Archive for Wrzesień, 2013

GŁÓWNE ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wykonywać inne zlecone zada­nia z dziedziny ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w przepisach, umowach lub porozumieniach zawartych z jed­nostką zlecającą. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS jest dyspo­nentem środków funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Ali­mentacyjnego (zlikwidowanego w roku 2004).ZUS posiada „własną” część budżetową, w której znajdują się środki na finansowanie wydatków budżetowych związanych z obowiązkowymi ubez­pieczeniami społecznymi (w tym: dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Spo­łecznych), ochroną zdrowia i pomocą społeczną.Głównym źródłem przychodów ZUS jest odpis z funduszy działających w ramach FUS. Wysokość odpisu ustalana jest corocznie w ustawie budżeto­wej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z mini­strem właściwym do spraw budżetu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WPŁYWY NA RACHUNEK ZUS

Na rachunek ZUS wpływają także m.in.: należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Gwaranto­wanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy,należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne,wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych,należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Za­kładu związanych z obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegają­cych finansowaniu ze środków budżetu państwa oraz obsługą rent so­cjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa.Środki ZUS przeznaczane są w szczególności na:wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,wydatki na zakup towarów i usług,koszty bieżącej działalności Rady Nadzorczej Zakładu,inwestycje,koszty obsługi świadczeń finansowanych z FUS, a realizowanychprzez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,koszty wypłaty świadczeń, w tym realizowanych na mocy umówmiędzynarodowych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

STRUKTURA KOSZTÓW ZUS

Struktura kosztów ZUS zdominowana jest przez wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów i usług, wśród których naj­istotniejsze to koszty usług pocztowych i bankowych oraz usługi związane z przetwarzaniem danych. Przychody ZUS w 2004 r. wyniosły 3 511 min zł, z czego 81,0% przypadało na odpis z FUS (2 844 min zł). Koszty ZUS były wyższe od przychodów i wyniosły 3 993 min zł. W 2005 r. zwiększono środki przekazywane z FUS do kwoty 3 326 min zł. Na rok 2006 planuje się odpis w wysokości 3 016 min zł.Plan finansowy ZUS i sprawozdanie z jego wykonania jest sporządzane przez Zarząd ZUS. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ZUS przedkła­dane są one ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Przed przedłożeniem ministrowi sprawozdanie finansowe jest opiniowane przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) została utworzo­na na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni­ków. Ustawa zlikwidowała działający wcześniej Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którego dysponentem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Przez długi czas ani struktura, ani organizacja KRUS nie podlegały większym zmianom. Dopiero ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 2 maja 2004 r., wprowadziła wiele nowych rozwiązań — łącznie ze zmianą ministra nadzorującego — kompe­tencje ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przejął minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Z dniem 19 maja 2006 r. nadzór nad KRUS został ponownie przekazany ministrowi właściwemu do spraw roz­woju wsi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.