//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2014

NOWO TWORZONE GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Marzec 27th, 2014 Brak komentarzy

Dla nowo tworzonego gospodarstwa pomocniczego określa się: nazwę i siedzibę gospodarstwa,nazwę i siedzibę jednostki budżetowej,przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jed­nostki budżetowej,składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę bud­żetową.Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej wymaga uprzedniej jego likwidacji. Gdy gospodar­stwo jest likwidowane, jego składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejmuje macierzysta jednostka budżetowa.O przeznaczeniu składników majątkowych przydzielonych gospodar­stwu pomocniczemu, w przypadku jego przekształcenia, decyduje organ two­rzący jego macierzystą jednostkę budżetową. W przypadku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej decyzja ta jest podejmowa­na w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZE CELOWE

Marzec 13th, 2014 Brak komentarzy

Fundusze celowe nazywane są czasem „parabudżetami” lub „małymi bu­dżetami”, ponieważ istota ich funkcjonowania polega na tym, że pewnym — wyodrębnionym z budżetu — zadaniom publicznym przypisuje się źródła finansowania, związane najczęściej z tymi zadaniami. Jest to forma chętnie stosowana, ponieważ zapewnia ciągłość finansowania wyodrębnionych za­dań, stawiając je na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetu jednostki sa­morządu terytorialnego. Fundusze celowe powoływane są ustawowo. Źródła przychodów i ro­dzaje wydatków określają ustawy tworzące fundusze. Jeśli fundusz nie jest dotowany z budżetu państwa, ustawa budżetowa może określać inne prze­znaczenie jego środków.Zgodnie z zapisami ustawowymi: „Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy [,..]”. Dys­ponent Funduszu określany jest przez ustawę tworzącą fundusz.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA FUNDUSZY

Marzec 12th, 2014 Brak komentarzy

W ustawie o finansach publicznych uchwalonej 26 listopada 1998 r. za­mieszczono przepis, mówiący o tym, że funduszami celowymi są fundusze utworzone przed 1999 r. Prawdopodobnie miało to na celu ograniczenie moż­liwości tworzenia nowych funduszy celowych, chociaż żadna z ustaw — z wyjątkiem ustawy zasadniczej — nie ma wyższej rangi niż wszystkie pozo­stałe ustawy, co oznacza, że możliwe było powołanie nowego funduszu celo­wego na mocy innej ustawy. Z możliwości takiej jednaj nie skorzystano; nie powołano żadnego nowego funduszu celowego aż do dnia 25 listopada 2004 r., kiedy to kolejna (czterdziesta) nowelizacja ustawy o finansach pu­blicznych usunęła ten niewygodny przepis, powołując jednocześnie — z dniem 1 stycznia 2005 r. — trzynaście nowych państwowych funduszy ce­lowych.Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 2006 r. zawiera prze­pis, na mocy którego do funduszy celowych nie są zaliczane:rachunki bankowe tworzone na podstawie ustaw, jeśli nie są one określone jako fundusz celowy,fundusze finansowane wyłącznie z dotacji budżetowej, z wyłącze­niem odsetek od rachunku bankowego i darowizn.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: