//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2013

FUNDUSZ OTRZYMUJE DOTACJE CELOWE

Luty 27th, 2013 Brak komentarzy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia ponadto wiele innych rodzajów przychodów Funduszu, takich jak m.in.: dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego oraz lokat terminowych, dochody z dzia­łalności gospodarczej. Od 2003 r. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na do­finansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz na zre­kompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podat­ku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami ustawowymi nie więcej niż 30% wydatków PFRON przeznaczane jest na:wyrównywanie różnic między regionami, tam, gdzie stopa bezrobo­cia jest wyższa niż 110% średniej krajowej stopy bezrobocia lub nie ma warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZADANIA I ZAKRES

Luty 23rd, 2013 Brak komentarzy
  • Realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych,programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej,finansowanie lub dofinansowywanie badań, ekspertyz i analiz doty­czących rehabilitacji zawodowej i społecznej.Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane są przez Biuro i oddziały Funduszu oraz przez samorządy powiatowe (staro­stów, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy pracy), a także przez samorządy wojewódzkie. Środki Funduszu są przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym według algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Rodzaje zadań powiatu i wojewódz­twa, które mogą być finansowane ze środków PFRON, określają rozporzą­dzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznegoPFRON przekazuje też środki podmiotom realizującym zadania zleco­ne przez Fundusz lub inne zadania wynikające z ustawy na podstawie za­wartych z nimi umów.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

CO JEST POKRYWANE ZE ŚRODKÓW PFRON?

Luty 9th, 2013 Brak komentarzy

Ze środków Funduszu pokrywane są również kosz­ty jego działalności oraz koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy w wysokości nie wyższej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.Do określenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami Fundu­szu został upoważniony minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo­łecznego. Wydanie tego aktu wykonawczego zajęło niemal 6 lat — szcze­gółowe zasady gospodarki finansowej i gospodarowania środkami PFRON reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 lipca 2003 r.. W rozporządzeniu ustalono m.in. zasady umarzania zobowiązań wobec Funduszu oraz zakres ewidencji prowadzo­nej przez Fundusz, a także zakres informacji podawanych do publicznej wiadomości.PFRON prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego jako załącznik do ustawy budżetowej. Zmiany w planie dokonywane są na wniosek Zarządu Funduszu przedkładanego mi­nistrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Informacja o działalności Funduszu jest składana corocznie Radzie Mi­nistrów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

W OBRĘBIE WSZECHŚWIATA

Luty 7th, 2013 Brak komentarzy

Fizyka zajmuje się badaniem prostych rze­czy w obrębie wszechświata. Studia nad złożo­ną naturą obiektów żywych pozostawia biolo- gii, badania nad niezliczonymi rodzajami wza- jemnych oddziaływań między atomami — che­mii. Żywa komórka bez wątpienia jest nie­prawdopodobnie złożonym układem, ale równie złożonym układem jest np. dowolna powierzch­nia. Fizyka może okazjonalnie zajmować się nimi: jako biofizyka — pierwszą, jako chemia fizyczna — drugą, lecz wiąże się to z ogrom­nymi trudnościami, gdyż i komórki, i po­wierzchnie nie są rzeczami prostymi. Można się spierać o to, czy rzeczywiście ist­nieją rzeczy proste.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: