Archive for Kwiecień, 2014

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze finansuje koszty swojej działalności z uzy­skiwanych przychodów własnych; dopuszcza się jednak możliwość ich dofinansowywania. Gospodarstwa mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, a nowo tworzone gospodarstwa — dotacje na pierwsze wy­posażenie w środki obrotowe. Podobnie jak w przypadku zakładów budżetowych, do przychodów wła­snych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu i dzier­żawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej dokony­wana jest po kosztach własnych. Jeśli gospodarstwa realizują przychody wyższe od kosztów, są one zobowiązane do wpłacenia do budżetu połowy osiągniętego zysku.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PODSTAWA GOSPODARKI FINANSOWEJ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest rocz­ny plan finansowy, który obejmuje: przychody, w tym dotacje z budżetu,koszty i inne obciążenia,rachunek zysków i strat,stan środków obrotowych,stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu,rozliczenia z budżetem.Plan może być zmieniany w ciągu roku, jeśli przychody i koszty gospodar­stwa są wyższe od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.Gospodarstwa pomocnicze są tworzone, przekształcane w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej oraz likwidowane przez kierownika jednostki budżetowej. W przypadku gospodarstw pomocniczych państwo­wych jednostek budżetowych wymaga to uprzedniego uzyskania zgody właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, a w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i woje­wódzkich jednostek budżetowych — zarządu JST.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.