//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2013

WPŁYWY NA RACHUNEK ZUS

Wrzesień 19th, 2013 Brak komentarzy

Na rachunek ZUS wpływają także m.in.: należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Gwaranto­wanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy,należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne,wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych,należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Za­kładu związanych z obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegają­cych finansowaniu ze środków budżetu państwa oraz obsługą rent so­cjalnych, finansowanych ze środków budżetu państwa.Środki ZUS przeznaczane są w szczególności na:wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,wydatki na zakup towarów i usług,koszty bieżącej działalności Rady Nadzorczej Zakładu,inwestycje,koszty obsługi świadczeń finansowanych z FUS, a realizowanychprzez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,koszty wypłaty świadczeń, w tym realizowanych na mocy umówmiędzynarodowych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

STRUKTURA KOSZTÓW ZUS

Wrzesień 7th, 2013 Brak komentarzy

Struktura kosztów ZUS zdominowana jest przez wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów i usług, wśród których naj­istotniejsze to koszty usług pocztowych i bankowych oraz usługi związane z przetwarzaniem danych. Przychody ZUS w 2004 r. wyniosły 3 511 min zł, z czego 81,0% przypadało na odpis z FUS (2 844 min zł). Koszty ZUS były wyższe od przychodów i wyniosły 3 993 min zł. W 2005 r. zwiększono środki przekazywane z FUS do kwoty 3 326 min zł. Na rok 2006 planuje się odpis w wysokości 3 016 min zł.Plan finansowy ZUS i sprawozdanie z jego wykonania jest sporządzane przez Zarząd ZUS. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ZUS przedkła­dane są one ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Przed przedłożeniem ministrowi sprawozdanie finansowe jest opiniowane przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: