Archive for Sierpień, 2013

NIESPRECYZOWANA FORMA PRAWNA KRUS

Nigdy nie sprecyzowano formy prawnej KRUS. Nie jest to z pewnością jednostka budżetowa, nie jest to też fundusz celowy, chociaż w skład KRUS wchodzą trzy państwowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej (Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz Administracyjny). Ponadto KRUS tworzą: Fundusz Skład­kowy posiadający osobowość prawną i Fundusz Motywacyjny bez osobo­wości prawnej.Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej, podle­głym ministrowi właściwemu do rozwoju wsi. Prezesa, wyłonionego w po­stępowaniu konkursowym, powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rada Rolników) składa się z 25 członków powoływanych na okres trzech lat przez ministra wła­ściwego do spraw rozwoju wsi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRUS

Kandydaci do Rady Rolników zgłaszani są przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rol­ników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym. W skład struktury organizacyjnej KRUS wchodzą:Centrala,49 oddziałów regionalnych,220 placówek terenowych,inne jednostki organizacyjne (pięć centrów i dwa ośrodki rehabilita­cji rolników).Zgodnie z przepisami ustawowymi, wewnętrzną organizację KRUS określa statut. Do maja 2005 r. obowiązywał statut nadany w drodze rozpo­rządzenia Rady Ministrów z 1 marca 1994 r.. Obecnie obowiązujące prze­pisy stanowią, że statut nadaje — w drodze zarządzenia — minister właści­wy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników.Działalność KRUS obejmuje przede wszystkim:obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach związa­nych z ubezpieczeniem i składkami na ubezpieczenie społeczne rolników,przyznawanie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia,zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,pomoc ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń, któ­rzy nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale rokującym, że w wyniku leczenia i rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.