//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2014

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Kwiecień 23rd, 2014 Brak komentarzy

Gospodarstwo pomocnicze finansuje koszty swojej działalności z uzy­skiwanych przychodów własnych; dopuszcza się jednak możliwość ich dofinansowywania. Gospodarstwa mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, a nowo tworzone gospodarstwa — dotacje na pierwsze wy­posażenie w środki obrotowe. Podobnie jak w przypadku zakładów budżetowych, do przychodów wła­snych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu i dzier­żawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej dokony­wana jest po kosztach własnych. Jeśli gospodarstwa realizują przychody wyższe od kosztów, są one zobowiązane do wpłacenia do budżetu połowy osiągniętego zysku.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PODSTAWA GOSPODARKI FINANSOWEJ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Kwiecień 12th, 2014 Brak komentarzy

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest rocz­ny plan finansowy, który obejmuje: przychody, w tym dotacje z budżetu,koszty i inne obciążenia,rachunek zysków i strat,stan środków obrotowych,stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu,rozliczenia z budżetem.Plan może być zmieniany w ciągu roku, jeśli przychody i koszty gospodar­stwa są wyższe od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.Gospodarstwa pomocnicze są tworzone, przekształcane w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej oraz likwidowane przez kierownika jednostki budżetowej. W przypadku gospodarstw pomocniczych państwo­wych jednostek budżetowych wymaga to uprzedniego uzyskania zgody właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, a w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i woje­wódzkich jednostek budżetowych — zarządu JST.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: