//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2012

CZĄSTKI TEORII

Grudzień 28th, 2012 Brak komentarzy

Z tego po­wodu jest bardziej nierzeczywista od naszej bili i musimy z nią postępować uważniej, aby nie przekroczyć granic stosowania tego pojęcia. Teorie cząstek elementarnych są nawiedzane przez nieskończoności, które powstają wskutek bezkrytycznego stosowania pojęcia cząstki punktowej. Niemniej proste pojęcie cząstki punktowej jest nieocenioną pomocą, ilekroć rozciągłość przestrzenna i budowa wewnętrzna cząstki nie odgrywają istotnej roli. Lecz dlaczego mamy się zajmować rzeczami pojęciowymi, kiedy istnieje tak wiele rozpo­znawalnych rzeczy do zbadania? Na nieszczę­ście nie można tu uniknąć wzniesienia się w re­jony znacznej abstrakcji. Po prostu istnieje w świecie zbyt wiele odrębnych, jedynych w swoim rodzaju rzeczywistych przedmiotów, abyśmy mogli w pełni docenić je jako indy­widual.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POSTĘPOWANIE NAUKI

Grudzień 11th, 2012 Brak komentarzy

Wszystko, na co możemy liczyć, to na­dzieja, że uda nam się wyodrębnić je w grupy i badać ich zachowanie, które, jak wierzymy, jest wspólne wszystkim członkom poszczegól­nych grup; znaczy to, że będziemy abstraho­wać ogólne ze szczególnego. Tak postępują wszystkie nauki, ale sukcesy odnoszone dzięki takiemu postępowaniu zależą w znacznej mie­rze od tego, co jest badane. Rozwijająca się socjologia musi sobie radzić ze zjawiskiem róż­norodności indywidualnych istot ludzkich. Cho­ciaż nie wykryto jeszcze ameby o silnej oso­bowości, biologia musi z bacznością nieustannie uwzględniać zjawisko indywidualnych istnień. Tylko w badaniach materii nieożywionej można sobie naprawdę poradzić z tym, co szczególne. Ale by to osiągnąć, trzeba wprowadzić pojęcia idealne, jak te, które tu omawialiśmy, ufając, że psychologia elektronu jako poważna dziedzi­na badań jeszcze nam nie grozi.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NIEOŻYWIONA MATERIA

Grudzień 10th, 2012 Brak komentarzy

W każdym razie postacie materii nieożywio­nej są niewyobrażalnie różnorodne. Jak sobie radzić z taką złożonością? Jednym ze sposobów jest spojrzenie na całą dostępną naszemu bezpośredniemu poznaniu materię jak na jedno ogromne ciało — Ziemię. Ziemia wtedy stanie się dla nas pierwszą rze­czywistą rzeczą fizyki. Budowa i skład tego kolosalnego obiektu są niewiarygodnie złożone, lecz on sam może mimo to zachować się w uproszczeniu prawie tak jak powiększona do ogromnych rozmiarów wersja naszej bili z uto­pium. Księżyc, Słońce i poszczególne planety również możemy traktować jak ta­kie bile. Chociaż każdy z tych obiektów jest niepowtarzalny, godzien studiów poświęconych wyłącznie jemu, jednocześnie stanowi przykład pewnej grupy obiektów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

UKŁAD SŁONECZNY

Grudzień 6th, 2012 Brak komentarzy

Wynika to z pojęcia Układu Słonecznego. Ziemia jest jed­ną z planet, Słońce — lokalną gwiazdą, jedną spośród 1011 gwiazd tworzących naszą Galaktykę, która sama z kolei jest częścią gromady galaktyk, jednej z wielu gromad we wszechświecie. I to są wszystkie największe rzeczywiste rzeczy interesujące fizykę: wszechświat, w któ­rym jest zawarta całość materii i który stano­wi jedyną prawdziwie niepowtarzalną rzecz badaną przez fizykę; gwiazda, będąca atomem galaktyki; planeta, satelita gwiazdy. Wszech­świat, galaktyka, gwiazda i planeta — nadają się do zobrazowania potęgi ośrodka chi (poję­cie to zostanie wyjaśnione później), nieskoń­czenie ogromnej bili z utopium, a czasami na­wet czegoś, co może udawać cząstkę punktową. Przedstawiają one materię w skali najwięk­szej. Gdy skala jest tak wielka, często można sobie pozwolić na pominięcie szczegółów; czę­sto, ale nie zawsze.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: