//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2013

NA CO PRZEZNACZANE SĄ ŚRODKI FRD?

Październik 28th, 2013 Brak komentarzy

Środki FRD mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie wyni­kającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego oraz koszty bieżącego, określanego corocznie, zarządzania Funduszem. Uruchomienie środków z FRD nie może nastąpić wcześniej niż w 2009 r. Sposób wykorzystania środków Funduszu ma zostać określony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Gospodarka finansowa Funduszu prowadzona jest na podstawie wielo­letniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, sporządzanej przez Zarząd ZUS. FRD nie może zaciągać pożyczek lub kre­dytów. Lokowanie środków Funduszu ma mieć na celu osiągnięcie ich mak­symalnego bezpieczeństwa i rentowności. Zarząd ZUS przedkłada Radzie Nadzorczej ZUS projekt planu finanso­wego FRD wraz z uzasadnieniem wysokości planowanych kosztów jego bieżącego zarządzania. Po zaopiniowaniu przez Radę projekt planu przeka­zywany jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Ministrowi przedkładane jest także, po zaopiniowaniu przez biegłego rewi­denta, roczne sprawozdania finansowe FRD.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Październik 28th, 2013 Brak komentarzy

Do końca 1998 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) był central­nym organem administracji państwowej. Z dniem 1 stycznia 1999 r. mają­tek Skarbu Państwa pozostający w zarządzie ZUS stał się nieodpłatną wła­snością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.  Obecnie ZUS jest państwową osobą prawną, a organem nadzorującym zgodność jego działań z obowiązującymi przepisami jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Organami ZUS są: Prezes, Zarząd oraz Rada Nadzorcza ZUS. Prezes Zakładu, wyłoniony w drodze konkursu, jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS

Październik 24th, 2013 Brak komentarzy

Kadencja Prezesa ZUS trwa 5 lat. W skład Za­rządu, oprócz Prezesa (Przewodniczącego Zarządu) wchodzi od dwóch do czterech osób, które powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza ZUS na wniosek Prezesa. Rada Nadzorcza jest powoływana na okres pięciu lat przez Preze­sa Rady Ministrów. Strukturę organizacyjną ZUS tworzą: centrala i terenowe jednostki or­ganizacyjne. Kwestie związane z funkcjonowaniem organów ZUS i jego jednostek organizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polity­ki Socjalnej z 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółową organizację Centrali i jednostek terenowych oraz zakres zadań ich komórek organizacyjnych określa regula­min organizacyjny ZUS.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZUS

Październik 12th, 2013 Brak komentarzy

ZUS realizuje zadania związane z ubezpieczeniami społecznymi, zaj­mując się m.in.: stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych,ustalaniem uprawnień do świadczeń i wypłacaniem świadczeń,wymierzaniem i pobieraniem składek na ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowa­nych Świadczeń Pracowniczych,prowadzeniem rozliczeń z płatnikami składek oraz prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek.ZUS wykonuje także inne zadania, takie jak np. realizowanie umów,porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń spo­łecznych czy kontrola wykonywania przez płatników składek i ubezpieczo­nych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. ZUS zajmuje się także prowadzeniem prewencji rentowej, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą ubezpieczonych oraz badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: