//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2014

NAJWIĘKSZE FUNDUSZE

Styczeń 13th, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o finansach publicznych zakazuje dokonywania zmian w planie przychodów państwowych funduszy celowych. Zakaz ten nie dotyczy dota­cji budżetowej. Wydatki mogą być realizowane w kwocie wyższej od zapla­nowanej, bez konieczności zmiany planu, jeśli będą one sfinansowane po- nadplanowanymi przychodami i pozostałościami środków z poprzednich okresów. Zwiększenie wydatków wymaga uzyskania — na wniosek mini­stra nadzorującego lub dysponującego funduszem — pozytywnej opinii ko­misji sejmowej właściwej do spraw budżetu.Największe fundusze związane są z ubezpieczeniami społecznymi. Na rok 2006 wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano na po­ziomie 118,5 mld zł, co odpowiada ponad połowie (52,5%) limitu wydat­ków budżetu państwa. Drugi co do wielkości fundusz celowy — Fundusz Emerytalno-Rentowy — ma zrealizować wydatki w kwocie 16,2 mld zł (7,2% wydatków budżetu państwa).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Styczeń 12th, 2014 Brak komentarzy

System ubezpieczeń społecznych w Polsce miał przed rokiem 1999 r. charakter repartycyjny: osoby pracujące i opłacające składki finansowały bieżące wypłaty świadczeń. Na mocy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przeprowadzono reformę, której pod­stawowym założeniem było uzależnienie wysokości przyszłej emerytury obecnych pracowników od wartości składek zgromadzonych na ich indywi­dualnych kontach. Stworzono system składający się z:I filaru o charakterze powszechnym i obowiązkowym,II filaru, który tworzą prywatne otwarte fundusze emerytalne (OFE),III filaru, którym są dobrowolne pracownicze programy emerytalne.Podstawę pierwszego filaru stanowi zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na indywidualnych kontach w ZUS gromadzona jest tylko część wpływających składek, reszta jest przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przez członka OFE środki pochodzące ze składek wraz z zyskami z ich inwestowania prze­kazane zostaną zakładom ubezpieczeń emerytalnych na wypłaty dożywot­nich emerytur.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Styczeń 1st, 2014 Brak komentarzy

Najważniejszym elementem systemu ubezpieczeń społecznych jest państwowy fundusz celowy o nazwie — Fundusz Ubezpieczeń Społecz­nych (FUS). Obecnie działający FUS jest następcą funduszu o tej samej nazwie, zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 1999 r. FUS nie posiada osobowości prawnej, jego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Spo­łecznych.Głównym źródłem dochodów FUS są składki na ubezpieczenia społecz­ne, które nie podlegają przekazaniu otwartym funduszom emerytalnym, oraz dotacje z budżetu państwa.Fundusz może otrzymywać wpłaty z budżetu państwa i innych instytu­cji na świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty; jego wpływy mogą tak­że pochodzić m.in. z oprocentowania rachunków bankowych i lokat oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS. Chociaż FUS nie posiada osobowości prawnej, może on za zgodą ministra właściwe­go do spraw finansów publicznych zaciągać kredyty.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: