//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2013

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZUS

Październik 22nd, 2013 Brak komentarzy

ZUS realizuje zadania związane z ubezpieczeniami społecznymi, zaj­mując się m.in.: stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych,ustalaniem uprawnień do świadczeń i wypłacaniem świadczeń,wymierzaniem i pobieraniem składek na ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowa­nych Świadczeń Pracowniczych,prowadzeniem rozliczeń z płatnikami składek oraz prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek.ZUS wykonuje także inne zadania, takie jak np. realizowanie umów,porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń spo­łecznych czy kontrola wykonywania przez płatników składek i ubezpieczo­nych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. ZUS zajmuje się także prowadzeniem prewencji rentowej, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą ubezpieczonych oraz badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

GŁÓWNE ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ZUS

Październik 4th, 2013 Brak komentarzy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wykonywać inne zlecone zada­nia z dziedziny ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w przepisach, umowach lub porozumieniach zawartych z jed­nostką zlecającą. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS jest dyspo­nentem środków funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Ali­mentacyjnego (zlikwidowanego w roku 2004).ZUS posiada „własną” część budżetową, w której znajdują się środki na finansowanie wydatków budżetowych związanych z obowiązkowymi ubez­pieczeniami społecznymi (w tym: dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Spo­łecznych), ochroną zdrowia i pomocą społeczną.Głównym źródłem przychodów ZUS jest odpis z funduszy działających w ramach FUS. Wysokość odpisu ustalana jest corocznie w ustawie budżeto­wej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z mini­strem właściwym do spraw budżetu.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: