//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2013

FUNDUSZ REZERWOWY

Grudzień 28th, 2013 Brak komentarzy

Fundusz rezerwowy dla ubezpieczeń rentowych oraz ubezpieczenia chorobowego tworzony jest ze środków pozostających na koniec roku na ra­chunkach funduszu rentowego i chorobowego, pomniejszonych o kwoty za­pewniające wypłaty świadczeń w styczniu kolejnego roku. Analogicznie tworzony jest fundusz rezerwowy dla ubezpieczenia wypadkowego ze środ­ków funduszu wypadkowego. Fundusze rezerwowe zasilane są także wpły­wami z odsetek od ulokowanych środków. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa rozporządzenie Mini­stra Pracy i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2001 r.Projekt rocznego planu finansowego FUS jest opracowywany przez Za­rząd ZUS, a następnie po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą ZUS jest przekazywany, w trybie określonym dla prac nad projektem budżetu pań­stwa, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Zarząd ZUS sporządza też roczne sprawozdanie finansowe FUS, które po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Za­kładu przedkładane jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Grudzień 14th, 2013 Brak komentarzy

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych powołała do życia Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD). Głównym ce­lem utworzenia Funduszu było zwiększenie bezpieczeństwa dla wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego: skutek przewidywanego relatyw­nego spadku liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób pobierających świadczenia ma być złagodzony dzięki środkom zgromadzo­nym przez FRD. Niejasna jest forma organizacyjna Funduszu — FRD posiada osobo­wość prawną, jego organem jest ZUS, ale nie jest traktowany jak państwo­wy fundusz celowy. ZUS jest dysponentem środków Funduszu, z wyjątka­mi zastrzeżonymi w ustawie. Statut FRD nadaje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Statut z lutego 2002 r. jest bardzo lakonicz­ny: składa się z pięciu paragrafów, których treść nie wnosi praktycznie nic więcej, niż zapisano w ustawie powołującej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: