Archive for Marzec, 2013

CO JEST POKRYWANE ZE ŚRODKÓW PFRON?

Ze środków Funduszu pokrywane są również kosz­ty jego działalności oraz koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy w wysokości nie wyższej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.Do określenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami Fundu­szu został upoważniony minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo­łecznego. Wydanie tego aktu wykonawczego zajęło niemal 6 lat — szcze­gółowe zasady gospodarki finansowej i gospodarowania środkami PFRON reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 lipca 2003 r.. W rozporządzeniu ustalono m.in. zasady umarzania zobowiązań wobec Funduszu oraz zakres ewidencji prowadzo­nej przez Fundusz, a także zakres informacji podawanych do publicznej wiadomości.PFRON prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego jako załącznik do ustawy budżetowej. Zmiany w planie dokonywane są na wniosek Zarządu Funduszu przedkładanego mi­nistrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Informacja o działalności Funduszu jest składana corocznie Radzie Mi­nistrów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W OBRĘBIE WSZECHŚWIATA

Fizyka zajmuje się badaniem prostych rze­czy w obrębie wszechświata. Studia nad złożo­ną naturą obiektów żywych pozostawia biolo- gii, badania nad niezliczonymi rodzajami wza- jemnych oddziaływań między atomami — che­mii. Żywa komórka bez wątpienia jest nie­prawdopodobnie złożonym układem, ale równie złożonym układem jest np. dowolna powierzch­nia. Fizyka może okazjonalnie zajmować się nimi: jako biofizyka — pierwszą, jako chemia fizyczna — drugą, lecz wiąże się to z ogrom­nymi trudnościami, gdyż i komórki, i po­wierzchnie nie są rzeczami prostymi. Można się spierać o to, czy rzeczywiście ist­nieją rzeczy proste.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.