//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2012

TWORZENIE TEORII

Wrzesień 23rd, 2012 Brak komentarzy

Tworze­nie teorii jakiegoś kryształu można zacząć od założenia, że jest on siecią punktową, co wy­jaśni jego swoistą symetrię, następnie można przekształcić punkty w bile z utopium, co po­zwoli zbadać jego mechaniczne i cieplne właś­ciwości, lfecz w końcu, aby wiedza o tym krysz­tale stała się pełniejsza, bile muszą stać się rzeczywistymi atomami i muszą zostać uwzględ­nione osobliwości tych atomów.Tak to powinno wyglądać, ale nie zniechęca to fizyka w jego poszukiwaniu prostoty do po­sługiwania się — z dobrym skutkiem — jeszcze bardziej nierealistycznymi pojęciami niż bila z utopium czy cząstka punktowa. Cóż może być bardziej zaskakującego niż całkowite zlekce­ważenie istnienia atomów? Przyjmijmy, że to ciało stałe lub tamta ciecz stanowią k o n t i-n u u m — substancję wypełniającą całą prze­strzeń zajmowaną przez obiekt. Taki model, choć brutalnie upraszcza rzeczywistość, służy wyjątkowo sprawnie w badaniach obiektów du­żo większych od atomu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POJĘCIE KONTINUUM

Wrzesień 9th, 2012 Brak komentarzy

Pojęcie kontinuum jest poniekąd dopełnie­niem pojęcia punktu. Jest równie jak ono nie- fizykalne, lecz w swoim zakresie stosowania wyjątkowo cenne. Jedną ze wspaniałych rzeczy pojęciowych w fizyce stało się kontinuum za­razem i jednorodne, i izotropowe. Jednorodna substancja w każdym punkcie ma takie same j właściwości, w substancji izotropowej właściwości są całkowicie niezależne od kierunku. Taki ośrodek jest szczególnie popularny w fi­zyce i powinien mieć własną nazwę, np. chi — utworzoną z pierwszych liter jego charaktery- ] styki w języku angielskim (continuum, homo- geneous, isotropic) oraz grecką literę x (chi) i jako symbol. Chi pojawia się wszędzie — jako model samego wszechświata, jako tworzywo i archetypowej bili, które nazwaliśmy utopium.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

GAZ DOSKONAŁY

Wrzesień 8th, 2012 Brak komentarzy

Ono tworzy gaz doskonały, ciecz doskonałą i, nadanie mu właściwości sprężystych, wspaniale proste ciało stałe. Ten model przy­nosi też dodatkowe zyski pod względem ma- I tematycznym, gdyż do opisu jego zachowania można używać rachunku różniczkowego i całkowego.Pojęcie kontinuum ma jednak tę istotną przewagę nad modelem atomowym, że pod- i kreślą właściwości, które cechują całość bada­nego obiektu. Nabierają znaczenia cechy cało­ściowe, mikroskopowe zaś szczegóły są roz­myślnie zaciemnione, aby przejawy cech cało­ściowych rzucały się bardziej w oczy. Jednym z takich przejawów, o ogromnym znaczeniu w fizyce, jest fala.W pierwszym przybliżeniu, jako ruch w dół i w górę przenoszony po powierzchni wody, ze zdolnością do odbijania się, załamywania, ugi­nania i nakładania, fala jest niewątpliwie rze­czą.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: