//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2012

WDZIĘCZNOŚĆ PRZYRODZIE

Październik 23rd, 2012 Brak komentarzy

Wpro­wadza więc pojęcie cieczy doskonałej. Tworzy też pojęcie kryształu doskona­łego —- obraz uszeregowanych w przykład­nym porządku atomów; właściwości tego kry­ształu zależą w równym stopniu od symetrii ułożenia atomów, jak i od ich chemicznej na­tury. Zamiast być wdzięczny przyrodzie, że jest w niej tylko około stu różnych rodza’jów ato­mów, fizyk daje do zrozumienia, że wolałby, aby był wyłącznie jeden rodzaj — utopium. Jeden zupełnie wystarczyłby do tworzenia wy­idealizowanej postaci trzech stanów skupienia zatomizowanej materii — gazów, cieczy i ciał stałych.Ściślej mówiąc, taki utopijny atom stanowi klucz do zrozumienia zachowania się materii.Bez wątpienia jest bardzo pociągające tworze­nie uogólnień za pomocą tak prostych pojęć jak bile z utopium, ale w końcu trzeba wziąć pod uwagę swoiste cechy poszczególnych ato­mów tworzących rzeczywisty układ fizyczny.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W POSTACI CIAŁA STAŁEGO

Październik 5th, 2012 Brak komentarzy

Jak inaczej można byłoby zrozumieć, dlaczego tlen w postaci ciała stałego topnieje w tempe­raturze —219°C, a lód — w temperaturze 0°C? Chociaż można wykazać, że sposób uło­żenia atomów w krysztale o wiele bardziej wpływa na jego właściwości niż chemiczna na­tura tych atomów — przytoczmy tu z satys­fakcją przykład atomów węgla, które tworzą najtwardszą znaną nam substancję, gdy są uporządkowane w sieć krystaliczną diamentu, i jedną z najmiększych (o czym świadczy po­sługiwanie się ołówkiem), gdy są uporządko­wane w sieć krystaliczną grafitu jednak musi się pamiętać, że budując jakikol­wiek model trzeba koniecznie uwzględnić in­dywidualną charakterystykę atomów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: