to cząstki dokładnie dwóch rodzajów: ujemnie naładowane elektrony i wiele razy cięższe od nich obdarzone ładun­kiem atomy, zwane jonami, które zwykle są naładowane dodatnio, lecz mogą być nałado­wane ujemnie. Najlżejszy ze wszyst­kich jest atom wodoru. Gdy jest naładowany dodatnio, jest najlżejszym ze znanych jonów.

 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WSZYSTKIE ZJAWISKA

Marzec 4th, 2012 Brak komentarzy

Wszystkie elektromagne­tyczne zjawiska tego świata biorą swój począ­tek w aktywności elektronów i jonów; jony są niczym innym jak atomami, które utraciły’ lub zyskały jeden elektron lub więcej. Wziąwszy pod uwagę, że właściwości elektromagnetyczne materii prawie w pełni określają jej właściwo­ści mechaniczne, sprowadzenie zagadnienia do elektronu i jonu frapuje swą prostotą. Prąd elektryczny, który płynie w naszej an­tenie telewizyjnej, jest strumieniem elektro­nów. Skąd się one biorą? Z atomów. Bila obra­zująca atom w metalu rozpada się na dwa składniki: ciężki dodatnio naładowany jon me­talu, który pozostaje na swoim miejscu, i jeden lub większą liczbę słabo z nim związanych elektronów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: