//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2013

FUNDUSZ PRACY

Kwiecień 24th, 2013 Brak komentarzy

Fundusz Pracy został utworzony na mocy ustawy z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu jako następca Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawo­dowej. W następnych latach Fundusz działał na podstawie ustawy z 16 paź­dziernika 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a obecnie podstawą prawną jego działalności jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za­trudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to fundusz nieposiadający osobowości prawnej, którego dysponen­tem jest minister właściwy do spraw pracy.Przychody Funduszu pochodzą przede wszystkim z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców. Poborem składek zajmuje się Za­kład Ubezpieczeń Społecznych, któremu Fundusz refunduje koszty poboru w wysokości 0,5% kwoty przekazanych składek.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

CO MOŻE FUNDUSZ PRACY?

Kwiecień 7th, 2013 Brak komentarzy

Fundusz może także otrzymywać dotacje z budżetu państwa oraz środ­ki z Unii Europejskiej. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków. W latach 1990-1997 dotacja z budżetu państwa stanowiła średnio 62,8% przychodów Funduszu Pracy. Od 1998 r. udział ten istotnie zmalał — do roku 2000 wynosił on średnio ok. 14,4%. W 2001 r. dotacje zostały znacznie zwiększone do 2,7 mld zł (w 2000 r. — 0,8 mld zł), co odpowiadało 31,9% ogółu przychodów zrealizowanych przez Fundusz. W kolejnych dwóch latach dotacje budżetowe stanowiły średnio 39,7% przychodów Fundu­szu Pracy. Kiedy Fundusz przestał wypłacać zasiłki i świadczenia przedemerytalne (sierpień 2004 r.), dotacja została zmniejszona, a od 2005 r. Fundusz przestał być dotowany z budże­tu państwa.Środki przekazywane z budżetu państwa nie były wystarczające. Z powodu złej sytuacji finansowej Fundusz Pracy zaciągał kredyty od 2000 r., a na koniec roku 2004 r. stan jego za­dłużenia wyniósł 4,3 mld zł. W ciągu roku 2005 spłacono część zadłużenia (1,0 mld zł).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: