Archive for Październik, 2013

NA CO PRZEZNACZANE SĄ ŚRODKI FRD?

Środki FRD mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie wyni­kającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego oraz koszty bieżącego, określanego corocznie, zarządzania Funduszem. Uruchomienie środków z FRD nie może nastąpić wcześniej niż w 2009 r. Sposób wykorzystania środków Funduszu ma zostać określony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Gospodarka finansowa Funduszu prowadzona jest na podstawie wielo­letniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, sporządzanej przez Zarząd ZUS. FRD nie może zaciągać pożyczek lub kre­dytów. Lokowanie środków Funduszu ma mieć na celu osiągnięcie ich mak­symalnego bezpieczeństwa i rentowności. Zarząd ZUS przedkłada Radzie Nadzorczej ZUS projekt planu finanso­wego FRD wraz z uzasadnieniem wysokości planowanych kosztów jego bieżącego zarządzania. Po zaopiniowaniu przez Radę projekt planu przeka­zywany jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Ministrowi przedkładane jest także, po zaopiniowaniu przez biegłego rewi­denta, roczne sprawozdania finansowe FRD.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Do końca 1998 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) był central­nym organem administracji państwowej. Z dniem 1 stycznia 1999 r. mają­tek Skarbu Państwa pozostający w zarządzie ZUS stał się nieodpłatną wła­snością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.  Obecnie ZUS jest państwową osobą prawną, a organem nadzorującym zgodność jego działań z obowiązującymi przepisami jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Organami ZUS są: Prezes, Zarząd oraz Rada Nadzorcza ZUS. Prezes Zakładu, wyłoniony w drodze konkursu, jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS

Kadencja Prezesa ZUS trwa 5 lat. W skład Za­rządu, oprócz Prezesa (Przewodniczącego Zarządu) wchodzi od dwóch do czterech osób, które powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza ZUS na wniosek Prezesa. Rada Nadzorcza jest powoływana na okres pięciu lat przez Preze­sa Rady Ministrów. Strukturę organizacyjną ZUS tworzą: centrala i terenowe jednostki or­ganizacyjne. Kwestie związane z funkcjonowaniem organów ZUS i jego jednostek organizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polity­ki Socjalnej z 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółową organizację Centrali i jednostek terenowych oraz zakres zadań ich komórek organizacyjnych określa regula­min organizacyjny ZUS.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZUS

ZUS realizuje zadania związane z ubezpieczeniami społecznymi, zaj­mując się m.in.: stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych,ustalaniem uprawnień do świadczeń i wypłacaniem świadczeń,wymierzaniem i pobieraniem składek na ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowa­nych Świadczeń Pracowniczych,prowadzeniem rozliczeń z płatnikami składek oraz prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek.ZUS wykonuje także inne zadania, takie jak np. realizowanie umów,porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń spo­łecznych czy kontrola wykonywania przez płatników składek i ubezpieczo­nych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. ZUS zajmuje się także prowadzeniem prewencji rentowej, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą ubezpieczonych oraz badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.