//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2012

PRAWIDŁOWY OPIS

Lipiec 30th, 2012 Brak komentarzy

Jednakże prawidłowy opis ide­alnej fali za pomocą matematycznej funkcji podważa zasadność prób porównywania fal z cząstkami. Otóż fala bardzo się różni charak­terem od atomu, ponieważ ten, rozpatrywany wyłącznie jako cząstka, wydaje się zdolny do istnienia w bezruchu, podczas gdy prawdziwa natura fali jest związana z ruchem. Bądźmy jednak ostrożni. Bardziej skomplikowane mo­dele atomu wskazują, że jego wnętrze jest peł­ne ruchu. Ale to prawda, że precyzyjne okre­ślenie częstotliwości i długości fali zależy od jej czasowej i przestrzennej rozciągłości: im większa jest ta rozciągłość, tym lepiej jest fala określona. Tak więc najlepiej określona fala zajmuje całą przestrzeń, podczas gdy cząstka zajmuje ściśle wyznaczone miejsce w prze­strzeni.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W PRAKTYCE

Lipiec 19th, 2012 Brak komentarzy

W praktyce różnica między falą a cząstką polega na różnicy ilościowej. Pomostem mię­dzy nimi jest paczka falowa — prze­mieszczające się drgające zaburzenie o ograni­czonej przestrzennej rozciągłości . Zresz­tą — poza granicami Fizyki Erewhon — nigdy nie mamy do czynienia z falami o nieograniczonej rozciągłości, tak więc nasza uwaga zwy­kle jest skupiona na paczkach falowych, a one zachowują się pod wieloma względami jak cząstki. Stąd też wzięło się traktowanie zespo­łowego ruchu cząstek jako jednej cząstki, co nie dziwi, jeżeli jest to ruch postępowy, ale zastanawia, kiedy ruch jest drgający. Piłka te­nisowa przelatująca nad siatką jest przykła­dem ruchu postępowego atomów, z których jest zbudowana, dlatego nietrudno nam ją traktować jako jedną cząstkę.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

TRAKTOWANIE FALI

Lipiec 1st, 2012 Brak komentarzy

Traktowanie fali sprężystej powstałej wewnątrz kuli jako czegoś podobnego do cząstki wymaga trochę wprawy.Dla zrozumienia budowy materii idea paczki falowej jest równie ważna jak idea cząstki. Chociaż zarówno paczka falowa, jak i cząstka niosą energię i pęd i zajmują skończony obszar przestrzeni, zachowanie paczki falowej bardzo się różni od zachowania klasycznej cząstki. Jeśli dwie cząstki zderzą się, to odskakują od siebie. Jeśli zderzą się dwie paczki falowe, to zlewają się wzajemnie, co powoduje równo­cześnie, że amplituda drgań w jednym miejscu wzrośnie, w innym zaś — zaniknie. Jednym słowem, zajdzie zjawisko nakładania się (inter­ferencji).

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: