Archive for Maj, 2012

FALE RADIOWE I RADAROWE

Fale radiowe i radarowe różnią się tylko częstotliwością, lecz ich natura jest identyczna. Światło widzialne również jest falą elektro­magnetyczną o częstotliwości milion razy więk­szej od częstotliwości fali radarowej. Między nimi mieści się światło niewidzialne — pro­mieniowanie podczerwone wysyłane przez wszystkie przedmioty, których temperatura jest wyższa od zera absolutnego. Jeszcze wyż­sze częstotliwości mają niewidzialne promienie nadfioletowe, promienie Roentgena i promie­niowanie gamma. Ważną obserwację stanowi to, że drgający prąd elektryczny w jednym przewodniku indukuje drgający prąd elektrycz­ny w innym .Wszystkie fale elektromagnetyczne rozcho­dzą się w próżni z tą samą nieprawdopodobnie wielką prędkością (2,997925 • 108 m/s), parę mi­lionów razy większą od prędkości dźwięku roz­chodzącego się w powietrzu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

Źródłem promie­niowania, tak czy inaczej, jest ruch niejedno­stajny ładunku elektrycznego. Również samo promieniowanie może indukować taki ruch. Ta cecha, a także prędkość oraz zdolność rozprze­strzeniania się w zupełnej pustce nadają falom elektromagnetycznym szczególne znaczenie w przenoszeniu informacji. Dzięki nim możemy transmitować programy telewizyjne i porozu­miewać się z kosmonautami, lecz to nie wszyst­ko — głównie dzięki ich właśnie pośrednictwu zdobywamy wiedzę o wszechświecie. Jest to szeroko znany fakt, którego konsekwencje wy­korzystane przez teorię względności były wręcz rewolucyjne. Fale elektromagnetyczne pod wieloma wzglę­dami zachowują się w bardzo dobrze znany nam sposób, poniekąd podobnie jak fale me­chaniczne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.