//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2012

W PRAKTYCE

Maj 30th, 2012 Brak komentarzy

W praktyce różnica między falą a cząstką polega na różnicy ilościowej. Pomostem mię­dzy nimi jest paczka falowa — prze­mieszczające się drgające zaburzenie o ograni­czonej przestrzennej rozciągłości . Zresz­tą — poza granicami Fizyki Erewhon — nigdy nie mamy do czynienia z falami o nieograniczonej rozciągłości, tak więc nasza uwaga zwy­kle jest skupiona na paczkach falowych, a one zachowują się pod wieloma względami jak cząstki. Stąd też wzięło się traktowanie zespo­łowego ruchu cząstek jako jednej cząstki, co nie dziwi, jeżeli jest to ruch postępowy, ale zastanawia, kiedy ruch jest drgający. Piłka te­nisowa przelatująca nad siatką jest przykła­dem ruchu postępowego atomów, z których jest zbudowana, dlatego nietrudno nam ją traktować jako jedną cząstkę.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

TRAKTOWANIE FALI

Maj 13th, 2012 Brak komentarzy

Traktowanie fali sprężystej powstałej wewnątrz kuli jako czegoś podobnego do cząstki wymaga trochę wprawy.Dla zrozumienia budowy materii idea paczki falowej jest równie ważna jak idea cząstki. Chociaż zarówno paczka falowa, jak i cząstka niosą energię i pęd i zajmują skończony obszar przestrzeni, zachowanie paczki falowej bardzo się różni od zachowania klasycznej cząstki. Jeśli dwie cząstki zderzą się, to odskakują od siebie. Jeśli zderzą się dwie paczki falowe, to zlewają się wzajemnie, co powoduje równo­cześnie, że amplituda drgań w jednym miejscu wzrośnie, w innym zaś — zaniknie. Jednym słowem, zajdzie zjawisko nakładania się (inter­ferencji).

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

FALE I CZĄSTKI

Maj 12th, 2012 Brak komentarzy

Jeśli cząstka padnie na szczelinę, to albo przez nią przeleci, albo nie przeleci. Jeśli fala padnie na szczelinę, to część jej zawsze przez nią przejdzie, lecz kierunek rozchodzenia się nie będzie taki jak przedtem, ponieważ wy­stąpi zjawisko ugięcia fali. W przypadku fal występują zjawiska nakładania się i ugięcia, w przypadku cząstek — nie. Cząstki są z na­tury atomowe — w jakimś miejscu albo cząstka jest, albo jej nie ma. Fale są galaretopodobne i plastyczne — ich amplituda może się zmniej­szać w sposób ciągły aż do granicy, przy której nie można rozstrzygnąć, czy fala jeszcze jest, czy też już jej nie ma. Fale mechaniczne i cząstki atomowe — sym­patyczne, proste byty o zasadniczo odmiennym zachowaniu — są w odczuciu fizyki klasycznej dwiema wspaniałymi rzeczami maikroświata.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

DZIWNE RZECZY

Maj 2nd, 2012 Brak komentarzy

Materia ma nie tylko właściwości mechanicz­ne. Każdy materialny obiekt może być naelek- tryzowany, niektóre z nich — namagnesowane. Zamiast stosować podział na ciała stałe, ciecze i gazy, można wprowadzić inną klasyfikację — podzielić obiekty materialne na przewodniki, półprzewodniki i izolatory w zależności od te­go, jaki opór stawiają przepływowi prądu elek­trycznego. Można też podzielić je na ferromag- netyki, ferrimagnetyki, paramagnetyki i dia- magnetyki w zależności od tego, jak zachowują się po umieszczeniu między biegunami magne­su. Można też skupić uwagę na zjawisku po­laryzacji elektrycznej i mówić o dielektrykach i elektretach. Są możliwe jeszcze inne klasyfi­kacje obiektów materialnych ze względu na ich właściwości elektromagnetyczne, różnorod­ność i bogactwo bowiem występujących w nich zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: