//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2013

W STRUKTURZE WYDATKÓW

Maj 14th, 2013 Brak komentarzy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia ok. 50 rodzajów kosztów, które mogą być finansowane ze środków Fundu­szu Pracy. Wymienić tutaj można zarówno świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, jak też wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobo­ciu, takie jak: szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,stypendia wypłacane bezrobotnym odbywającym szkolenia oraz sta­że dla osób uczestniczących w przygotowaniu zawodowym wraz zeskładkami na ubezpieczenia społeczne,roboty publiczne,dodatki aktywizacyjne.Fundusz Pracy nigdy nie przeznaczał większości swoich środków na ak­tywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Początkowo w strukturze jego wydatków dominowały zasiłki dla bezrobotnych, później coraz większą ro­lę zaczęły odgrywać zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Maj 13th, 2013 Brak komentarzy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został utworzony na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jako państwowy fundusz celowy z oso­bowością prawną. Obecnie PFRON działa na podstawie ustawy z 27 sierp­nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana — do lipca 2006 r. uchwalono 38 nowelizacji.Fundusz jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zabez­pieczenia społecznego. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. Prezesem Rady Nadzorczej jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepeł­nosprawnych; pozostali jej członkowie to: przedstawiciel ministra właści­wego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciele organizacji po­zarządowych. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: