//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2013

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE PRZEZ FUNDUSZ

Maj 29th, 2013 Brak komentarzy

Fundusz jest w istotnym stopniu dotowany z budżetu, ponieważ składki opłacane przez rolników finansują zaledwie ok. 8% wypłacanych rent i emerytur. Oprócz świadczeń emerytalno-rento­wych Fundusz finansuje również inne świadczenia (m.in. zasiłki pogrze­bowe, świadczenia kombatanckie), przewidziane przepisami emerytalny­mi refundacje kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób oraz odpis na Fundusz Ad­ministracyjny.Fundusz Prewencji i Rehabilitacji tworzony jest z odpisu od Funduszu Składkowego w wysokości do 5% jego planowanych wydatków oraz z do­tacji budżetowej. W przypadku wystąpienia niedoboru Funduszu Prewencj.Rehabilitacji niedobór ten pokrywany jest ze środków Funduszu Składko­wego.Środki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przeznaczane są na finanso­wanie kosztów rzeczowych związanych z następującymi zadaniami realizo­wanymi przez KRUS:przekwalifikowaniami zawodowymi rencisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej,zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym choro­bom zawodowym,pomocą dla osób ubezpieczonych i uprawnionym do świadczeń, któ­re nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale w wyniku leczenia,rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Maj 23rd, 2013 Brak komentarzy

Z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji udzielane są też dotacje inwesty­cyjne dla zakładów rehabilitacji leczniczej. Fundusz Administracyjny zasilany jest:odpisem od Funduszu Składkowego w wysokości do 9% jego plano­wanych wydatków,odpisem od Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości do 3,5% planu jego wydatków,refundacjami kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdro­wotnego oraz innych zadań powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów.Ewentualny niedobór Funduszu Administracyjnego pokrywa Fundusz Składkowy.Fundusz Administracyjny finansuje te koszty obsługi ubezpieczenia, któ­re nie są pokrywane przez Fundusz Składkowy lub Fundusz Prewencji i Re­habilitacji. Środki Funduszu Administracyjnego przeznaczane są także na po­krycie kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Fundusz Administracyjny pokrywa też wydatki związane z wynagrodzenia­mi pracowników KRUS, obsługą systemu orzecznictwa lekarskiego, obsługą administracyjno-księgową funduszy, utrzymaniem jednostek organizacyj­nych KRUS oraz inwestycjami dotyczącymi obiektów budowlanych i zaku­pu środków trwałych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SKOMPLIKOWANY SYSTEM POWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Maj 2nd, 2013 Brak komentarzy

Od 1997 r. w KRUS może także funkcjonować Fundusz Motywacyj­ny, powoływany przez Prezesa Kasy, w porozumieniu z Radą Rolników. Fundusz ten tworzony jest w ramach odpisu na Fundusz Administracyjny, naliczanego z Funduszu Składkowego. Dysponentem Funduszu Motywa­cyjnego jest Prezes Kasy, działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników. Wypłaty z Funduszu Motywacyjnego są realizowane poza limitami ustalonymi dla wynagrodzeń w państwowej sferze budże­towej. Skomplikowany system powiązań finansowych pomiędzy funduszami funkcjonującymi w tamach KRUS wraz z ich zewnętrznymi źródłami finan­sowania oraz najważniejszymi kierunkami wydatków przedstawia schemat na s. 229.Do określenia szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finanso­wej KRUS upoważniono ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Sprawozdanie z działalności KRUS i Funduszu Składkowego, wraz z opinią Rady Rolników, Prezes KRUS przedstawia ministrom właściwym do spraw: zabezpieczenia społecznego, rozwoju wsi oraz finansów publicz­nych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: