//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2013

GŁÓWNE ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ZUS

Wrzesień 30th, 2013 Brak komentarzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wykonywać inne zlecone zada­nia z dziedziny ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w przepisach, umowach lub porozumieniach zawartych z jed­nostką zlecającą. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS jest dyspo­nentem środków funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Ali­mentacyjnego (zlikwidowanego w roku 2004).ZUS posiada „własną” część budżetową, w której znajdują się środki na finansowanie wydatków budżetowych związanych z obowiązkowymi ubez­pieczeniami społecznymi (w tym: dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Spo­łecznych), ochroną zdrowia i pomocą społeczną.Głównym źródłem przychodów ZUS jest odpis z funduszy działających w ramach FUS. Wysokość odpisu ustalana jest corocznie w ustawie budżeto­wej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z mini­strem właściwym do spraw budżetu.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WPŁYWY NA RACHUNEK ZUS

Wrzesień 18th, 2013 Brak komentarzy

Na rachunek ZUS wpływają także m.in.: należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Gwaranto­wanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy,należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne,wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych,należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Za­kładu związanych z obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegają­cych finansowaniu ze środków budżetu państwa oraz obsługą rent so­cjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa.Środki ZUS przeznaczane są w szczególności na:wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,wydatki na zakup towarów i usług,koszty bieżącej działalności Rady Nadzorczej Zakładu,inwestycje,koszty obsługi świadczeń finansowanych z FUS, a realizowanychprzez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,koszty wypłaty świadczeń, w tym realizowanych na mocy umówmiędzynarodowych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

STRUKTURA KOSZTÓW ZUS

Wrzesień 14th, 2013 Brak komentarzy

Struktura kosztów ZUS zdominowana jest przez wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów i usług, wśród których naj­istotniejsze to koszty usług pocztowych i bankowych oraz usługi związane z przetwarzaniem danych. Przychody ZUS w 2004 r. wyniosły 3 511 min zł, z czego 81,0% przypadało na odpis z FUS (2 844 min zł). Koszty ZUS były wyższe od przychodów i wyniosły 3 993 min zł. W 2005 r. zwiększono środki przekazywane z FUS do kwoty 3 326 min zł. Na rok 2006 planuje się odpis w wysokości 3 016 min zł.Plan finansowy ZUS i sprawozdanie z jego wykonania jest sporządzane przez Zarząd ZUS. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ZUS przedkła­dane są one ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Przed przedłożeniem ministrowi sprawozdanie finansowe jest opiniowane przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wrzesień 6th, 2013 Brak komentarzy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) została utworzo­na na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni­ków. Ustawa zlikwidowała działający wcześniej Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którego dysponentem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Przez długi czas ani struktura, ani organizacja KRUS nie podlegały większym zmianom. Dopiero ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 2 maja 2004 r., wprowadziła wiele nowych rozwiązań — łącznie ze zmianą ministra nadzorującego — kompe­tencje ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przejął minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Z dniem 19 maja 2006 r. nadzór nad KRUS został ponownie przekazany ministrowi właściwemu do spraw roz­woju wsi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: