//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2014

PLAN MOŻE BYĆ ZMIENIANY W CIĄGU ROKU

Maj 29th, 2014 Brak komentarzy

Plan może być zmieniany w ciągu roku, jeśli zakład realizuje przycho­dy i koszty wyższe od planowanych, o ile nie powoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani też zwiększenia dotacji z budżetu. Jeśli wpłaty nie bę­dą zmniejszone, a dotacje zwiększone, organ tworzący zakład budżetowy może upoważnić jego kierownika do dokonywania innych zmian w planie finansowym. Terminy i tryb opracowywania planów zakładów budżetowych oraz tryb dokonywania w nich zmian, jak również sposób ustalania i rozliczania wpłat do budżetu oraz przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospo­darki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospo­darstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZATWIERDZENIE PLANU

Maj 17th, 2014 Brak komentarzy

Plan zakładu budżetowego zatwierdzany jest przez jego kierownika w ciągu 10 dni od otrzymania od właściwego dysponenta części budżetowej lub zarządu JST informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydat­ków zakładu. Jeśli zakład osiąga przychody niższe od planowanych, realizacja odpo­wiednio niższych wydatków nie wymaga zmiany planu finansowego. Zmian planu nie wymagają też przeniesienia, z uwzględnieniem stosownych ogra­niczeń, wydatków pomiędzy paragrafami. Wpłatę do budżetu planuje się jako różnicę między planowanymi przy­chodami i planowanym stanem środków obrotowych na początek roku a planowanymi wydatkami i planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku — przy założeniu, że planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać 1/6 planowanych na kolejny rok kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ROLA PAŃSTWOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Maj 6th, 2014 Brak komentarzy

Jeśli faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku jest inny niż planowano, stwierdzona niedopłata powinna być pokryta w ciągu 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Dotyczy również tych zakła­dów, które nie planowały wpłat do budżetu.Jeśli zakłady wpłaciły kwotę wyższą od należnej, nadpłaty są zaliczane na poczet przyszłych wpłat lub zwracane zakładowi. Rola państwowych zakładów budżetowych jest obecnie znacznie mniej­sza niż w latach dziewięćdziesiątych. W 2005 r. przychody zakładów budże­towych, wynoszące 412 min zł, stanowiły ok. 19% ogółu przychodów zrealizowanych przez państwowe jednostki gospodarki pozabudżetowej (za­kłady i gospodarstwa pomcnicze). Na rok 2006 przychody i wydatki pań­stwowych zakładów budżetowych planuje się na poziomie przekraczającym nieco 440 min zł.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: