Archive for Czerwiec, 2013

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji udzielane są też dotacje inwesty­cyjne dla zakładów rehabilitacji leczniczej. Fundusz Administracyjny zasilany jest:odpisem od Funduszu Składkowego w wysokości do 9% jego plano­wanych wydatków,odpisem od Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości do 3,5% planu jego wydatków,refundacjami kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdro­wotnego oraz innych zadań powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów.Ewentualny niedobór Funduszu Administracyjnego pokrywa Fundusz Składkowy.Fundusz Administracyjny finansuje te koszty obsługi ubezpieczenia, któ­re nie są pokrywane przez Fundusz Składkowy lub Fundusz Prewencji i Re­habilitacji. Środki Funduszu Administracyjnego przeznaczane są także na po­krycie kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Fundusz Administracyjny pokrywa też wydatki związane z wynagrodzenia­mi pracowników KRUS, obsługą systemu orzecznictwa lekarskiego, obsługą administracyjno-księgową funduszy, utrzymaniem jednostek organizacyj­nych KRUS oraz inwestycjami dotyczącymi obiektów budowlanych i zaku­pu środków trwałych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SKOMPLIKOWANY SYSTEM POWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Od 1997 r. w KRUS może także funkcjonować Fundusz Motywacyj­ny, powoływany przez Prezesa Kasy, w porozumieniu z Radą Rolników. Fundusz ten tworzony jest w ramach odpisu na Fundusz Administracyjny, naliczanego z Funduszu Składkowego. Dysponentem Funduszu Motywa­cyjnego jest Prezes Kasy, działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników. Wypłaty z Funduszu Motywacyjnego są realizowane poza limitami ustalonymi dla wynagrodzeń w państwowej sferze budże­towej. Skomplikowany system powiązań finansowych pomiędzy funduszami funkcjonującymi w tamach KRUS wraz z ich zewnętrznymi źródłami finan­sowania oraz najważniejszymi kierunkami wydatków przedstawia schemat na s. 229.Do określenia szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finanso­wej KRUS upoważniono ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Sprawozdanie z działalności KRUS i Funduszu Składkowego, wraz z opinią Rady Rolników, Prezes KRUS przedstawia ministrom właściwym do spraw: zabezpieczenia społecznego, rozwoju wsi oraz finansów publicz­nych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FUNDUSZ PRACY

Fundusz Pracy został utworzony na mocy ustawy z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu jako następca Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawo­dowej. W następnych latach Fundusz działał na podstawie ustawy z 16 paź­dziernika 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a obecnie podstawą prawną jego działalności jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za­trudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to fundusz nieposiadający osobowości prawnej, którego dysponen­tem jest minister właściwy do spraw pracy.Przychody Funduszu pochodzą przede wszystkim z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców. Poborem składek zajmuje się Za­kład Ubezpieczeń Społecznych, któremu Fundusz refunduje koszty poboru w wysokości 0,5% kwoty przekazanych składek.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CO MOŻE FUNDUSZ PRACY?

Fundusz może także otrzymywać dotacje z budżetu państwa oraz środ­ki z Unii Europejskiej. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków. W latach 1990-1997 dotacja z budżetu państwa stanowiła średnio 62,8% przychodów Funduszu Pracy. Od 1998 r. udział ten istotnie zmalał — do roku 2000 wynosił on średnio ok. 14,4%. W 2001 r. dotacje zostały znacznie zwiększone do 2,7 mld zł (w 2000 r. — 0,8 mld zł), co odpowiadało 31,9% ogółu przychodów zrealizowanych przez Fundusz. W kolejnych dwóch latach dotacje budżetowe stanowiły średnio 39,7% przychodów Fundu­szu Pracy. Kiedy Fundusz przestał wypłacać zasiłki i świadczenia przedemerytalne (sierpień 2004 r.), dotacja została zmniejszona, a od 2005 r. Fundusz przestał być dotowany z budże­tu państwa.Środki przekazywane z budżetu państwa nie były wystarczające. Z powodu złej sytuacji finansowej Fundusz Pracy zaciągał kredyty od 2000 r., a na koniec roku 2004 r. stan jego za­dłużenia wyniósł 4,3 mld zł. W ciągu roku 2005 spłacono część zadłużenia (1,0 mld zł).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.