//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2014

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Styczeń 31st, 2014 Brak komentarzy

System ubezpieczeń społecznych w Polsce miał przed rokiem 1999 r. charakter repartycyjny: osoby pracujące i opłacające składki finansowały bieżące wypłaty świadczeń. Na mocy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przeprowadzono reformę, której pod­stawowym założeniem było uzależnienie wysokości przyszłej emerytury obecnych pracowników od wartości składek zgromadzonych na ich indywi­dualnych kontach. Stworzono system składający się z:I filaru o charakterze powszechnym i obowiązkowym,II filaru, który tworzą prywatne otwarte fundusze emerytalne (OFE),III filaru, którym są dobrowolne pracownicze programy emerytalne.Podstawę pierwszego filaru stanowi zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na indywidualnych kontach w ZUS gromadzona jest tylko część wpływających składek, reszta jest przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przez członka OFE środki pochodzące ze składek wraz z zyskami z ich inwestowania prze­kazane zostaną zakładom ubezpieczeń emerytalnych na wypłaty dożywot­nich emerytur.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Styczeń 27th, 2014 Brak komentarzy

Najważniejszym elementem systemu ubezpieczeń społecznych jest państwowy fundusz celowy o nazwie — Fundusz Ubezpieczeń Społecz­nych (FUS). Obecnie działający FUS jest następcą funduszu o tej samej nazwie, zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 1999 r. FUS nie posiada osobowości prawnej, jego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Spo­łecznych.Głównym źródłem dochodów FUS są składki na ubezpieczenia społecz­ne, które nie podlegają przekazaniu otwartym funduszom emerytalnym, oraz dotacje z budżetu państwa.Fundusz może otrzymywać wpłaty z budżetu państwa i innych instytu­cji na świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty; jego wpływy mogą tak­że pochodzić m.in. z oprocentowania rachunków bankowych i lokat oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS. Chociaż FUS nie posiada osobowości prawnej, może on za zgodą ministra właściwe­go do spraw finansów publicznych zaciągać kredyty.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ŚRODKI FUS

Styczeń 21st, 2014 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotacje budżetowe dla Funduszu mają charakter uzupełniają­cy: środki budżetowe mogą być przeznaczane wyłącznie na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeśli przychody funduszy wy­odrębnionych w ramach FUS nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń. Mimo iż art. 62 ustawy głosi iż: „budżet państwa gwarantu­je wypłatę świadczeń emerytalnych z FUS”, występujące w ostatnich la­tach niedobory finansowe Funduszu nie powodowały zwiększenia dotacji budżetowych. Środki FUS przeznaczane są przede wszystkim na:wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, choro­bowego oraz wypadkowego wraz z odsetkami od nieterminowych wypłat,wydatki na prewencję rentową, ‚wydatki związane z realizacją zadań zleconych,odpis na rzecz ZUS,spłaty kredytów i pożyczekwraz z odsetkami,należności dla płatników składek z tytułu wykonywania zadań z za­kresu ubezpieczenia chorobowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

WYODRĘBNIONE W RAMACH FUS

Styczeń 5th, 2014 Brak komentarzy

W 2005 r. 92,2% (99,0 mld zł) wszystkich świadczeń wypłaconych z FUS stanowiły emerytury i renty. W strukturze wypłat wyróżniały się po­nadto: zasiłki chorobowe (3,5%), zasiłki pogrzebowe (1,3%), zasiłki macie­rzyńskie (0,9%) i ryczałty energetyczne dla kombatantów (0,5%). Kwota wydatków na prewencję rentową określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Jej wysokość nie może przekraczać 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego wypadkowego przewidzianych na dany rok.W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur;rentowy, z którego dokonywane są wypłaty rent z tytułu niezdolno­ści do pracy (w tym: rent szkoleniowych), rent rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, za­siłków pogrzebowych, a także świadczeń finansowanych z budżetu, któ­re zostały zlecone ZUS do wypłaty oraz wydatki na prewencję rentową;chorobowy, z którego finansowane są świadczenia rehabilitacyjne oraz zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński i opiekuńczy;wypadkowy, z którego finansowane są koszty prewencji wypadko­wej oraz świadczenia określone w odrębnych przepisach, takie jak np.: jednorazowe odszkodowania, renta z tytułu niezdolności do pracy, ren­ta szkoleniowa, renta rodzinna.rezerwowe przeznaczane na uzupełnienie niedoborów funduszu: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: