//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2012

GAŁĄŹ MATEMATYKI

Listopad 25th, 2012 Brak komentarzy

Taki kierunek zająłby się wyłącznie rzeczami ze świata wy­obraźni i zawierałby jakiś spójny zbiór reguł. Byłby więc w istocie gałęzią matematyki. Fi­zyka, jaką znamy, zajmuje się rzeczami, które istnieją w rzeczywistym świecie całkowicie nie- j zależnie od naszej wyobraźni. Niemniej jednak posługuje się ona obiektami takimi, jak nasza bila z utopium, a więc należącymi raczej do świata badanego przez Fizykę Erewhon niż do świata rzeczywistego. Dzieje się tak dlatego, ze owe obiekty są czymś więcej niż ideami — są przedmiotami idealnymi, ideałami wybrany­mi ze względu na ich prostotę i używanymi jako modele wyjściowe w poznawaniu istoty i sposobu zachowania rzeczywistych rzeczy. Fi­zyka polega przede wszystkim na tworzeniu takich modeli.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

RZECZY POJĘCIOWE

Listopad 18th, 2012 Brak komentarzy

Skoro już rozważamy, czym są rzeczy poję­ciowe, spróbujmy ukazać subtelną różnicę mię- dzy — nazwijmy je tak — rzeczami pojęcio­wymi fizykalnymi a rzeczami pojęciowymi matematycznymi. Bila z utopium jest pojęciem fizykalnym. Można je utworzyć przez dopro­wadzenie w myśli kilku właściwości rzeczy­wistej bili do granic ideału. Między zachowa­niem przypisywanym bili idealnej a zachowa­niem bili rzeczywistej istnieje różnica tylko co do stopnia, nie co do rodzaju. Porównajmy to z innym archetypem fizyki — cząstką punktową, szczególnie umiłowaną przez fi­zyków teoretycznych. Cząstka punktowa jest pojęciem matematycznym, ponieważ zasadniczo różni się rodzajem od rzeczywistej cząstki —- ma zerową rozciągłość przestrzenną.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CZĄSTKI TEORII

Listopad 4th, 2012 Brak komentarzy

Z tego po­wodu jest bardziej nierzeczywista od naszej bili i musimy z nią postępować uważniej, aby nie przekroczyć granic stosowania tego pojęcia. Teorie cząstek elementarnych są nawiedzane przez nieskończoności, które powstają wskutek bezkrytycznego stosowania pojęcia cząstki punktowej. Niemniej proste pojęcie cząstki punktowej jest nieocenioną pomocą, ilekroć rozciągłość przestrzenna i budowa wewnętrzna cząstki nie odgrywają istotnej roli. Lecz dlaczego mamy się zajmować rzeczami pojęciowymi, kiedy istnieje tak wiele rozpo­znawalnych rzeczy do zbadania? Na nieszczę­ście nie można tu uniknąć wzniesienia się w re­jony znacznej abstrakcji. Po prostu istnieje w świecie zbyt wiele odrębnych, jedynych w swoim rodzaju rzeczywistych przedmiotów, abyśmy mogli w pełni docenić je jako indy­widual.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POSTĘPOWANIE NAUKI

Listopad 1st, 2012 Brak komentarzy

Wszystko, na co możemy liczyć, to na­dzieja, że uda nam się wyodrębnić je w grupy i badać ich zachowanie, które, jak wierzymy, jest wspólne wszystkim członkom poszczegól­nych grup; znaczy to, że będziemy abstraho­wać ogólne ze szczególnego. Tak postępują wszystkie nauki, ale sukcesy odnoszone dzięki takiemu postępowaniu zależą w znacznej mie­rze od tego, co jest badane. Rozwijająca się socjologia musi sobie radzić ze zjawiskiem róż­norodności indywidualnych istot ludzkich. Cho­ciaż nie wykryto jeszcze ameby o silnej oso­bowości, biologia musi z bacznością nieustannie uwzględniać zjawisko indywidualnych istnień. Tylko w badaniach materii nieożywionej można sobie naprawdę poradzić z tym, co szczególne. Ale by to osiągnąć, trzeba wprowadzić pojęcia idealne, jak te, które tu omawialiśmy, ufając, że psychologia elektronu jako poważna dziedzi­na badań jeszcze nam nie grozi.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: