//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2013

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Sierpień 24th, 2013 Brak komentarzy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) została utworzo­na na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni­ków. Ustawa zlikwidowała działający wcześniej Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którego dysponentem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Przez długi czas ani struktura, ani organizacja KRUS nie podlegały większym zmianom. Dopiero ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 2 maja 2004 r., wprowadziła wiele nowych rozwiązań — łącznie ze zmianą ministra nadzorującego — kompe­tencje ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przejął minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Z dniem 19 maja 2006 r. nadzór nad KRUS został ponownie przekazany ministrowi właściwemu do spraw roz­woju wsi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NIESPRECYZOWANA FORMA PRAWNA KRUS

Sierpień 13th, 2013 Brak komentarzy

Nigdy nie sprecyzowano formy prawnej KRUS. Nie jest to z pewnością jednostka budżetowa, nie jest to też fundusz celowy, chociaż w skład KRUS wchodzą trzy państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej (Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny). Ponadto KRUS tworzą: Fundusz Skład­kowy posiadający osobowość prawną i Fundusz Motywacyjny bez osobo­wości prawnej.Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej, podle­głym ministrowi właściwemu do rozwoju wsi. Prezesa, wyłonionego w po­stępowaniu konkursowym, powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rada Rolników) składa się z 25 członków powoływanych na okres trzech lat przez ministra wła­ściwego do spraw rozwoju wsi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: