Archive for Maj, 2013

W STRUKTURZE WYDATKÓW

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia ok. 50 rodzajów kosztów, które mogą być finansowane ze środków Fundu­szu Pracy. Wymienić tutaj można zarówno świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, jak też wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobo­ciu, takie jak: szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,stypendia wypłacane bezrobotnym odbywającym szkolenia oraz sta­że dla osób uczestniczących w przygotowaniu zawodowym wraz zeskładkami na ubezpieczenia społeczne,roboty publiczne,dodatki aktywizacyjne.Fundusz Pracy nigdy nie przeznaczał większości swoich środków na ak­tywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Początkowo w strukturze jego wydatków dominowały zasiłki dla bezrobotnych, później coraz większą ro­lę zaczęły odgrywać zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został utworzony na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jako państwowy fundusz celowy z oso­bowością prawną. Obecnie PFRON działa na podstawie ustawy z 27 sierp­nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana — do lipca 2006 r. uchwalono 38 nowelizacji.Fundusz jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zabez­pieczenia społecznego. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. Prezesem Rady Nadzorczej jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepeł­nosprawnych; pozostali jej członkowie to: przedstawiciel ministra właści­wego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciele organizacji po­zarządowych. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.