Archive for Maj, 2014

PLAN MOŻE BYĆ ZMIENIANY W CIĄGU ROKU

Plan może być zmieniany w ciągu roku, jeśli zakład realizuje przycho­dy i koszty wyższe od planowanych, o ile nie powoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani też zwiększenia dotacji z budżetu. Jeśli wpłaty nie bę­dą zmniejszone, a dotacje zwiększone, organ tworzący zakład budżetowy może upoważnić jego kierownika do dokonywania innych zmian w planie finansowym. Terminy i tryb opracowywania planów zakładów budżetowych oraz tryb dokonywania w nich zmian, jak również sposób ustalania i rozliczania wpłat do budżetu oraz przekazywania i rozliczania dotacji budżetowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospo­darki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospo­darstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZATWIERDZENIE PLANU

Plan zakładu budżetowego zatwierdzany jest przez jego kierownika w ciągu 10 dni od otrzymania od właściwego dysponenta części budżetowej lub zarządu JST informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydat­ków zakładu. Jeśli zakład osiąga przychody niższe od planowanych, realizacja odpo­wiednio niższych wydatków nie wymaga zmiany planu finansowego. Zmian planu nie wymagają też przeniesienia, z uwzględnieniem stosownych ogra­niczeń, wydatków pomiędzy paragrafami. Wpłatę do budżetu planuje się jako różnicę między planowanymi przy­chodami i planowanym stanem środków obrotowych na początek roku a planowanymi wydatkami i planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku — przy założeniu, że planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekraczać 1/6 planowanych na kolejny rok kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ROLA PAŃSTWOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jeśli faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku jest inny niż planowano, stwierdzona niedopłata powinna być pokryta w ciągu 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Dotyczy również tych zakła­dów, które nie planowały wpłat do budżetu.Jeśli zakłady wpłaciły kwotę wyższą od należnej, nadpłaty są zaliczane na poczet przyszłych wpłat lub zwracane zakładowi. Rola państwowych zakładów budżetowych jest obecnie znacznie mniej­sza niż w latach dziewięćdziesiątych. W 2005 r. przychody zakładów budże­towych, wynoszące 412 min zł, stanowiły ok. 19% ogółu przychodów zrealizowanych przez państwowe jednostki gospodarki pozabudżetowej (za­kłady i gospodarstwa pomcnicze). Na rok 2006 przychody i wydatki pań­stwowych zakładów budżetowych planuje się na poziomie przekraczającym nieco 440 min zł.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.