//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2013

NIESPRECYZOWANA FORMA PRAWNA KRUS

Sierpień 29th, 2013 Brak komentarzy

Nigdy nie sprecyzowano formy prawnej KRUS. Nie jest to z pewnością jednostka budżetowa, nie jest to też fundusz celowy, chociaż w skład KRUS wchodzą trzy państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej (Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny). Ponadto KRUS tworzą: Fundusz Skład­kowy posiadający osobowość prawną i Fundusz Motywacyjny bez osobo­wości prawnej.Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej, podle­głym ministrowi właściwemu do rozwoju wsi. Prezesa, wyłonionego w po­stępowaniu konkursowym, powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rada Rolników) składa się z 25 członków powoływanych na okres trzech lat przez ministra wła­ściwego do spraw rozwoju wsi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRUS

Sierpień 12th, 2013 Brak komentarzy

Kandydaci do Rady Rolników zgłaszani są przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rol­ników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym. W skład struktury organizacyjnej KRUS wchodzą:Centrala,49 oddziałów regionalnych,220 placówek terenowych,inne jednostki organizacyjne (pięć centrów i dwa ośrodki rehabilita­cji rolników).Zgodnie z przepisami ustawowymi, wewnętrzną organizację KRUS określa statut. Do maja 2005 r. obowiązywał statut nadany w drodze rozpo­rządzenia Rady Ministrów z 1 marca 1994 r.. Obecnie obowiązujące prze­pisy stanowią, że statut nadaje — w drodze zarządzenia — minister właści­wy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników.Działalność KRUS obejmuje przede wszystkim:obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach związa­nych z ubezpieczeniem i składkami na ubezpieczenie społeczne rolników,przyznawanie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia,zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,pomoc ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń, któ­rzy nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale rokującym, że w wyniku leczenia i rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: