Archive for Marzec, 2014

NOWO TWORZONE GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dla nowo tworzonego gospodarstwa pomocniczego określa się: nazwę i siedzibę gospodarstwa,nazwę i siedzibę jednostki budżetowej,przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jed­nostki budżetowej,składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę bud­żetową.Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej wymaga uprzedniej jego likwidacji. Gdy gospodar­stwo jest likwidowane, jego składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejmuje macierzysta jednostka budżetowa.O przeznaczeniu składników majątkowych przydzielonych gospodar­stwu pomocniczemu, w przypadku jego przekształcenia, decyduje organ two­rzący jego macierzystą jednostkę budżetową. W przypadku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej decyzja ta jest podejmowa­na w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FUNDUSZE CELOWE

Fundusze celowe nazywane są czasem „parabudżetami” lub „małymi bu­dżetami”, ponieważ istota ich funkcjonowania polega na tym, że pewnym — wyodrębnionym z budżetu — zadaniom publicznym przypisuje się źródła finansowania, związane najczęściej z tymi zadaniami. Jest to forma chętnie stosowana, ponieważ zapewnia ciągłość finansowania wyodrębnionych za­dań, stawiając je na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetu jednostki sa­morządu terytorialnego. Fundusze celowe powoływane są ustawowo. Źródła przychodów i ro­dzaje wydatków określają ustawy tworzące fundusze. Jeśli fundusz nie jest dotowany z budżetu państwa, ustawa budżetowa może określać inne prze­znaczenie jego środków.Zgodnie z zapisami ustawowymi: „Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy [,..]”. Dys­ponent Funduszu określany jest przez ustawę tworzącą fundusz.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA FUNDUSZY

W ustawie o finansach publicznych uchwalonej 26 listopada 1998 r. za­mieszczono przepis, mówiący o tym, że funduszami celowymi są fundusze utworzone przed 1999 r. Prawdopodobnie miało to na celu ograniczenie moż­liwości tworzenia nowych funduszy celowych, chociaż żadna z ustaw — z wyjątkiem ustawy zasadniczej — nie ma wyższej rangi niż wszystkie pozo­stałe ustawy, co oznacza, że możliwe było powołanie nowego funduszu celo­wego na mocy innej ustawy. Z możliwości takiej jednaj nie skorzystano; nie powołano żadnego nowego funduszu celowego aż do dnia 25 listopada 2004 r., kiedy to kolejna (czterdziesta) nowelizacja ustawy o finansach pu­blicznych usunęła ten niewygodny przepis, powołując jednocześnie — z dniem 1 stycznia 2005 r. — trzynaście nowych państwowych funduszy ce­lowych.Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 2006 r. zawiera prze­pis, na mocy którego do funduszy celowych nie są zaliczane:rachunki bankowe tworzone na podstawie ustaw, jeśli nie są one określone jako fundusz celowy,fundusze finansowane wyłącznie z dotacji budżetowej, z wyłącze­niem odsetek od rachunku bankowego i darowizn.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.