Archive for Lipiec, 2013

FUNDUSZ SKŁADKOWY

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną. Funkcje zarządu pełni Prezes KRUS pod nadzorem Rady Rolni­ków. Fundusz Składkowy jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Fundu­szu, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rozwo­ju wsi oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właści­wego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Statut Funduszu nadaje — w drodze zarzą­dzenia — minister właściwy do spraw rozwoju wsi po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Fundusz Składkowy jest zasilany składkami na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie. W ra­zie powstania niedoboru Fundusz może zaciągnąć kredyt bankowy. W okresie spłaty kredytu jest ona uwzględniana przy ustalaniu wysokości składki.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ŚRODKI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO

Środki Funduszu Składkowego są przeznaczane na: świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macie­rzyńskiego,bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników oraz koszty zarządzania Funduszem,inicjowanie i wspieranie rozwoju ubezpieczeń rolników prowadzo­nych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, odpis na Fundusz Administracyjny oraz Fundusz Prewencji i Reha­bilitacji oraz na pokrycie niedoboru tych funduszy.Fundusz Emerytalno-Rentowy jest tworzony:z dotacji budżetowych (uzupełniającej oraz przeznaczonej na ubez­pieczenie zdrowotne opłacane przez Fundusz),ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na po­krycie wydatków związanych m.in. z wypłatą świadczeń z innego ubez­pieczenia. Świadczenia wypłacane z Funduszu Emerytalno-Rentowego są gwa­rantowane przez państwo. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE PRZEZ FUNDUSZ

Fundusz jest w istotnym stopniu dotowany z budżetu, ponieważ składki opłacane przez rolników finansują zaledwie ok. 8% wypłacanych rent i emerytur. Oprócz świadczeń emerytalno-rento­wych Fundusz finansuje również inne świadczenia (m.in. zasiłki pogrze­bowe, świadczenia kombatanckie), przewidziane przepisami emerytalny­mi refundacje kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób oraz odpis na Fundusz Ad­ministracyjny.Fundusz Prewencji i Rehabilitacji tworzony jest z odpisu od Funduszu Składkowego w wysokości do 5% jego planowanych wydatków oraz z do­tacji budżetowej. W przypadku wystąpienia niedoboru Funduszu Prewencj.Rehabilitacji niedobór ten pokrywany jest ze środków Funduszu Składko­wego.Środki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przeznaczane są na finanso­wanie kosztów rzeczowych związanych z następującymi zadaniami realizo­wanymi przez KRUS:przekwalifikowaniami zawodowymi rencisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej,zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym choro­bom zawodowym,pomocą dla osób ubezpieczonych i uprawnionym do świadczeń, któ­re nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale w wyniku leczenia,rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.