Archive for Styczeń, 2014

NAJWIĘKSZE FUNDUSZE

Ustawa o finansach publicznych zakazuje dokonywania zmian w planie przychodów państwowych funduszy celowych. Zakaz ten nie dotyczy dota­cji budżetowej. Wydatki mogą być realizowane w kwocie wyższej od zapla­nowanej, bez konieczności zmiany planu, jeśli będą one sfinansowane po- nadplanowanymi przychodami i pozostałościami środków z poprzednich okresów. Zwiększenie wydatków wymaga uzyskania — na wniosek mini­stra nadzorującego lub dysponującego funduszem — pozytywnej opinii ko­misji sejmowej właściwej do spraw budżetu.Największe fundusze związane są z ubezpieczeniami społecznymi. Na rok 2006 wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano na po­ziomie 118,5 mld zł, co odpowiada ponad połowie (52,5%) limitu wydat­ków budżetu państwa. Drugi co do wielkości fundusz celowy — Fundusz Emerytalno-Rentowy — ma zrealizować wydatki w kwocie 16,2 mld zł (7,2% wydatków budżetu państwa).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

System ubezpieczeń społecznych w Polsce miał przed rokiem 1999 r. charakter repartycyjny: osoby pracujące i opłacające składki finansowały bieżące wypłaty świadczeń. Na mocy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przeprowadzono reformę, której pod­stawowym założeniem było uzależnienie wysokości przyszłej emerytury obecnych pracowników od wartości składek zgromadzonych na ich indywi­dualnych kontach. Stworzono system składający się z:I filaru o charakterze powszechnym i obowiązkowym,II filaru, który tworzą prywatne otwarte fundusze emerytalne (OFE),III filaru, którym są dobrowolne pracownicze programy emerytalne.Podstawę pierwszego filaru stanowi zreformowany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na indywidualnych kontach w ZUS gromadzona jest tylko część wpływających składek, reszta jest przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przez członka OFE środki pochodzące ze składek wraz z zyskami z ich inwestowania prze­kazane zostaną zakładom ubezpieczeń emerytalnych na wypłaty dożywot­nich emerytur.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Najważniejszym elementem systemu ubezpieczeń społecznych jest państwowy fundusz celowy o nazwie — Fundusz Ubezpieczeń Społecz­nych (FUS). Obecnie działający FUS jest następcą funduszu o tej samej nazwie, zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 1999 r. FUS nie posiada osobowości prawnej, jego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Spo­łecznych.Głównym źródłem dochodów FUS są składki na ubezpieczenia społecz­ne, które nie podlegają przekazaniu otwartym funduszom emerytalnym, oraz dotacje z budżetu państwa.Fundusz może otrzymywać wpłaty z budżetu państwa i innych instytu­cji na świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty; jego wpływy mogą tak­że pochodzić m.in. z oprocentowania rachunków bankowych i lokat oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS. Chociaż FUS nie posiada osobowości prawnej, może on za zgodą ministra właściwe­go do spraw finansów publicznych zaciągać kredyty.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.