Archive for Grudzień, 2013

ŚRODKI FUS

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotacje budżetowe dla Funduszu mają charakter uzupełniają­cy: środki budżetowe mogą być przeznaczane wyłącznie na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeśli przychody funduszy wy­odrębnionych w ramach FUS nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń. Mimo iż art. 62 ustawy głosi iż: „budżet państwa gwarantu­je wypłatę świadczeń emerytalnych z FUS”, występujące w ostatnich la­tach niedobory finansowe Funduszu nie powodowały zwiększenia dotacji budżetowych. Środki FUS przeznaczane są przede wszystkim na:wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, choro­bowego oraz wypadkowego wraz z odsetkami od nieterminowych wypłat,wydatki na prewencję rentową, ‚wydatki związane z realizacją zadań zleconych,odpis na rzecz ZUS,spłaty kredytów i pożyczekwraz z odsetkami,należności dla płatników składek z tytułu wykonywania zadań z za­kresu ubezpieczenia chorobowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WYODRĘBNIONE W RAMACH FUS

W 2005 r. 92,2% (99,0 mld zł) wszystkich świadczeń wypłaconych z FUS stanowiły emerytury i renty. W strukturze wypłat wyróżniały się po­nadto: zasiłki chorobowe (3,5%), zasiłki pogrzebowe (1,3%), zasiłki macie­rzyńskie (0,9%) i ryczałty energetyczne dla kombatantów (0,5%). Kwota wydatków na prewencję rentową określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Jej wysokość nie może przekraczać 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego wypadkowego przewidzianych na dany rok.W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur;rentowy, z którego dokonywane są wypłaty rent z tytułu niezdolno­ści do pracy (w tym: rent szkoleniowych), rent rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, za­siłków pogrzebowych, a także świadczeń finansowanych z budżetu, któ­re zostały zlecone ZUS do wypłaty oraz wydatki na prewencję rentową;chorobowy, z którego finansowane są świadczenia rehabilitacyjne oraz zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński i opiekuńczy;wypadkowy, z którego finansowane są koszty prewencji wypadko­wej oraz świadczenia określone w odrębnych przepisach, takie jak np.: jednorazowe odszkodowania, renta z tytułu niezdolności do pracy, ren­ta szkoleniowa, renta rodzinna.rezerwowe przeznaczane na uzupełnienie niedoborów funduszu: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FUNDUSZ REZERWOWY

Fundusz rezerwowy dla ubezpieczeń rentowych oraz ubezpieczenia chorobowego tworzony jest ze środków pozostających na koniec roku na ra­chunkach funduszu rentowego i chorobowego, pomniejszonych o kwoty za­pewniające wypłaty świadczeń w styczniu kolejnego roku. Analogicznie tworzony jest fundusz rezerwowy dla ubezpieczenia wypadkowego ze środ­ków funduszu wypadkowego. Fundusze rezerwowe zasilane są także wpły­wami z odsetek od ulokowanych środków. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa rozporządzenie Mini­stra Pracy i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2001 r.Projekt rocznego planu finansowego FUS jest opracowywany przez Za­rząd ZUS, a następnie po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą ZUS jest przekazywany, w trybie określonym dla prac nad projektem budżetu pań­stwa, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Zarząd ZUS sporządza też roczne sprawozdanie finansowe FUS, które po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Za­kładu przedkładane jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.