//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2014

NOWO TWORZONE GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Marzec 30th, 2014 Brak komentarzy

Dla nowo tworzonego gospodarstwa pomocniczego określa się: nazwę i siedzibę gospodarstwa,nazwę i siedzibę jednostki budżetowej,przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jed­nostki budżetowej,składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę bud­żetową.Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej wymaga uprzedniej jego likwidacji. Gdy gospodar­stwo jest likwidowane, jego składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejmuje macierzysta jednostka budżetowa.O przeznaczeniu składników majątkowych przydzielonych gospodar­stwu pomocniczemu, w przypadku jego przekształcenia, decyduje organ two­rzący jego macierzystą jednostkę budżetową. W przypadku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej decyzja ta jest podejmowa­na w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZE CELOWE

Marzec 17th, 2014 Brak komentarzy

Fundusze celowe nazywane są czasem „parabudżetami” lub „małymi bu­dżetami”, ponieważ istota ich funkcjonowania polega na tym, że pewnym — wyodrębnionym z budżetu — zadaniom publicznym przypisuje się źródła finansowania, związane najczęściej z tymi zadaniami. Jest to forma chętnie stosowana, ponieważ zapewnia ciągłość finansowania wyodrębnionych za­dań, stawiając je na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetu jednostki sa­morządu terytorialnego. Fundusze celowe powoływane są ustawowo. Źródła przychodów i ro­dzaje wydatków określają ustawy tworzące fundusze. Jeśli fundusz nie jest dotowany z budżetu państwa, ustawa budżetowa może określać inne prze­znaczenie jego środków.Zgodnie z zapisami ustawowymi: „Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy [,..]”. Dys­ponent Funduszu określany jest przez ustawę tworzącą fundusz.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA FUNDUSZY

Marzec 16th, 2014 Brak komentarzy

W ustawie o finansach publicznych uchwalonej 26 listopada 1998 r. za­mieszczono przepis, mówiący o tym, że funduszami celowymi są fundusze utworzone przed 1999 r. Prawdopodobnie miało to na celu ograniczenie moż­liwości tworzenia nowych funduszy celowych, chociaż żadna z ustaw — z wyjątkiem ustawy zasadniczej — nie ma wyższej rangi niż wszystkie pozo­stałe ustawy, co oznacza, że możliwe było powołanie nowego funduszu celo­wego na mocy innej ustawy. Z możliwości takiej jednaj nie skorzystano; nie powołano żadnego nowego funduszu celowego aż do dnia 25 listopada 2004 r., kiedy to kolejna (czterdziesta) nowelizacja ustawy o finansach pu­blicznych usunęła ten niewygodny przepis, powołując jednocześnie — z dniem 1 stycznia 2005 r. — trzynaście nowych państwowych funduszy ce­lowych.Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 2006 r. zawiera prze­pis, na mocy którego do funduszy celowych nie są zaliczane:rachunki bankowe tworzone na podstawie ustaw, jeśli nie są one określone jako fundusz celowy,fundusze finansowane wyłącznie z dotacji budżetowej, z wyłącze­niem odsetek od rachunku bankowego i darowizn.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Marzec 7th, 2014 Brak komentarzy

Nie sprecyzowano jednak, czym są powyższe formy prawne, nie wiado­mo nawet, czy są to formy organizacyjne sektora finansów publicznych. Warto zauważyć, że przepis ten oznacza, że funduszem celowym nie powi­nien być nazywany Państwowy Fundusz Kombatantów, dla którego dotacja z budżetu państwa jest praktycznie jedynym źródłem finansowania. Fun­dusz ten pojawił się jednak w ustawie budżetowej na rok 2006, załączni­ku poświęconym państwowym funduszom celowym. Państwowe fundusze celowe realizują zadania wyodrębnione z budżetu państwa, natomiast fundusze samorządowe — zadania wyodrębnione z bu­dżetu gminy, powiatu lub województwa.Większość funduszy celowych to państwowe fundusze celowe. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: