//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2012

W MODELU ATOMOWYM

Sierpień 21st, 2012 Brak komentarzy

W modelu atomowym jej źródłem są oddziaływania między atomami, więc fala jest tu formą zespołowego ruchu wszystkich atomów w danym materiale. Godne podkreślenia jest to, że choć fale są niczym innym jak ruchem atomów, jednocześnie ist­nieją w materii jako konkrety na równi z ato­mami. Takie fale są nazywane falami sprę­żystymi lub, inaczej, mechaniczny- m i. Mogą być falami powierzchniowymi lub głębinowymi. W każdym przypadku ich istotną cechą jest ruch zaburzenia w ośrodku tam i z powrotem. Można odróżnić trzy rodzaje fal. Pierwszy — to fala podłużna znana ja­ko fala dźwiękowa, w której ruch tam i z po­wrotem w ośrodku odbywa się wzdłuż kierun­ku rozchodzenia się fali .

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

TRZĘSIENIE ZIEMI

Sierpień 2nd, 2012 Brak komentarzy

Trzęsienie ziemi wywołuje drgania w otaczających jego epicentrum skałach; drgania te rozchodzą się szeroko wokół poprzez ziemię i jako tzw. fale sejsmiczne są odbierane w laboratoriach na ca­łym świecie. Z badań fal sejsmicznych docho­dzących z głębi Ziemi wyprowadza się mnós­two wniosków dotyczących wewnętrznej bu­dowy globu ziemskiego. Występowanie tzw. strefy cienia w przypadku ścinających fal sej­smicznych, w której wykrywa się tylko fale zgęszczone, jest znakomitym świadectwem płynnego charakteru rdzenia Ziemi. Jeśli kontinuum jest dopełnieniem punktu, fala jest dopełnieniem cząstki. Jeśli bila z uto­pium jest idealizacją cząstki, dopełniającym ią ideałem jest fala sinusoidalna, która ma takie samo prawo stania się archetypem fizyki, jak bila.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: