//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2014

FUNDUSZE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Luty 19th, 2014 Brak komentarzy

Fundu­szami jednostek samorządu terytorialnego są: terenowe (wojewódzkie) fundusze ochrony gruntów rolnych,wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Fundusze celowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Plany państwowych funduszy celowych są zamieszczane w załączniku do ustawy budżetowej. Dla każdego z funduszy wyodrębnia się:stan początkowy i końcowy funduszu,przychody własne i dotacje,wydatki na realizację zadań, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń.Plany samorządowych funduszy celowych są objęte uchwałą budżeto­wą JST.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

UPOWAŻNIENIE DLA MINISTRÓW

Luty 14th, 2014 Brak komentarzy

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki funduszy mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z poprzednich okresów. Ustawa tworząca fundusz może dopuszczać możliwość zaciągania przez Fundusz kredytów i pożyczek. Ustawa o finansach publicznych zawiera upoważnienia dla ministrów nadzorujących lub dysponujących państwowym funduszem celowym do wydania, w porozumieniu z Ministrem Finansów, rozporządzenia określają­cego szczegółowe zasady gospodarki finansowej funduszu. Z obowiązku te­go ministrowie wywiązywali się bardzo niechętnie (lub wcale) i na ogół z dużym opóźnieniem.Jeśli ustawa budżetowa wskazuje cel wydatków funduszu celowego, a środki te nie będą wykorzystane przez jednostkę realizującą ten cel, wów­czas jednostka ta zobowiązana jest do zwrotu środków na rachunek fundu­szu do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

NAJWIĘKSZE FUNDUSZE

Luty 7th, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o finansach publicznych zakazuje dokonywania zmian w planie przychodów państwowych funduszy celowych. Zakaz ten nie dotyczy dota­cji budżetowej. Wydatki mogą być realizowane w kwocie wyższej od zapla­nowanej, bez konieczności zmiany planu, jeśli będą one sfinansowane po- nadplanowanymi przychodami i pozostałościami środków z poprzednich okresów. Zwiększenie wydatków wymaga uzyskania — na wniosek mini­stra nadzorującego lub dysponującego funduszem — pozytywnej opinii ko­misji sejmowej właściwej do spraw budżetu.Największe fundusze związane są z ubezpieczeniami społecznymi. Na rok 2006 wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano na po­ziomie 118,5 mld zł, co odpowiada ponad połowie (52,5%) limitu wydat­ków budżetu państwa. Drugi co do wielkości fundusz celowy — Fundusz Emerytalno-Rentowy — ma zrealizować wydatki w kwocie 16,2 mld zł (7,2% wydatków budżetu państwa).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: