Archive for Luty, 2014

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Nie sprecyzowano jednak, czym są powyższe formy prawne, nie wiado­mo nawet, czy są to formy organizacyjne sektora finansów publicznych. Warto zauważyć, że przepis ten oznacza, że funduszem celowym nie powi­nien być nazywany Państwowy Fundusz Kombatantów, dla którego dotacja z budżetu państwa jest praktycznie jedynym źródłem finansowania. Fun­dusz ten pojawił się jednak w ustawie budżetowej na rok 2006, załączni­ku poświęconym państwowym funduszom celowym. Państwowe fundusze celowe realizują zadania wyodrębnione z budżetu państwa, natomiast fundusze samorządowe — zadania wyodrębnione z bu­dżetu gminy, powiatu lub województwa.Większość funduszy celowych to państwowe fundusze celowe. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FUNDUSZE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Fundu­szami jednostek samorządu terytorialnego są: terenowe (wojewódzkie) fundusze ochrony gruntów rolnych,wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Fundusze celowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Plany państwowych funduszy celowych są zamieszczane w załączniku do ustawy budżetowej. Dla każdego z funduszy wyodrębnia się:stan początkowy i końcowy funduszu,przychody własne i dotacje,wydatki na realizację zadań, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń.Plany samorządowych funduszy celowych są objęte uchwałą budżeto­wą JST.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

UPOWAŻNIENIE DLA MINISTRÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki funduszy mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z poprzednich okresów. Ustawa tworząca fundusz może dopuszczać możliwość zaciągania przez Fundusz kredytów i pożyczek. Ustawa o finansach publicznych zawiera upoważnienia dla ministrów nadzorujących lub dysponujących państwowym funduszem celowym do wydania, w porozumieniu z Ministrem Finansów, rozporządzenia określają­cego szczegółowe zasady gospodarki finansowej funduszu. Z obowiązku te­go ministrowie wywiązywali się bardzo niechętnie (lub wcale) i na ogół z dużym opóźnieniem.Jeśli ustawa budżetowa wskazuje cel wydatków funduszu celowego, a środki te nie będą wykorzystane przez jednostkę realizującą ten cel, wów­czas jednostka ta zobowiązana jest do zwrotu środków na rachunek fundu­szu do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.