//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2012

PRAGNIENIE PROSTOTY

Sierpień 19th, 2012 Brak komentarzy

Fizyka pragnie krańcowej prostoty i stając w obliczu trudności z poznawaniem szczegółowych właściwości każdego pojedyn­czego atomu — od najprostszego, wodoru, do najbardziej złożonych — składa hołd chemi­kom za ich godny podziwu hart. Fizyka jed­nakże nie może całkowicie uniknąć trudności i też nie unika ich. Musi bowiem przypisać każdemu atomowi pewną właściwą mu charak­terystykę; tym lepiej, im mniej będzie ona sprawiała kłopotów. Dlatego też fizyk jest kon- tent odkrywając, że wszystkie gazy, z jakich­kolwiek składałyby się atomów lub cząsteczek, zachowują się z grubsza podobnie. Do tego stojpnia podobnie, że może on wprowadzić po­jęcie gazu doskonałego jako wzorca j zachowania wszystkich gazów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WDZIĘCZNOŚĆ PRZYRODZIE

Sierpień 17th, 2012 Brak komentarzy

Wpro­wadza więc pojęcie cieczy doskonałej. Tworzy też pojęcie kryształu doskona­łego —- obraz uszeregowanych w przykład­nym porządku atomów; właściwości tego kry­ształu zależą w równym stopniu od symetrii ułożenia atomów, jak i od ich chemicznej na­tury. Zamiast być wdzięczny przyrodzie, że jest w niej tylko około stu różnych rodza’jów ato­mów, fizyk daje do zrozumienia, że wolałby, aby był wyłącznie jeden rodzaj — utopium. Jeden zupełnie wystarczyłby do tworzenia wy­idealizowanej postaci trzech stanów skupienia zatomizowanej materii — gazów, cieczy i ciał stałych.Ściślej mówiąc, taki utopijny atom stanowi klucz do zrozumienia zachowania się materii.Bez wątpienia jest bardzo pociągające tworze­nie uogólnień za pomocą tak prostych pojęć jak bile z utopium, ale w końcu trzeba wziąć pod uwagę swoiste cechy poszczególnych ato­mów tworzących rzeczywisty układ fizyczny.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W POSTACI CIAŁA STAŁEGO

Sierpień 5th, 2012 Brak komentarzy

Jak inaczej można byłoby zrozumieć, dlaczego tlen w postaci ciała stałego topnieje w tempe­raturze —219°C, a lód — w temperaturze 0°C? Chociaż można wykazać, że sposób uło­żenia atomów w krysztale o wiele bardziej wpływa na jego właściwości niż chemiczna na­tura tych atomów — przytoczmy tu z satys­fakcją przykład atomów węgla, które tworzą najtwardszą znaną nam substancję, gdy są uporządkowane w sieć krystaliczną diamentu, i jedną z najmiększych (o czym świadczy po­sługiwanie się ołówkiem), gdy są uporządko­wane w sieć krystaliczną grafitu jednak musi się pamiętać, że budując jakikol­wiek model trzeba koniecznie uwzględnić in­dywidualną charakterystykę atomów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

TWORZENIE TEORII

Sierpień 3rd, 2012 Brak komentarzy

Tworze­nie teorii jakiegoś kryształu można zacząć od założenia, że jest on siecią punktową, co wy­jaśni jego swoistą symetrię, następnie można przekształcić punkty w bile z utopium, co po­zwoli zbadać jego mechaniczne i cieplne właś­ciwości, lfecz w końcu, aby wiedza o tym krysz­tale stała się pełniejsza, bile muszą stać się rzeczywistymi atomami i muszą zostać uwzględ­nione osobliwości tych atomów.Tak to powinno wyglądać, ale nie zniechęca to fizyka w jego poszukiwaniu prostoty do po­sługiwania się — z dobrym skutkiem — jeszcze bardziej nierealistycznymi pojęciami niż bila z utopium czy cząstka punktowa. Cóż może być bardziej zaskakującego niż całkowite zlekce­ważenie istnienia atomów? Przyjmijmy, że to ciało stałe lub tamta ciecz stanowią k o n t i-n u u m — substancję wypełniającą całą prze­strzeń zajmowaną przez obiekt. Taki model, choć brutalnie upraszcza rzeczywistość, służy wyjątkowo sprawnie w badaniach obiektów du­żo większych od atomu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POJĘCIE KONTINUUM

Sierpień 2nd, 2012 Brak komentarzy

Pojęcie kontinuum jest poniekąd dopełnie­niem pojęcia punktu. Jest równie jak ono nie- fizykalne, lecz w swoim zakresie stosowania wyjątkowo cenne. Jedną ze wspaniałych rzeczy pojęciowych w fizyce stało się kontinuum za­razem i jednorodne, i izotropowe. Jednorodna substancja w każdym punkcie ma takie same j właściwości, w substancji izotropowej właściwości są całkowicie niezależne od kierunku. Taki ośrodek jest szczególnie popularny w fi­zyce i powinien mieć własną nazwę, np. chi — utworzoną z pierwszych liter jego charaktery- ] styki w języku angielskim (continuum, homo- geneous, isotropic) oraz grecką literę x (chi) i jako symbol. Chi pojawia się wszędzie — jako model samego wszechświata, jako tworzywo i archetypowej bili, które nazwaliśmy utopium.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: