//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2014

ROLA PAŃSTWOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Kwiecień 30th, 2014 Brak komentarzy

Jeśli faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku jest inny niż planowano, stwierdzona niedopłata powinna być pokryta w ciągu 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Dotyczy również tych zakła­dów, które nie planowały wpłat do budżetu.Jeśli zakłady wpłaciły kwotę wyższą od należnej, nadpłaty są zaliczane na poczet przyszłych wpłat lub zwracane zakładowi. Rola państwowych zakładów budżetowych jest obecnie znacznie mniej­sza niż w latach dziewięćdziesiątych. W 2005 r. przychody zakładów budże­towych, wynoszące 412 min zł, stanowiły ok. 19% ogółu przychodów zrealizowanych przez państwowe jednostki gospodarki pozabudżetowej (za­kłady i gospodarstwa pomcnicze). Na rok 2006 przychody i wydatki pań­stwowych zakładów budżetowych planuje się na poziomie przekraczającym nieco 440 min zł.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Kwiecień 28th, 2014 Brak komentarzy

Gospodarstwo pomocnicze finansuje koszty swojej działalności z uzy­skiwanych przychodów własnych; dopuszcza się jednak możliwość ich dofinansowywania. Gospodarstwa mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, a nowo tworzone gospodarstwa — dotacje na pierwsze wy­posażenie w środki obrotowe. Podobnie jak w przypadku zakładów budżetowych, do przychodów wła­snych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu i dzier­żawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej dokony­wana jest po kosztach własnych. Jeśli gospodarstwa realizują przychody wyższe od kosztów, są one zobowiązane do wpłacenia do budżetu połowy osiągniętego zysku.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PODSTAWA GOSPODARKI FINANSOWEJ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Kwiecień 12th, 2014 Brak komentarzy

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest rocz­ny plan finansowy, który obejmuje: przychody, w tym dotacje z budżetu,koszty i inne obciążenia,rachunek zysków i strat,stan środków obrotowych,stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu,rozliczenia z budżetem.Plan może być zmieniany w ciągu roku, jeśli przychody i koszty gospodar­stwa są wyższe od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.Gospodarstwa pomocnicze są tworzone, przekształcane w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej oraz likwidowane przez kierownika jednostki budżetowej. W przypadku gospodarstw pomocniczych państwo­wych jednostek budżetowych wymaga to uprzedniego uzyskania zgody właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, a w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i woje­wódzkich jednostek budżetowych — zarządu JST.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: