//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2013

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRUS

Lipiec 27th, 2013 Brak komentarzy

Kandydaci do Rady Rolników zgłaszani są przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rol­ników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym. W skład struktury organizacyjnej KRUS wchodzą:Centrala,49 oddziałów regionalnych,220 placówek terenowych,inne jednostki organizacyjne (pięć centrów i dwa ośrodki rehabilita­cji rolników).Zgodnie z przepisami ustawowymi, wewnętrzną organizację KRUS określa statut. Do maja 2005 r. obowiązywał statut nadany w drodze rozpo­rządzenia Rady Ministrów z 1 marca 1994 r.. Obecnie obowiązujące prze­pisy stanowią, że statut nadaje — w drodze zarządzenia — minister właści­wy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników.Działalność KRUS obejmuje przede wszystkim:obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach związa­nych z ubezpieczeniem i składkami na ubezpieczenie społeczne rolników,przyznawanie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia,zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,pomoc ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń, któ­rzy nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale rokującym, że w wyniku leczenia i rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ SKŁADKOWY

Lipiec 8th, 2013 Brak komentarzy

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną. Funkcje zarządu pełni Prezes KRUS pod nadzorem Rady Rolni­ków. Fundusz Składkowy jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Fundu­szu, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rozwo­ju wsi oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właści­wego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Statut Funduszu nadaje — w drodze zarzą­dzenia — minister właściwy do spraw rozwoju wsi po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Fundusz Składkowy jest zasilany składkami na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie. W ra­zie powstania niedoboru Fundusz może zaciągnąć kredyt bankowy. W okresie spłaty kredytu jest ona uwzględniana przy ustalaniu wysokości składki.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: