//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2013

ŚRODKI FUS

Grudzień 31st, 2013 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotacje budżetowe dla Funduszu mają charakter uzupełniają­cy: środki budżetowe mogą być przeznaczane wyłącznie na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeśli przychody funduszy wy­odrębnionych w ramach FUS nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń. Mimo iż art. 62 ustawy głosi iż: „budżet państwa gwarantu­je wypłatę świadczeń emerytalnych z FUS”, występujące w ostatnich la­tach niedobory finansowe Funduszu nie powodowały zwiększenia dotacji budżetowych. Środki FUS przeznaczane są przede wszystkim na:wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, choro­bowego oraz wypadkowego wraz z odsetkami od nieterminowych wypłat,wydatki na prewencję rentową, ‚wydatki związane z realizacją zadań zleconych,odpis na rzecz ZUS,spłaty kredytów i pożyczekwraz z odsetkami,należności dla płatników składek z tytułu wykonywania zadań z za­kresu ubezpieczenia chorobowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYODRĘBNIONE W RAMACH FUS

Grudzień 27th, 2013 Brak komentarzy

W 2005 r. 92,2% (99,0 mld zł) wszystkich świadczeń wypłaconych z FUS stanowiły emerytury i renty. W strukturze wypłat wyróżniały się po­nadto: zasiłki chorobowe (3,5%), zasiłki pogrzebowe (1,3%), zasiłki macie­rzyńskie (0,9%) i ryczałty energetyczne dla kombatantów (0,5%). Kwota wydatków na prewencję rentową określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Jej wysokość nie może przekraczać 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego wypadkowego przewidzianych na dany rok.W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur;rentowy, z którego dokonywane są wypłaty rent z tytułu niezdolno­ści do pracy (w tym: rent szkoleniowych), rent rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, za­siłków pogrzebowych, a także świadczeń finansowanych z budżetu, któ­re zostały zlecone ZUS do wypłaty oraz wydatki na prewencję rentową;chorobowy, z którego finansowane są świadczenia rehabilitacyjne oraz zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński i opiekuńczy;wypadkowy, z którego finansowane są koszty prewencji wypadko­wej oraz świadczenia określone w odrębnych przepisach, takie jak np.: jednorazowe odszkodowania, renta z tytułu niezdolności do pracy, ren­ta szkoleniowa, renta rodzinna.rezerwowe przeznaczane na uzupełnienie niedoborów funduszu: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ REZERWOWY

Grudzień 11th, 2013 Brak komentarzy

Fundusz rezerwowy dla ubezpieczeń rentowych oraz ubezpieczenia chorobowego tworzony jest ze środków pozostających na koniec roku na ra­chunkach funduszu rentowego i chorobowego, pomniejszonych o kwoty za­pewniające wypłaty świadczeń w styczniu kolejnego roku. Analogicznie tworzony jest fundusz rezerwowy dla ubezpieczenia wypadkowego ze środ­ków funduszu wypadkowego. Fundusze rezerwowe zasilane są także wpły­wami z odsetek od ulokowanych środków. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa rozporządzenie Mini­stra Pracy i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2001 r.Projekt rocznego planu finansowego FUS jest opracowywany przez Za­rząd ZUS, a następnie po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą ZUS jest przekazywany, w trybie określonym dla prac nad projektem budżetu pań­stwa, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Zarząd ZUS sporządza też roczne sprawozdanie finansowe FUS, które po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Za­kładu przedkładane jest ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: